Press

Q3

28 november 2019

Delårsrapport januari – september 2019

I delårsrapporten för tredje kvartalet och årets första nio månader 2019 redovisas resultatet efter skatt för den sålda webbhotellverksamheten på raden Avvecklad verksamhet i koncernens resultaträkning. Nettovinsten från försäljningen redovisas först i fjärde kvartalet då försäljningen genomfördes den 31 oktober 2019. Koncernens redovisade nettoomsättning och rörelseresultat avser koncernens kvarvarande verksamhet, Cloud & Solutions, och koncerngemensamma kostnader.

24 oktober 2018

Binero Group AB (publ) Delårsrapport januari – september 2018

Kvartalet juli - september 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 33,0 MSEK (32,6). · Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 4,0 MSEK (5,6). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,7 MSEK (4,1). · Periodens resultat, EBT, var 3,6 MSEK (5,3). · Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,18 SEK (0,27). Delårsperioden januari - september 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 97,3 MSEK (97,2). · Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 8,3 MSEK (8,7). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,9 MSEK (7,5). · Periodens resultat, EBT, uppgick till 7,5 MSEK (7,8). · Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,38 SEK (0,39).

20 oktober 2016

Oniva Online Group Europe AB (publ)Delårsrapport januari – september 2016

Juli - september 2016 · Nettoomsättningen uppgick till 41,7 MSEK (43,6). En minskning med 4 procent. · Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 4,5 MSEK (1,0). · Periodens resultat före skatt uppgick till 3,0 MSEK (-1,3) och periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter var 3,0 MSEK (-0,8). · Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till 0,15 SEK(-0,06) Januari - september 2016 · Nettoomsättningen uppgick till 130,4 MSEK (133,8). En minskning med 3 procent. · Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 10,3 MSEK (-10,2). · Periodens resultat före skatt uppgick till 5,5 MSEK (-17,5) och periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter var -16,2 MSEK (-16,7). · Under andra kvartalet har vår brittiska verksamhet avyttrats. I och med detta har resultat från avvecklade verksamheter belastats med en kostnad för omräkningsdifferenser om 24,7 MSEK. Detta påverkar inte det egna kapitalet utan är bara en justering mellan omräkningsreserver och årets resultat. · Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till 0,27 SEK(-0,97).

28 oktober 2015

Delårsrapport januari – september 2015

Juli-september 2015 · Nettoomsättningen uppgick till 50,6 MSEK (66,8). En minskning på 24 procent som huvudsakligen var hänförlig till nedläggningar av produktområden inom Onlinemarknadsföring. · Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 1,0 MSEK (0,4), kostnader av engångskaraktär ingick med 2,2 MSEK (3,0). · Periodens resultat före skatt, EBT, uppgick till -1,4 MSEK (-3,6) och periodens resultat, EAT, var -0,8 MSEK (-6,4). · Periodens resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,52).

30 oktober 2014

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari – september 2014

Juli-september 2014 · Nettoomsättningen uppgick till 66,8 MSEK (58,4), en tillväxtökning med 14,3 procent jämfört med samma period föregående år. Tillväxten är främst hänförlig till förvärvade hostingbolag. · Rörelseresultatet exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,4 MSEK (17,4), rörelseresultatet innehåller en engångskostnad om 3 MSEK avseende reservering för kundfordringar · EBITDA marginalen uppgick till 0,6 % (29,8) procent. · Periodens resultat uppgick till -4,2 MSEK (13,3). · Periodens resultat per aktie uppgick till -0,52 SEK (1,73). · Startat omställningsprogram under sommaren med fokus på att minska kostnader och effektivisera organisationen. · En del av hosting verksamheten har haft en mycket positiv utveckling under perioden och online verksamheten har börjat utvecklas bra. · Väsentliga händelser efter periodens utgång: Nyemission som tillförde Online Group 34 MSEK före emissionskostnader, ny helårsprognos för helåret 2014 med omsättning 260 MSEK mot tidigare 280 MSEK och EBITDA 10 MSEK från tidigare 30 MSEK, ny tillförordnad VD Anders Aleborg från och med 1 november 2014.

Bildarkiv & logotyper

Typsnitt

Binero primär font. Titillium Web – en öppen teckensnittlicens.

Hämta fil

Logotyp

Binero logotyper med ett urval av storlekar och formatalternativ.

Hämta fil

Pressbilder

Binero företagsbilder i webb-format med filter.

Hämta fil

Grafisk profil

Binero manual för den grafiska profilen. (eng)

Hämta fil