28 februari 2017

Oniva Online Group Europe AB (publ), Bokslutskommuniké januari – december 2016

Stark hostingtillväxt och starkt kassaflöde

September – december 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 42,1 MSEK (43,9).
· Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 1,1 MSEK (2,4).
· Periodens resultat före skatt EBT uppgick till -0,7 MSEK (-18,7) och periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter var -0,7 MSEK (-23,4).
· Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till -0,03 SEK(-0,94)

Januari – december 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 172,5 MSEK (177,7). 
· Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 11,5 MSEK (-7,8).
· Periodens resultat före skatt EBT uppgick till 4,8 MSEK (-36,3) och periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter var -16,9 MSEK (-40,1).
· Under andra kvartalet har vår brittiska verksamhet avyttrats. I och med detta har resultat från avvecklade verksamheter belastats med en kostnad för omräkningsdifferenser om 24,7 MSEK. Detta påverkar inte det egna kapitalet utan är bara en justering mellan omräkningsreserver och årets resultat.
· Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till 0,24 SEK(-1,96).

VD-kommentar

Under 2016 stabiliserade Online Group sina verksamheter ytterligare. Det fjärde kvartalet avslutar ett år med en allt starkare positiv trend för vårt hostingsegment, som under 2016 ökat sin omsättning med 6 % och förbättrat EBITDA-resultatet med 75 % jämfört med föregående år.

Fjärde kvartalet var fortsatt positivt med en nettoomsättning som uppgick till 42,1 MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 1,1 MSEK.

Utfallet för koncernen för helåret 2016 hamnade på en EBITDA på 11,5 MSEK och en EBIT på 6,9 MSEK samt en omsättning på 173 MSEK. Onlineverksamheten visar en lägre omsättning jämfört med föregående år med ett EBITDA-resultat på -6,6 MSEK, vilket är i nivå med 2015 års resultat. Vi ser nu över alternativen för hur onlineverksamheten kan utvecklas på bästa sätt i framtiden.

Hostingverksamheten visar en omsättning på 136,9 MSEK och ett EBITDA-resultat på 23,4 MSEK (17%), vilket visar effekterna av intensivt bedrivet effektiviseringsarbete av mycket kompetenta medarbetare. Det är mycket glädjande att vi efter ökat marknadsföringsarbete återfått tillväxten (6%). Vi avser nu att inom hostingen gå vidare med effektivare användande av våra varumärken, ökade marknadsförings- och säljinsatser, förstärkt erbjudande till småföretagsmarknaden samt övergång från ett flertal datacenter till en högeffektiv och högkvalitativ anläggning.

Vi har förbättrat kapitalstrukturen under året genom att omvandla korta krediter till långfristiga med bättre villkor. Kassaflödet från den löpande verksamheten har kraftigt förbättrats till följd av det positiva rörelseresultatet från den löpande verksamheten, 10,4 MSEK jämfört med -9,5 MSEK 2015. Denna positiva utveckling samt övriga åtgärder ger oss större möjligheter att växa.

Våra verksamheter präglas, likt resten av samhället, i hög grad av digitaliseringen och teknikutvecklingen. På våra etablerade marknader ser vi en positiv tillväxttrend som stöds av vår positionering som kundnära och genom våra erbjudanden med fokus på automation och tillgänglighet. I responsen från våra kunder konstaterar vi att våra molnbaserade tjänster ligger helt i linje med våra kunders önskemål och nuvarande tekniska utmaningar.

Internationella hostingbolag fortsätter att utmanas av sina kunders krav på säkerhet, datasuveränitet och önskemål om geografisk lokalisering av datacenter. Frågor kring integritet och dataskydd har blivit allt viktigare för kunden. Som regional leverantör är denna trend något vi drar fördelar av.

Under våren 2016 tecknade vi ett samarbetsavtal med finska Fonecta, som innebär att de marknadsför och säljer våra onlinemarknadsföringstjänster på den finska marknaden – ett samarbete som redan utvecklats positivt och genererat flera affärer.

Vi har goda förutsättningar att fortsätta växa organiskt då vi utökat, och fortsätter utöka, vår personalstyrka inom sälj och marknad. Vi ser även bra framtida möjligheter till nya samarbeten eller förvärv. Utöver en fortsatt renodling av verksamheten ökas takten för lansering av nya tjänster. 

Göran Gylesjö

VD

Visa alla artiklar