Delårsrapport Binero Group AB (publ) Januari – september 2020

Kvartalet juli – september 2020
 
· Nettoomsättningen uppgick till 11,6 Mkr (8,0)
· Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -4,3 Mkr (-5,3)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,7 Mkr (2,6)
· Periodens resultat före skatt uppgick till -4,6 Mkr (-5,9)
· Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,23 kr (-0,33)
· Årliga återkommande intäkter per 30 september 2020 uppgick till 38,5 Mkr (31,4), en ökning med 23 procent
 
Delårsperioden januari – september 2020
 
· Nettoomsättningen uppgick till 34,6 Mkr (24,4)
· Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -16,0 Mkr (-22,2)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,0 Mkr (-7,1)
· Periodens resultat före skatt uppgick till -17,0 Mkr (-24,7)
· Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,85 kr (-1,24)
· Årliga återkommande intäkter per 30 september 2020 uppgick till 38,5 Mkr (31,4), en ökning med 23 procent

binero.com kan du ta del av VD Charlotte Darths presentation av våra senaste kvartalsrapporter, i form av Powerpoint-presentation som en nedladdningsbar PDF samt i videoformat.

VD kommentar

Fortsatt stabilt trots avvaktande marknad
Affärsklimatet har även under årets tredje kvartal påverkats av pandemin. Fokus hos många företagsledningar ligger på att ta sig igenom pandemin, vilket innebär att beslutsprocesserna för nya investeringar är längre än vanligt. För Binero var den finansiella utvecklingen under tredje kvartalet fortsatt stabil. Försäljningen för kvartalet ökade med 44 procent till 11,6 Mkr (8,0) jämfört med samma kvartal föregående år. Intäkter relaterade till licensförsäljning och kunduppdrag avseende kortare projekt ingick med 1,5 Mkr (0,0) för kvartalet. Kundstocken, med drygt 500 kunder, hade avtalade årliga intäkter till ett värde på 38,5 Mkr (31,4) vid utgången av kvartalet, en ökning med 22,6 procent. Det innebär en ökning från årets början med 7,2 procent.
 
Ny strategisk inriktning – Binero skiftar fokus mot större kunder
Med årets strategiarbete har vi en ny tydlig strategisk inriktning och affärsplan. Binero är på en resa för att forma framtidens publika molntjänster med dataintegritet och utökade tjänster i fokus. Transformationen innebär att fokus flyttas till större företagskunder och organisationer. Med vårt uppdaterade erbjudande ser vi en bra matchning med efterfrågan på att göra resan från traditionell till modern IT. Det är en komplex process, både vad gäller teknik men även vad gäller regulatoriska krav, säkerhet och generell bäst praxis kring arbetet med molntjänster. Vi ser nya och ökade behov av mer moderna och kundanpassade samarbeten och leveranser för att forma och komplettera företags och organisationers nuvarande molnstrategier och modeller.

Kompetensväxling och ökade marknadsföringsaktiviteter påverkade resultatet
Rörelseresultatet, EBIT, för det tredje kvartalet uppgick till –4,3 Mkr (-5,3). EBITDA-resultatet för perioden uppgick till -1,7 Mkr (-4,4), en förbättring med 2,7 Mkr. Personalkostnaderna har i samband med VD-bytet i februari belastats med dubbla VD-kostnader om 0,6 Mkr under tredje kvartalet. Denna ökade kostnad beräknas uppgå till totalt 2,4 Mkr för 2020 och kostnadsförs samt betalas ut löpande under året. Från och med januari 2021 kommer bolaget inte ha dessa dubbla VD-kostnader. Övriga externa kostnader har belastats med konsultkostnader i samband med kompetensväxling i organisationen och ny strategisk inriktning. Vi fortsätter att investera i transformationen vilket leder till temporärt ökade kostnader.

Nya Binero ökar utvecklingstakten av den publika molntjänsten Binero.Cloud
Under tredje kvartalet sjösatte vi ett utvecklingsprojekt för att accelerera utvecklingen av vår publika molntjänst, Binero.Cloud. Binero.Cloud bygger på öppen källkod genom plattformen OpenStack. OpenStack är en etablerad standard och den programvara för molninfrastruktur som idag är bredast distribuerad bland världens utvecklare. Det innebär ett stort mervärde för Bineros kunder genom den öppenhet i form av kod som alla har tillgång till, snabbare innovation från ett levande open source-community och detta till en lägre totalkostnad.

Nästa steg för Bineros publika molntjänst är att addera funktioner för att erbjuda en ledande molnplattform till en utökad bredd av kunder. I september tecknade Binero därför ett avtal med det OpenStack-fokuserade bolaget VoerEir. Avtalet avser utveckling av Binero.Cloud, samt automatiserad testning med hjälp av VoerEirs produkt Touchstone. VoerEir tillför kompetens och erfarenhet som gör att vi kan öka hastigheten i produktutvecklingen och kvaliteten på vår molntjänst.

Svenska molntjänster på frammarsch
Intresset för europeiska och svenska molntjänster som ett alternativ till de globala, har på riktigt tagit fart efter ogiltigförklarandet av Privacy Shield-avtalet. Vi ser ett fortsatt stort behov hos kunder och partners att få hjälp med att bena ut den egentliga innebörden av domen mot Privacy Shield – både för de som planerar en flytt till molnet och för de som redan har amerikanska molntjänstleverantörer. Detta är viktigt inte minst hos verksamheter med höga regulatoriska krav och känslig data. Vi ser därför att det erbjudande som Binero har med GDPR-efterlevnad i molnet och framtidssäkrade molnlösningar i olika skepnader är ett relevant och värdeskapande fokusområde för marknaden och våra kunder.
 
Stockholm i oktober 2020
 
Charlotte Darth, VD Binero Group