18 maj 2017

Kommuniké från Oniva Online Group Europe AB (publ):s årsstämma 2017

Oniva Online Group Europe AB (publ), höll årsstämma torsdagen den 18 maj 2017 på bolagets kontor i Stockholm.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Det beslutades att bolagets vinstmedel ska disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2016. Stämman beslutade vidare att bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Lars Wahlström, Carl-Magnus Hallberg, Victoria Dexback och Mia Forsgren omvaldes som styrelseledamöter. Fredrik Alpsten nyvaldes till styrelseledamot. Lars Wahlström omvaldes till styrelsens ordförande.

Ernst & Young Aktiebolag med huvudansvarig revisor Per Hedström omvaldes till ordinarie revisor.

Arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 600 000 kronor varav 200 000 kronor till styrelsens ordförande, 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Därutöver ska 75 000 kronor fördelas mellan ledamöterna i revisionsutskottet samt 75 000 kronor fördelas mellan ledamöterna i ersättningsutskottet. Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till beslut, om ändring av bolagsordningens § 4 och § 5 samt § 10. Ändringen innebär att aktiekapitalets gränser ändras till att utgöra lägst 12 000 000 kronor och högst 48 000 000 kronor samt att antalet aktier ändras till att vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000 stycken. Bolagsordningens § 10 ändras med anledning av genomförd lagändring.

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 20 procent av aktiekapitalet. Avvikelse

från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt. 

För fullständig information om de beslut som fattades av årsstämman hänvisas till www. onlinegroup.com, där dokumentation relaterad till stämman finns att ladda ner.

För mer information, kontakta:

Visa alla artiklar