Kommuniké från årsstämma i Binero Group AB (publ) den 6 maj 2021

Vid årsstämma i Binero Group AB (publ), org.nr 5556264-3022, (”Bolaget”) den 6 maj 2021 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.binero.com.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar.

Årsstämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att till årsstämmans förfogande stående medel om 21 249 768 kronor balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Styrelse och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 500 000 kronor varav 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Årsstämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes de nuvarande styrelseledamöterna Carl-Magnus Hallberg och Jacob Ståhle. Victoria Dexback och Hellen Wohlin Lidgard nyvaldes som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Fredrik Alpsten och Mattias Lindroth har avböjt omval. Carl-Magnus Hallberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman omvalde till revisor Ernst & Young Aktiebolag som utsett Håkan Aspenblad som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram I 2021/2024
Årsstämman beslutade om emission av högst 500 000 teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner och införandet av långsiktigt incitamentsprogram I 2021/2024 i enlighet med styrelsens förslag. Rätten att teckna teckningsoptionerna tillkommer anställda och konsulter i Bolaget eller dess dotterbolag.

Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperiod teckna en aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 120 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 7 maj 2021 till och med den 14 maj 2021. Påkallandeperioderna för teckning av aktie är under perioden från och med den 1 juni 2024 till och med den 31 juli 2024.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde (optionspremien) med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen).
Initiala anmälan om teckning av teckningsoptionerna ska ske under perioden från och med den 17 maj 2021 till och med den 31 maj 2021. Teckningsoptioner ska även kunna erbjudas till kommande nya medarbetare. För sådana förvärv ska villkoren vara detsamma eller motsvarande.

Beslut om emissionsbemyndigande
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 20 procent av aktiekapitalet.

Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram II 2021/2024 (styrelseledamöter)
Årsstämman beslutade om emission av högst 150 000 teckningsoptioner och införandet av långsiktigt incitamentsprogram II 2021/2024 i enlighet med större aktieägares förslag, vilka representerar mer än 45 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Rätten att teckna teckningsoptionerna tillkommer styrelseledamöter i Bolaget.

Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperiod teckna en aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 120 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 7 maj 2021 till och med den 14 maj 2021. Påkallandeperioderna för teckning av aktie är under perioden från och med den 1 juni 2024 till och med den 31 juli 2024.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde (optionspremien) med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Anmälan om teckning av teckningsoptionerna ska ske under perioden från och med den 17 maj 2021 till och med den 31 maj 2021.