24 augusti 2017

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2017

Kvartalsresultatet förbättrat, exklusive nedläggningen av den franska verksamheten.
    Kvartalet april – juni 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 36,6 MSEK (42,5).
  • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -7,1 MSEK (0,3).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,2 MSEK (-0,4).
  • Periodens resultat före skatt uppgick till -7,5 MSEK (-0,2) och periodens resultat inkl. avvecklade  verksamheter var -7,5 MSEK (-21,8).
  • Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till -0,38 SEK(-0,01).

                          

    Delårsperioden januari – juni 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 77,1 MSEK (88,7).
  • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -2,2 MSEK (3,5).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,9 MSEK (-0,3).
  • Periodens resultat före skatt uppgick till -5,9 MSEK (2,3) och periodens resultat inkl. avvecklade  verksamheter var -5,9 MSEK (-19,2).
  • Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till -0,30 SEK (0,12).

                

Väsentliga händelser under kvartalet

Under juni månad har den franska filialen lagts ned vilket har belastat resultatet med 8,2 MSEK. Nedläggningen av filialen har ingen påverkan på kassaflödet.

Nyckeltal, koncernen

 

VD-kommentar

Vi går nu in i andra delen av året med mycket energi och en organisation med fokus på nya kunder och fortsatt hög servicenivå för våra existerande kunder. Nöjda kunder är viktigt för oss då det är kittet i vår organisation och en viktig faktor för att skapa tillväxt och nya kunder.

Resultatet under andra kvartalet påverkas negativt av kostnader av engångskaraktär till följd av nedläggningen av den franska filialen, som var det sista steget i avvecklingen av den franska onlineverksamheten. Nedläggningen belastade resultatet för andra kvartalet med 8,2 MSEK. Nedläggningen har ingen påverkan på kassaflödet. Försäljningen av dotterbolaget i Frankrike och nedläggningen av filialen var viktiga steg i renodlingen av vår verksamhet.

Inom Hostingverksamheten ser vi fortsatt goda tillväxtmöjligheter. Vår säljorganisation som vi etablerade under första kvartalet i år har börjat sätta sig och jag ser fram emot utvecklingen under hösten. Rörelsemarginalen andra kvartalet uppgick till 10% att jämföra med 5% för andra kvartalet 2016. Under våren har vi haft extra kostnader med anledning av flytten av supporten till Kramfors samt etableringen av säljorganisationen vilket belastar resultatet. Supportflytten har fallit ut väl, vi ser redan kvalitetsförbättring i form av bättre svarstider och högre kundnöjdhet.  

Inom onlineverksamheten har vi fortsatt den strategiska översynen. Avvecklingen av våra engelska och franska onlineverksamheter under de senaste 12 månaderna återspeglas i en resultatförbättring under andra kvartalet jämfört med samma period 2016 trots den omsättningsminskning som det inneburit.

Det som också är positivt är att vi under andra kvartalet har slutamorterat en av våra finansiella skulder vilket minskar våra amorteringar med ca 1,3 MSEK per kvartal från och med kvartal 3.

Ser fram emot en mycket händelserik höst.

Göran Gylesjö

VD

Visa alla artiklar