Press

Issuance

2 juli 2015

Online Group har genomfört en riktad nyemission om 22,9 MSEK

Stockholm, Oniva Online Group Europe AB (publ), ("Online Group" eller "Bolaget"), ONG, meddelar idag att Bolaget har genomfört en riktad nyemission av 2 763 087 aktier, vilket tillför Bolaget cirka 22,9 MSEK före avdrag före emissionskostnader och kvittningar.

25 september 2014

Online Groups företrädesemission övertecknad

"Nyemissionen övertecknades och är nu klar. Vi tackar nya och gamla aktieägare för förtroendet. Nu har vi ordning och reda på finansieringen och kan koncentrera oss på vår affär, våra kunder och våra anställda." säger Carl-Magnus Hallberg, vice ordförande i Online Group. Oniva Online Group Europe AB (publ) ("Online Group" eller "Bolaget") har slutfört sin fullt garanterade nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Det slutliga resultatet visar att totalt 2 597 204 aktier tecknades med företräde, motsvarande cirka 91 procent av nyemissionen. Därutöver inkom intresseanmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter om totalt 1 606 420 aktier motsvarande cirka 56 procent av nyemissionen. Nyemissionen tecknades därmed till cirka 147 procent. Företrädesemissionen är således övertecknad och garantiåtagandena behöver inte tas i anspråk. Genom företrädesemissionen kommer Online Group att tillföras 34 MSEK före kostnader hänförliga till företrädesemissionen.

19 november 2013

Oniva Online Group Europes riktade nyemission fulltecknad

Som kommunicerades genom pressmeddelande den 6 november 2013 fattade styrelsen den 5 november 2013 bland annat beslut om en riktad nyemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Den riktade emissionen har blivit fulltecknad och styrelsen har den 18 november 2013 fattat beslut om tilldelning av aktier till sju stycken kvalificerade investerare.

13 december 2012

Getupdateds företrädesemission övertecknad med 24 % – bolaget tillförs 56 Mkr

Preliminära beräkningar av utfallet av Getupdateds nyemission visar att sammanlagt cirka 283 miljoner aktier tecknades, med och utan företrädesrätter. I relation till de totalt cirka 227 miljoner aktier som emitterades i företrädesemissionen motsvarar detta en teckningsnivå på 124 procent. Eftersom nyemissionen övertecknades kommer styrelsen använda övertilldelningsoptionen varför samtliga tecknade aktier kommer få tilldelning och totalt 56 MSEK att tillföras bolaget.

21 december 2011

Getupdated slutför företrädesemission

Getupdated Internet Marketing AB (publ) ("Getupdated" eller "Bolaget") har slutfört den nyemission med företräde för Bolagets aktieägare som beslutades av en extra bolagsstämma den 10 november 2011. Nyemissionen tillför Bolaget cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader.

25 oktober 2011

Getupdateds styrelse föreslår garanterad nyemission

Styrelsen för Getupdated Internet Marketing AB (publ) ("Getupdated" eller "Bolaget") har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 10 november 2011 för att pröva styrelsens förslag om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna. Emissionsbeloppet före emissionskostnader planeras uppgå till cirka 20,5 MSEK. Företrädesemissionen är fullt ut garanterad genom teckningsförbindelser från Bolagets större aktieägare samt kompletterande teckningsgaranti.

12 maj 2011

Nyemissionen i Getupdated övertecknades

Getupdated Internet Marketing AB (publ) (nedan "Getupdated" eller "Bolaget") har slutfört den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av den extra bolagsstämman den 16 mars 2011. Nyemissionen övertecknades och tillför Bolaget cirka 15,4 MSEK före emissionskostnader.

28 februari 2011

Getupdateds styrelse föreslår garanterad nyemission

Styrelsen för Getupdated Internet Marketing AB (publ) ("Getupdated" eller "Bolaget") har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 16 mars 2011 för att pröva styrelsens förslag om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna. Emissionsbeloppet före emissionskostnader planeras uppgå till cirka 15,4 MSEK. Företrädesemissionen är fullt ut garanterad genom teckningsförbindelser från Bolagets större aktieägare samt kompletterande teckningsgaranti.

Bildarkiv & logotyper

Typsnitt

Binero primär font. Titillium Web – en öppen teckensnittlicens.

Hämta fil

Logotyp

Binero logotyper med ett urval av storlekar och formatalternativ.

Hämta fil

Pressbilder

Binero företagsbilder i webb-format med filter.

Hämta fil

Grafisk profil

Binero manual för den grafiska profilen. (eng)

Hämta fil