22 maj 2018

Kommuniké från årsstämma i Oniva Online Group Europe AB (publ) den 22 maj 2018

Oniva Online Group Europe AB (publ), höll årsstämma tisdagen den 22 maj 2018 på bolagets kontor i Stockholm och fattade bland annat följande beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar.

Årsstämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2017 och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 54 135 451 kronor balanseras i ny räkning. Stämman beslutade vidare att bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes de nuvarande styrelseledamöterna Lars Wahlström, Carl-Magnus Hallberg, Victoria Dexback och Fredrik Alpsten. Jacob Philipsson nyvaldes som styrelseledamot. Mia Forsgren har avböjt omval. Lars Wahlström omvaldes till styrelsens ordförande.

Jacob är idag VD på Datscha som är en dominerande leverantör av digitala webtjänster för information och värdering inom den kommersiella fastighetsbranschen. Jacob har tidigare i princip alltid varit verksam i IT/mjukvarubranschen och har tidigare i karriären arbetat för både stora bolag såsom Oracle och Ericsson HP såväl som mindre start-up bolag samt egna bolag som Jacob byggt och utvecklat.

Årsstämman omvalde till revisor Ernst & Young Aktiebolag som utsett Per Hedström som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 600 000 kronor varav 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Därutöver ska 75 000 kronor fördelas mellan ledamöterna i revisionsutskottet. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens § 1. Ändringen innebär att bolaget byter företagsnamn från Oniva Online Group Europe AB till Binero Group AB.

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 20 procent av aktiekapitalet.

För fullständig information om de beslut som fattades av årsstämman hänvisas till www. onlinegroup.com, där dokumentation relaterad till stämman finns att ladda ner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Wahlström, styrelseordförande Oniva Online Group

070-602 09 90

ir@onlinegroup.com

Visa alla artiklar