Delårsrapport Binero Group AB (publ) januari – juni 2021

Kvartalet april – juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 11,4 Mkr (11,8)
 • EBITDA-resultatet uppgick till -0,8 Mkr (-3,6), en förbättring jämfört med föregående kvartal med 2,8 Mkr
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -3,6 Mkr (-6,2)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,3 Mkr (-1,9)
 • Periodens resultat per aktie uppgick före och efter utspädning till -0,19 kr (-0,33)
 • Avtalade årliga återkommande intäkter, ARR, uppgick till 34,9 Mkr (38,9). Minskningen är hänförlig till att ett fåtal befintliga kunder på den gamla plattformen har valt att gå till andra lösningar
 • Bineros nya affärsmodell med användarbaserad omsättning i det publika molnet uppgår i årsomräknat belopp till
  1,6 Mkr

Delårsperioden januari – juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 23,0 Mkr (23,0)
 • EBITDA-resultatet uppgick till -4,8 Mkr (-6,5), en förbättring jämfört med föregående period med 1,7 Mkr
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -9,8 Mkr (-11,7)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,8 Mkr (-1,1)
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -10,2 Mkr (-12,3)
 • Periodens resultat per aktie uppgick före utspädning till -0,51 kr (-0,62) och efter utspädning till -0,50 kr (-0,62)

Väsentliga händelser under perioden
Årsstämman valde Victoria Dexback och Hellen Wohlin Lidgard till nya styrelseledamöter och det fattades även beslut om incitamentsprogram.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Binero meddelade 1 juni att både incitamentsprogram 2021/2024 I och incitamentsprogram 2021/2024 II fulltecknades.

VD kommentar

Ny strategi förbättrar resultat
Vi börjar nu se resultateffekten av vår nya strategi. Binero har under de senaste åren förändrats i grunden. Från att ha varit en av de dominerande aktörerna på marknaden för webbhotell och domänförsäljning, har Binero tagit steget fullt ut till molnbolag som levererar solid och skalbar molninfrastruktur till verksamheter med hållbarhet och dataintegritet i fokus. Marknaden för molninfrastruktur växer, då fler bolag väljer lyfta sina IT-plattformar till molnet. Bineros helsvenska publika molntjänst, är baserad på öppna, globalt etablerade standarder och garanterar dataskydd under europeisk lagstiftning.
Efter senaste årets utveckling är vår bedömning att tjänsten är mycket konkurrenskraftig.

Skiftet mot Bineros tillväxtaffär inom den publika molntjänsten är en markant omställning från förra årets affärer, vars tyngdpunkt låg inom privata molntjänster och klient-IT. Övergången tillpublika molntjänster sker både hos nya kunder och hos befintliga. Förändringen innebär att de användarbaserade intäkterna växer och ökar i andel av våra totala intäkter. Parallellt har ett fåtal befintliga kunder på den gamla plattformen valt att lämna Binero för andra molnplattformar. Planen är att fortsätta utvecklingen av den publika molnplattformen som bygger på öppen källkod. Den användarbaserade affärsmodellen borgar för att Binero har potential att växa i takt med kundernas ökade användning.

Försäljningen under andra kvartalet var stabil och uppgick till 11,4 Mkr (11,8). Intäkter relaterade till licensförsäljning och kunduppdrag avseende kortare projekt ingick med 1,6 Mkr (1,5) för kvartalet. Avtalade årliga återkommande intäkter, ARR, minskade till 34,9 Mkr (38,9) per den 30 juni 2021. I ARR ingår inte de användarbaserade intäkterna för den nya publika molntjänsten, som årsomräknat vid kvartalets utgång uppgick till 1,6 Mkr.

EBITDA förbättrades och uppgick till -0,8 Mkr (-3,6) för andra kvartalet. Förbättringen är ett resultat av anpassningen av organisation och processer till bolagets nya strategi, samtidigt som vi har fokus på att bygga tillväxtaffären. Under kvartalet har vi aktiverat 1 Mkr för eget arbete med den publika molntjänsten.

Nya affären tar fart när marknaden efterfrågar reko-moln
När nu Sverige börjar återhämta sig efter pandemin och affärsdialoger börjar ta fart igen ser vi att kunderna blir alltmer medvetna om digitaliseringens möjligheter. Binero är då väl positionerat, miljöcertifierat och har lokal närvaro.

Rörelsen på marknaden är bara påbörjad, men en ökande efterfrågan på lokala publika molntjänster syns tydligt i vår pipeline. Inte minst ser vi en ökad aktivitet från leverantörer till offentlig sektor som ställer höga integritetskrav.

Efter ogiltigförklarandet av Privacy Shield- avtalet i slutet av sommaren 2020, finns inget skydd för persondata som lagras i amerikanska moln. Merparten av de nordiska bolag som under de senaste åren varit tidiga att flytta till molnet ligger idag i dessa amerikanskägda plattformar. De behöver alla se över sin molnstrategi för att följa regelverket för exempelvis persondatalagring. Krav på en klimatmässigt mer hållbar produktion av IT är även det en framväxande anledning att se över sitt val av molnpartner.

Digitala plattformsbolag söker svenska samarbetspartners
Vi har tidigare berättat om Kontigo Care, en e-hälsoplattform med kunder inom offentlig sektor, och hur de bytte från en amerikansk leverantör till Binero.

Under kvartalet har vi fortsatt se en ökande aktivitet inom segmentet digitala tjänster till offentlig sektor. Både myndigheter och kommuner nekar i allt högre grad digitala samarbetspartners vars tjänster ligger på molnplattformar som varken uppfyller svenska eller europeiska lagkrav.

Vi är mycket glada att under kvartalet kunna välkomna flera svenska SaaS-bolag som kunder i vår publika molntjänst. På Bineros plattform kan de fortsätta växa och erbjuda både lagenliga och högpresterande digitala tjänster till offentlig sektor.

Gemensamt för dessa företag är att de, utöver de regulatoriska kraven, har höga krav på den tekniska plattformen samt eftersöker ett nära samarbete med våra tekniska specialister. Detta då prestanda, stabilitet och möjlighet till snabb utveckling och innovation är avgörande för deras verksamheter.

Fulltecknade incitamentsprogram
Optionsprogrammen som lanserades under kvartalet blev mycket lyckade, med ett stort intresse att delta. Vi har under året byggt upp nya sätt att arbeta mellan teamen, vilket nu ytterligare knyts ihop genom ett företagsgemensamt incitamentsprogram.

Binero verkar på en växande marknad
Molnmarknaden växer generellt i Sverige och enligt en undersökning från Synergy Research1 Group står IaaS- och PaaS-tjänster för nästan 80% av molnmarknaden och växer snabbare än till exempel privata molntjänster.

Vår egen varumärkesundersökning som gjordes under kvartalet visar också att Bineros varumärkesstyrka stadigt ökar i form av både kännedom och valbarhet på marknaden för den nya affärsmodellen inom molntjänster.

I affärsplanen för 2021 är vårt fokus att fortsätta växa försäljningen av tjänster som utgår från den egna OpenStack-baserade molnplattformen. Målet är att nå en intäktsvolym där vår nya molnaffär börjar skala. Det ska ske genom organisk tillväxt, partnerskap, samt genom förvärv.

Stockholm i augusti 2021
Charlotte Darth, VD Binero Group