Delårsrapport Binero Group AB (publ) januari – mars 2022

Januari – mars 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 27,5 Mkr (11,5), en ökning med 139 procent.
  • Årliga återkommande intäkter per 31 mars 2022 uppgick till 53,2 Mkr (34,1), en ökning med 56 procent
  • EBITDA-resultatet uppgick till -1,9 Mkr (-3,9), varav -1,0 Mkr är kostnader relaterade till integrationen av RedBridge och Binero.
  • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -6,0 Mkr (-6,1), varav -1,0 Mkr är kostnader relaterade till integrationen av RedBridge och Binero.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,8 Mkr (-7,5)
  • Periodens resultat uppgick till -6,6 Mkr (-6,4) motsvarande -0,21 kr (-0,32) per aktie och efter full utspädning till -0,20 kr (-0,31)

Väsentliga händelser under perioden
Inga händelser av väsentlig karaktär har inträffat under perioden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga händelser av väsentlig karaktär har inträffat efter periodens utgång.

VD kommentar

Ett brett utbud av tjänster baserade på öppna standarder
Första kvartalet tillsammans som ett bolag – ett kvartal som har präglats av Rysslands invasion av Ukraina, samtidigt som Sverige har övergått till ett mer normalläge efter pandemin. I organisationen har vi lärt känna varandra och börjat utveckla våra gemensamma erbjudanden med fokus på öppna standarder. Osäkerheten i omvärlden gör att nya kunder har en mer avvaktande inställning. Det påverkar på kort sikt vår försäljning samtidigt som vi fortsatt ser ett stort intresse för våra tjänster.

Försäljningen ökade under första kvartalet och resultatet är på rätt väg
Försäljningen under första kvartalet ökade jämfört med föregående år och uppgick till 27,5 Mkr (11,5). EBITDA för kvartalet förbättrades jämfört med föregående år och uppgick till -1,9 Mkr (-3,9 Mkr). I EBITDA resultatet ingår kostnader som är relaterade till samgåendet mellan RedBridge och Binero på cirka 1 Mkr. Vi ser även en fortsatt fin utveckling av de användarbaserade intäkterna som i årsomräknat format uppgick till 3,0 Mkr, vilket är en ökning med 30% jämfört med kvartalet innan. Det är glädjande att välkomna nya kunder till vårt publika moln och samtidigt se att våra befintliga kunder fortsätter att öka sin användning. Detta tyder på att det finns en ”stickyness” i tjänsten, trots att man inte behöver binda sig i långa avtal.

Efterfrågan ökar för containerplattform på svensk molntjänst
Under kvartalet har vi lanserat containerplattformen OpenShift på Bineros publika moln. Det innebär att vi nu kan leverera en av marknadens främsta containerplattformar på en svensk molntjänst byggd på öppen standard. Detta är ett högkvalitativt alternativ till kunder som efterfrågar moln med regulatorisk efterlevnad, dvs kunder som efterfrågar svenska alternativ till amerikanska molntjänster för sin molnbaserade containerplattform.

Idag vill många företag gå över till modern systemutveckling med hjälp av kubernetes. Avsaknad av kompetens in-house och svårighet att rekrytera denna heta kompetens, har satt käppar i hjulet. Med hjälp av vår managerade containerplattform slipper kunderna detta besvär och kan i stället fokusera på att bygga de bästa tjänsterna för sina kunder. Vi tar hand om plattformen. Det är en stor anledning till varför samgåendet mellan Binero och RedBridge ökar kundvärdet.

Konsultativ approach attraherar kunderna
En annan fördel med samgåendet är att vi förstärkt vår konsultativa förmåga, som nu sträcker sig från tekniska specialister på infrastruktur och plattform till utvecklare av system och applikationer. Våra medarbetare stöttar kunderna inom framtidsinriktade kompetens- och teknikområden och hjälper dem öka sin innovationskraft med digitala lösningar.

Samarbete med Arrow Electronics ökar räckvidd och distributionskapacitet
Vi har fortsatt addera partnerskap med företag som tillför värde till vårt ekosystem och våra kunder. Vi är mycket glada för samarbetet med Arrow Electronics. Med det gör vi Bineros publika molntjänst tillgänglig för Arrows kanalpartners i Arrows multi-cloud plattform ArrowSphere, Arrows prisbelönta molnhanteringsplattform. Samarbetet med Arrow gör att vi ökar vår räckvidd och kan nu nå ut till kunder i hela Norden.

IT- säkerhet högt på agendan
Binero har alltid haft ett säkerhetsfokus och vårt datacenter uppfyller skyddsklass 3 och larmklass 3. Vi är certifierade enligt ISO 27001 och håller oss löpande uppdaterade om nya sårbarheter. Våra analyser är i linje med information från industrin som visar på ökningar, både i frekvens och volym och även i komplexitet. Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa att våra kunders data och applikationer ligger bakom moderna och uppdaterade skyddsmekanismer.

Nästa steg
Osäkerheten i omvärlden har ökat markant och vi får förhålla oss till externa faktorer, som svallvågor efter pandemin och nu även krigshot. Vårt fokus ligger på samgåendet med RedBridge och de positiva effekter det får för våra kunder och medarbetare. Vi kommer att fortsätta utveckla våra erbjudanden, där vi känner att vi är rätt positionerade för tillväxt.

Stockholm i april 2022

Charlotte Darth
VD Binero Group