Kommuniké från årsstämma i Binero Group AB (publ) den 22 maj 2019

Vid årsstämma i Binero Group AB (publ), org. nr 5556264-3022, (”Bolaget”) den 22 maj 2019 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.binerogroup.com.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar.

Årsstämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag att till årsstämmans förfogande stående medel om 62 191 833 kronor balanseras i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Styrelse och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 600 000 kronor varav 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Därutöver ska 75 000 kronor fördelas mellan ledamöterna i revisionsutskottet.

Årsstämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes de nuvarande styrelseledamöterna Carl-Magnus Hallberg, Fredrik Alpsten och Jacob Philipsson. Charlotte Darth och Anders Törnqvist nyvaldes som styrelseledamöter. Lars Wahlström och Victoria Dexback har avböjt omval. Carl-Magnus Hallberg valdes till styrelsens ordförande.

Charlotte Darth är född 1968 och har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet. Hon har erfarenhet från ledande roller inom IT-branschen, senast som VP Emerging Technologies på CGI Sverige AB. Charlotte har arbetat som VD för Affecto Sverige AB och VD för ReadSoft Sverige AB. Innan dess har Charlotte arbetat som global marknadsdirektör för Lawson Software och som försäljningschef i Syncron AB samt SAP. Charlotte är oberoende i förhållande till Bolaget, Bolagets ledning samt större aktieägare i Bolaget.

Anders Törnqvist är född 1961 och har lång och gedigen erfarenhet av General Manager positioner från program- och tjänsteföretag. Han har de senaste arton åren arbetat internationellt och kommer närmast från en position som ansvarig för Norra Europa på CA Technologies. Anders är oberoende i förhållande till Bolaget, Bolagets ledning samt större aktieägare i Bolaget.

Årsstämman omvalde till revisor Ernst & Young Aktiebolag som utsett Håkan Aspenblad som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 20 procent av aktiekapitalet.