Kommuniké från årsstämma i Binero Group AB (publ) den 15 april 2020

Vid årsstämma i Binero Group AB (publ), org.nr 5556264-3022, (”Bolaget”) den 15 april 2020 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.binerogroup.com.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar.

Årsstämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag att till årsstämmans förfogande stående medel om 197 647 257 kronor, totalt 169 052 760 kronor utdelas till aktieägarna fördelat lika på det totala antalet aktier i Bolaget och att återstoden om 28 594 497 kronor balanseras i ny räkning. Således beslutades en vinstutdelning om 8,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning är fredagen den 17 april 2020. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning komma att utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 22 april 2020.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelse och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 500 000 kronor varav 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.Årsstämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes de nuvarande styrelseledamöterna Carl-Magnus Hallberg och Fredrik Alpsten. Mattias Lindroth och Jacob Ståhle nyvaldes som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jacob Philipson och Anders Törnqvist har avböjt omval. Charlotte Darth har tillträtt som verkställande direktör i Bolaget och var därför inte föreslagen för omval som styrelseledamot. Carl-Magnus Hallberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Mattias Lindroth är investeringsansvarig på Rockpoint AB och har en bakgrund från private banking. Han tillför styrelsen finansiell kompetens och kapitalmarknadskunnande. Mattias har en lång bakgrund inom bank och fondkommissionärer sedan 1994. Jacob Ståhle har en bakgrund från bl.a. Google är specialist på digital affärsutveckling, marknadsföring och transformation. Jacob har en kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning på marknadsföring från Uppsala Universitet.

Årsstämman omvalde till revisor Ernst & Young Aktiebolag som utsett Håkan Aspenblad som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram I 2020/2023 I (VD, ledande befattningshavare och nyckelpersoner)

Årsstämman beslutade om emittering av 500 000 teckningsoptioner och införandet av långsiktigt incitamentsprogram 2020/2023 I i enlighet med styrelsens förslag. Rätten att teckna teckningsoptionerna tillkommer VD, ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget.

Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperiod teckna en aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 120 procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 25 maj 2020 till och med den 29 maj 2020 noterade betalkurserna (enligt kurslista på Nasdaq First North Growth Market där Bolagets aktie är noterad) för aktie i Bolaget.

Påkallandeperioderna för teckning av aktie är under tiden från och med den 1 juni 2023 till och med den 31 juli 2023.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde (optionspremien) med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Mätperioden för beräkningen av optionspremien med tillämpning av Black & Scholes-modellen är 25 maj 2020 till och med den 29 maj 2020. Anmälan om teckning av teckningsoptionerna ska ske under tiden från och med den 1 juni 2020 till och med den 15 juni 2020.

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 20 procent av aktiekapitalet.

Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram I 2020/2023 II (styrelseledamöter)

Årsstämman beslutade om emittering av 150 000 teckningsoptioner och införandet av långsiktigt incitamentsprogram 2020/2023 II i enlighet med större aktieägares förslag, vilka representerar mer än 50 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Rätten att teckna teckningsoptionerna tillkommer styrelseledamöter i Bolaget.

Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperiod teckna en aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 120 procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 25 maj 2020 till och med den 29 maj 2020 noterade betalkurserna (enligt kurslista på Nasdaq First North Growth Market där Bolagets aktie är noterad) för aktie i Bolaget.

Påkallandeperioderna för teckning av aktie är under tiden från och med den 1 juni 2023 till och med den 31 juli 2023.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde (optionspremien) med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Mätperioden för beräkningen av optionspremien med tillämpning av Black & Scholes-modellen är 25 maj 2020 till och med den 29 maj 2020. Anmälan om teckning av teckningsoptionerna ska ske under tiden från och med den 1 juni 2020 till och med den 15 juni 2020.