28 februari 2018

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommuniké 2017

2017 – Handlingskraftigt år gör oss finansiellt starka och skapar tydlighet i vårt erbjudande.

      Kvartalet oktober – december 2017*

 • Nettoomsättningen uppgick till 33,8 MSEK (35,0).
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 4,5 MSEK (4,3).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 5,4 MSEK (0,4).
 • Periodens resultat före skatt uppgick till 4,2 MSEK (3,8) och periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter var 4,4 MSEK (-0,7).
 • Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter före utspädning uppgick till 0,21 SEK (0,20) och efter utspädning till 0,20 SEK (0,19).

      Perioden januari – december 2017*

 • Nettoomsättningen uppgick till 131,0 MSEK (136,9).
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 13,2 MSEK (13,8).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 8,1 MSEK (10,0).
 • Periodens resultat före skatt uppgick till 12,0 MSEK (12,0) och periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter var -1,9 MSEK (-16,9).
 • Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning uppgick till 0,60 SEK (0,61) och efter utspädning till 0,57 SEK (0,57).
 • Under året har 15,4 MSEK av bolagets finansiella skulder amorterats.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2017.

Väsentliga händelser under kvartalet

Enligt strategisk plan – onlineverksamheten avvecklad

Som planerat avyttrades dotterföretaget Getupdated AB under fjärde kvartalet. Därmed är den sista delen av onlineverksamheten såld. Det bokföringsmässiga resultatet av försäljningen blev -3,8 MSEK. I och med att all onlineverksamhet är avvecklad redovisas nettoresultatet från denna på egen rad i resultaträkningen både år 2016 och 2017.

Investering i nytt datacenter

Under det fjärde kvartalet meddelades att Oniva Online Group, i samarbete med E.ON, bygger ett stort modernt datacenter i norra Stockholmsområdet. Datacentret är en naturlig del i vår molnsatsning som kretsar kring en stark lokal närvaro och görs för att koncentrera den existerande kapaciteten och samtidigt säkerställa driftsäkerhet och kostnadseffektivitet. Driftstart är beräknad till 1 september 2018.

*Nettoomsättning och resultatsiffror redovisas exklusive avvecklade verksamheter, både avseende 2017 och 2016. Nettoresultatet för avvecklade verksamheter, fram till avvecklingsdatum, redovisas netto efter skatt i resultaträkningarna.

VD-kommentar

Nytt datacenter, OpenStack och molnbaserade tjänster ger möjligheter för tillväxt.

Helt i linje med vår strategi har vi under kvartalet fortsatt renodlingen av verksamheten genom att avyttra Getupdated, som var den sista återstående delen i onlineverksamheten. Tidigare under året avyttrade vi vår franska onlineverksamhet. Vi är nu helt fokuserade på vårt kärnområde inom hosting och molnbaserade tjänster, där vi ser en ökad efterfrågan från både befintliga och potentiella kunder. Det ger oss goda möjligheter till lönsam tillväxt.

Vi har under året stärkt vår finansiella ställning genom att amortera drygt 15 MSEK på våra lån. Därmed har vi i princip halverat vår skuldsättning. Vår nya infrastrukturtjänst (IaaS), som helt bygger på OpenStack, ser vi mycket fram emot att lansera. Lansering kommer ske i samband med driftsättande av vårt nya datacenter. 

Stabil resultatutveckling

Onlineverksamheten som avyttrats i sin helhet under året redovisas nu som avvecklad verksamhet. Den kvarvarande hostingverksamheten har utvecklats som förväntat under kvartalet. Vi ser en bättre kvalitet i vår intjäning samt en nettotillväxt om 3 procent vad gäller antalet kunder i vår webbhotellverksamhet. Kvartalets rörelseresultat, EBIT, var i stort sett oförändrat jämfört med motsvarande kvartal föregående år, 4,5 MSEK mot 4,3 MSEK. Koncentrationen kring hostingverksamheten kommer att ge en mer stabil och förutsägbar intäktsgenerering över tid, med en allt högre andel återkommande intäkter.

Nytt datacenter i samarbete med E.ON

I samarbete med E.ON har vi påbörjat bygget av ett nytt, större och mer modernt datacenter i norra Stockholmsområdet. Datacentret är en naturlig del i vår molnsatsning som kretsar kring en stark lokal närvaro och görs för att koncentrera den existerande kapaciteten och samtidigt säkerställa driftsäkerhet och kostnadseffektivitet. Vår lokala närvaro innebär fokusering på kompetent lokal support med en djup förståelse kring de utmaningar och önskemål som svenska företag och individer har och står inför. Datacentret kommer att driftsättas senast under det tredje kvartalet 2018 och spillvärmen från anläggningen kommer att återanvändas och distribueras ut i fjärrvärmenätet.

Lokal närvaro en konkurrensfördel

Internationella hostingbolag utmanas alltmer av sina kunders krav på säkerhet, datasuveränitet och önskemål om geografisk lokalisering av datacenter. En färsk rapport från IDC (IDC European GDPR Survey, 2017) pekar på att drygt 30 procent av de bolag som har sina applikationer i publika internationella molnlösningar har för avsikt att flytta till lösningar som ligger inom landets eller regionens gränser, vilket stödjer vår strategi att tillhandahålla tjänster med lokal närvaro i fokus. Frågor kring integritet och dataskydd har blivit allt viktigare för kunden och som regional leverantör kan vi dra fördel av denna trend.

Ökad kundnöjdhet och efterfrågan

Vi har under året flyttat delar av vår supportenhet till Kramfors och vi ser tydliga kvalitetsförbättringar i form av bättre svarstider samt en ökande kundnöjdhet och lojalitet. Nöjda kunder är av central betydelse för oss och en avgörande faktor för att attrahera nya kunder och skapa tillväxt.

Ledande lokal aktör

Efter många år inom hosting, molntjänster och IT-drift har vi en bra förståelse för vad kunderna behöver i form av service, närvaro och säkerhet. Renodlingen av vår verksamhet kommer att följas av fler kraftfulla steg genom utveckling av såväl vår interna infrastruktur och tekniska plattform som nya applikationer. Målet är att inom en treårsperiod vara en ledande lokal aktör på den svenska marknaden för kvalitativa hosting- och molnbaserade tjänster med OpenStack som grund.

Göran Gylesjö

VD

Visa alla artiklar