25 oktober 2017

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari – september 2017

Renodling av verksamheten mot hosting och molnbaserade tjänster

Kvartalet juli – september 2017

  •  Nettoomsättningen uppgick till 36,9 MSEK (41,7).
  •  Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 0,2 MSEK (3,4), inklusive reservering för avvecklingskostnader för den kvarvarande onlineverksamheten på 4,0 MSEK.
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,9 MSEK (6,2).
  •  Periodens resultat före skatt uppgick till -0,3 MSEK (3,0) och periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter var -0,3 MSEK (3,0).
  •  Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till -0,02 SEK (0,15).

Delårsperioden januari – september 2017

  •  Nettoomsättningen uppgick till 114,0 MSEK (130,4).
  •  Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -2,1 MSEK (6,9), inklusive kostnader för avveckling av all onlineverksamhet på 8,0 MSEK.
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,9 MSEK (6,0).
  •  Periodens resultat före skatt uppgick till -6,2 MSEK (5,5) och periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter var -6,2 MSEK (-16,2).
  •  Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till -0,31 SEK (0,27).

Väsentliga händelser under kvartalet

Under juli månad har bolaget slutfört tvångsinlösenprocessen av Servage aktier vilket påverkat kassaflödet med -1,9 MSEK. Detta innebär att samtliga dotterbolag nu är helägda. 

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Den 24:e oktober avyttrades dotterbolaget Getupdated AB i syfte att renodla koncernens verksamhet till hosting och molnbaserade tjänster. Köpeskillingen har erhållits och uppgick till 5 MSEK. Den bokförings-mässiga resultateffekten av transaktionen beräknas till -4 MSEK. Detta är sista delen i renodlingen av verksamheten.

VD-kommentar,

Renodling mot hosting och molnbaserade tjänster

Hostingverksamheten har utvecklats som förväntat under perioden. Online-verksamheten, som nu har avvecklats till sin helhet, har tyngts av avvecklingskostnader vilket har påverkat helhetsresultatet.

Vi kommer nu att fokusera vår affärsverksamhet på vårt kärnområde hosting och molnbaserade tjänster. Det är inom det området vi ser störst tillväxt och det ligger helt i linje med vår strategiska inriktning. Som ett led i detta säljer vi nu vår kvarvarande onlineverksamhet Getupdated. Tidigare i år har vi också avyttrat den franska och engelska onlineverksamheten. Från och med nu är vårt kunderbjudande ett brett utbud av applikations- och infrastrukturtjänster för såväl företag som privatpersoner i syfte att säkert kunna driva en digital närvaro.

Lokalt erbjudande

Vi är fokuserade på att göra ett högkvalitativt arbete på vår hemmamarknad. Efter många år inom hosting, molntjänster och IT-drift har vi en bra förståelse för vad kunderna behöver i form av service, närvaro och säkerhet.

Ökad kapacitet

Vi kommer sålunda ännu mer fokusera på lokal support, med ännu högre tillgänglighet på lokalt språk för att stödja de utmaningar och frågor som kunder har. Vi har idag molntjänster i vårt produkterbjudande, men våra kunder ställer allt högre krav på lokal närvaro samt säkerhet ur flera olika aspekter. För att säkerställa denna leverans på ett kostnadseffektivt sätt utvärderar vi i dagsläget alternativ för att öka vår kapacitet. Jag ser att denna renodling av vår verksamhet kommer att följas av fler kraftfulla steg i utvecklingen av vår interna infrastruktur och tekniska plattform. Målet är att vara en ledande lokal aktör på den svenska och nordiska molnmarknaden inom en treårsperiod.

Engångseffekter

Resultatet har påverkats negativt av kostnader av engångskaraktär till följd av avyttringen av dotter-bolaget Getupdated om 4 MSEK i kvartalet, samt avvecklingen av den franska onlineverksamheten om 4 MSEK under första halvåret. Justerad för dessa poster om totalt 8 MSEK har vi ett positivt rörelseresultat om 5,9 MSEK under årets första nio månader. Under tredje kvartalet har vi även slutfört tvångsinlösenprocessen av Servage aktier vilket påverkar kassaflödet med -1,9 MSEK. Detta innebär att alla dotterbolagen nu är helägda.

Ökad kundnöjdhet  

Under våren och sommaren har delar av vår supportenhet flyttats till Kramfors. Flytten har fallit ut väl, och vi ser redan kvalitetsförbättringar i form av bättre svarstider och ökad kundnöjdhet. Nöjda kunder är givetvis viktigt för oss och en avgörande faktor för att skapa tillväxt och nya kunder.

Äntligen kan vi nu fokusera med all vår kraft på att utveckla vår kärnverksamhet. 

Stockholm i oktober

Göran Gylesjö

VD

Visa alla artiklar