24 oktober 2017

Oniva Online Group renodlar verksamheten mot hosting och molntjänster – avyttrar Getupdated

Oniva Online Group Europe AB (publ) renodlar affärsverksamheten till att fullt ut hantera affärsområdet hosting och
molntjänster och därför har bolaget idag avyttrat dotterbolaget Getupdated Sverige AB. Köpare är Torget.se och köpeskillingen uppgick till 5 miljoner kronor.

– Vi kommer att fokusera vår affärsverksamhet på vårt kärnområde hosting och molnbaserade tjänster. Det är inom det området vi ser störst tillväxt och ligger helt i linje med vår strategiska inriktning. Som ett led i detta säljer vi nu vår onlineverksamhet Getupdated. Tidigare i år har vi också avyttrat den franska och engelska onlineverksamheten. Från och med nu är vårt kunderbjudande ett brett utbud av applikations- och infrastrukturtjänster för såväl företag och privatpersoner i syfte att säkert kunna driva en digital närvaro, säger Göran Gylesjö, VD för Oniva Online Group.

Oniva Online Groups bokförda värde på aktierna i Getupdated Sverige AB uppgick per den 30 september 2017 till 8 miljoner kronor. Resultateffekten av transaktionen fastställs i samband med upprättandet av delårsrapporten för det fjärde kvartalet och uppgår preliminärt till cirka -4 miljoner kronor. Getupdated Sverige kommer att redovisas som avvecklad verksamhet i koncernens resultaträkning för det fjärde kvartalet 2017.

För mer information, kontakta:

Göran Gylesjö, VD Oniva Online Group

Mobil: 070-510 36 56 eller mail: goran.gylesjo@onlinegroup.com

Om Oniva Online Group

Online Group erbjuder små och medelstora företag enkla helhetslösningar för att synas och verka effektivt online med ett huvudsakligt kunderbjudande inom hosting och molntjänster.

Bolaget har 75 medarbetare i Sverige och Tyskland med huvudkontor i Stockholm.

Oniva Online Groups aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamnet ONG. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (08-503 01 550).

www.onlinegroup.com

Visa alla artiklar