Delårsrapport Binero Group AB (publ) Januari - mars 2021

Delårsrapport januari – mars 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 11,5 Mkr (11,3)
  • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -6,1 Mkr (-5,5)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,6 Mkr (-0,6)
  • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,32 kr (-0,29) och efter utspädning till -0,30 kr (-0,29)
  • Årliga återkommande intäkter (ARR) per 31 mars 2021 uppgick till 38,9 Mkr (37,4), en ökning med 4 procent mot föregående år.

VD kommentar
Binero går in i 2021 som ett molntjänstbolag. Från att ha varit en dominerande aktör på marknaden för webbhotell levererar Binero idag en solid och skalbar molninfrastruktur, med tillhörande plattformar och tjänster. Vi ser en ökad efterfrågan på vår EU-kompatibla publika molntjänst som har en linjär affärsmodell där kunderna debiteras för allokerade resurser. Nu fortsätter vi vår resa mot målet att ta en ledande position på den svenska molnmarknaden.

Ett konkurrenskraftigt, svenskproducerat publikt moln
Bineros publika molnplattform har utvecklats med funktionalitet som nu gör den till en av de ledande på den nordiska marknaden. Efterfrågan på EU-kompatibla, konkurrenskraftiga alternativ till de globala aktörerna ökar. Det är glädjande att se både befintliga och nya kunder optimera och växa sin affär baserat på vår lokala infrastruktur.

Vår helsvenska publika molnplattform är baserad på OpenStack – en öppen, globalt etablerad standard – och vi kan garantera såväl dataskydd under europeisk lagstiftning, som 100 procent fossilfri data och applikationer. Vi levererar plattformen som publikt moln eller managerat moln, där många av våra kunder har behov av olika slags hybrida lösningar och multicloud. Vi har tack vare vår tydliga profil som nära och lokalt molnbolag lockat till oss både nya kunder och även nya talanger som nu förstärkt vårt team, både inom devops, försäljning och customer success.

Bineros publika molntjänst en linjär affärsmodell med debitering för allokerade resurser

Vi ser en generell trend på IT-marknaden globalt, där kunder väljer publika molntjänster och betalar då endast för de resurser som de faktiskt använder, istället för att binda sig i avtal med fasta nivåer. Detta återspeglas även i Bineros kundengagemang, där fler och fler väljer den publika molntjänsten. Under året kommer vi att rikta oss till målgrupper med kvalificerade molnbehov, vilket nu är möjligt tack vare den vidareutveckling av plattformen som skett de senaste tre kvartalen.

Kontigo Care väljer Binero

Många svenska företag och organisationer söker nu långsiktigt hållbara komplement och alternativ till amerikanskt IT-stöd och här finns Binero med som ett naturligt alternativ. Kontigo Care är ett svenskt HealthTech-bolag baserat i Uppsala, vars AI-plattform hjälper människor ur beroende och missbruk. Kontigo Care har sin primära kundbas inom offentlig sektor och hanterar stora mängder känsliga data. De sökte därför ett regulatoriskt hållbart alternativ till deras tidigare molnplattform, amerikanska Microsoft Azure. Valet föll på Bineros lokala publika molnplattform, en flytt som inte bara garanterade Kontigo Care 100 procent regelefterlevnad, utan även resulterade i ett 30 procent snabbare moln till 30 procent lägre kostnad.

Binero i partnerskap med kubernetesspecialisten Stakater

En viktig del i vår strategi är att bygga starka partnerskap och samarbeten. Tillsammans med kubernetesspecialisten Stakater tillhandahåller Binero en komplett molnlösning till kunder med kvalificerade Kubernetes-behov. Med en managerad Kubernetes-lösning kan kunden fokusera på att bygga sina affärsapplikationer, medan vi som leverantör säkerställer en högkvalitativ underliggande teknikplattform och tjänster för att utveckla, underhålla och skala applikationerna. I och med samarbetet kommer Stakaters kunder att nu också få tillgång till sin kuberneteslösning på ett lokalt, svenskproducerat moln, som utan undantag efterlever europeiska dataskyddslagar. 

Stabila intäkter och kostnader under transformationsfas.

Försäljningen för kvartalet ökade med 2 procent till 11,5 Mkr (11,3) jämfört med samma kvartal föregående år. Våra årliga återkommande intäkter var stabila och ökade med 4 procent till 38,9 Mkr (37,4) per den 31 mars 2021. Intäkter relaterade till licensförsäljning och kunduppdrag avseende kortare projekt ingick med 1,3 Mkr (1,5) för kvartalet. Rörelseresultatet, EBIT, för det första kvartalet uppgick till -6,1 Mkr (-5,5), där skillnaden mellan åren är att vi 2020 inte påbörjat vår förändringsresa och därmed belastades kvartalet inte med några kostnader för transformationen.

Vår affärsplan för 2021 sätter fokus på att skala upp försäljningen av vår molntjänst och öka intäkterna för att nå en volym där vår affärsmodell börjar skala. Jag ser fram emot resan att leverera på våra finansiella mål som är att växa med i genomsnitt 30 procent per år.

Stockholm i april 2021
 
Charlotte Darth, VD Binero Group