Kommuniké från extra bolagsstämma i Binero Group AB (publ) den 18 november 2021

Vid extra bolagsstämma i Binero Group AB (publ), org.nr 556264-3022, (”Bolaget”) den 18 november 2021 fattades beslut om ändring av bolagsordning avseende aktiekapital och antal aktier samt om riktad nyemission av aktier (apportemission) till följd av förvärvet av RedBridge AB och RedBridge Technology AB.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antal aktier innebärande att aktiekapitalet nu ska utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor och antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier.

Beslut om riktad nyemission av aktier (apportemission)
Bolaget ingick den 18 oktober ett avtal med Jonas Feist, Stefan Andersson, Whistler AB samt Magnus Bengtsson (”Säljarna”) om att Bolaget direkt och indirekt ska förvärva samtliga aktier i RedBridge AB samt RedBridge Technology AB (bolagen benämns gemensamt ”RedBridge”). Den överenskomna köpeskillingen för aktierna i bolagen ska erläggas genom att Säljarna (i) erhåller kontant betalning motsvarande 60 950 000 kronor och (ii) tecknar samt tilldelas aktier i Bolaget motsvarande 38 250 000 kronor.

Mot bakgrund av ovan beslutade bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag om en riktad nyemission av aktier till Säljarna mot betalning med apportegendom bestående av samtliga aktier i RedBridge.

Teckningskursen i emissionen ska, enligt överenskommelse med Säljarna, motsvara den volymviktade genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 19 oktober 2021 – 25 oktober 2021, dock lägst 5,10 kronor per aktie. Teckningskursen under mätperioden uppgick till 5,29 kronor per aktie. Säljarna äger således rätt att teckna totalt 7 230 624 aktier.

Ytterligare information och bakgrund till förvärvet av RedBridge framgår av Bolagets pressmeddelanden den 18 oktober 2021.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämma samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.binero.com.