Delårsrapport Binero Group AB (publ)   januari – juni 2020

Kvartalet april – juni 2020

 

· Nettoomsättningen uppgick till 11,8 Mkr (8,5)

· Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -6,2 Mkr (-9,1)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,7 Mkr (-9,5)
· Periodens resultat före skatt uppgick till -6,7 Mkr (-9,7)
· Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,33 kr (-0,49)
· Årliga återkommande intäkter per 30 juni 2020 uppgick till 38,9 Mkr (29,5), en ökning med 32 procent

 

Delårsperioden januari – juni 2020

 

· Nettoomsättningen uppgick till 23,0 Mkr (16,4)

· Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -11,7 Mkr (-16,8)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,3 Mkr (-7,1)
· Periodens resultat före skatt uppgick till -12,3 Mkr (-18,2)
· Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,62 kr (-0,91)
· Årliga återkommande intäkter per 30 juni 2020 uppgick till 38,9 Mkr (29,5), en ökning med 32 procent

VD kommentar

Stabil försäljning i en turbulent tid

Första halvåret 2020 har präglats av den pågående pandemin, med ekonomisk osäkerhet och ett svårbedömt affärsklimat som följd. Binero har dock klarat sig förhållandevis bra under kvartalet. Försäljningen ökade med 39 procent till 11,8 (8,5) Mkr. Intäkter relaterade till licensförsäljning och kunduppdrag avseende kortare projekt ingick med 1,5 Mkr (0,0) för kvartalet. Tillväxten mellan kvartal ett och kvartal två uppgick till 0,5 Mkr (0,5). Kundstocken, med drygt 500 kunder, har avtalade årliga intäkter till ett värde på 38,9 Mkr (29,5) vid utgången av kvartalet, en ökning med 32 procent.

Vi har påbörjat en kompetensväxling i försäljnings- och marknadsorganisationen och kommer under hösten att ha ett delvis nytt team på plats. Binero rustas för ytterligare sälj- och marknadsföringsinsatser under året vilka stegvis även delvis implementerats under det andra kvartalet. Inom produktutveckling har vi fortsatt att utveckla funktionaliteten i våra tekniska plattformar, baserat på efterfrågan från kunder och marknaden

Förändringsarbetet kommer att fortgå under året och utgöra en bra plattform för fortsatt tillväxt. Fokus ligger på att etablera varumärket Binero på marknaden för molntjänster, genom en stark digital närvaro och guidning i hela kundresan. Vi ser att Bineros svenska molntjänster möter marknadens behov sprungna ur en ökad digitaliseringstakt, i kombination med frågor kring datasäkerhet, dataintegritet och digitaliseringens klimatpåverkan. Att vi levererar tjänsterna från vårt eget datacenter, som är ett av världens mest klimatsmarta, är vi väldigt stolta över.

Transformation till nya Binero påverkar resultatet

Arbetet fortlöper med att förbereda bolaget för den tillväxt som den nya planen innehåller, såväl bemannings- som kostnadsmässigt. Rörelseresultatet, EBIT, för det andra kvartalet uppgick till -6,2 Mkr (-9,1) och belastades med kostnader för den pågående transformationen.  EBITDA-resultatet för samma period uppgick till -3,6 Mkr (-5,0), en förbättring med 1,4 Mkr. Personalkostnaderna har i samband med VD-bytet i februari belastats med dubbla VD-kostnader om 0,6 Mkr under andra kvartalet. Denna ökade kostnad beräknas uppgå till totalt 2,4 Mkr för 2020 och kostnadsförs samt betalas ut löpande under året. Övriga externa kostnader har belastats med konsultkostnader i samband med kompetensväxling i organisationen, samt kostnader för ökade marknadsförings-aktiviteter jämfört med första kvartalet 2020, då marknadsföringsinsatserna hölls åtstramade.

Först i världen med klimatcertifiering

Den 9 juli meddelades att Sveriges Regering beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi vilken pekar ut riktningen och ambitionen för en långsiktig och hållbar omställning av samhället. Detta är en viktig del för att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. För att nå dit måste takten på omställningen öka. Dessutom går digitaliseringen av Sverige och världen på högvarv, starkt driven av Covid 19-pandemin. Detta kräver en snabb utbyggnad av länders IT-infrastruktur.

Det sätter strålkastarljuset på den miljöpåverkan som datacenteraktörer står för. Enligt en rapport från Yale Environment 360 stod världens datacenter redan 2018 för ett utsläpp av växthusgaser i paritet med hela flygindustrin – och datacenters klimatpåverkan fortsätter att växa i takt med att datalagring och dataanvändning ökar. Klimatsmart IT-infrastruktur för vårt allt mer digitala samhälle är en förutsättning för att vi ska nå klimatmålen. Det är därför viktigt att svenska företag och myndigheter erbjuds moderna och hållbara molntjänster.

Vi är därför stolta över att vårt datacenter DCs01 utanför Vallentuna, norr om Stockholm, som första anläggning i världen nu belönats med en världsunik certifiering. Den globala miljömärkningen Fossil Free Data ges till Binero då vi möter strikta krav på energieffektivitet, låga koldioxidutsläpp och för att vi använder 100 % förnybar el till driften av vårt datacenter.

2020 – ett år som inget annat

Ingen hade kunnat förutspå att vi under 2020 skulle uppleva en pandemi som ger verkningar i alla delar av samhället och med en ekonomisk osäkerhet som följd. Att Privacy Shield, se info nedan, skulle komma att ogiltigförklaras var mer väntat. Det blir en utmanande tid för de många svenska företag och myndigheter som idag är beroende av amerikanska aktörer för IT-stöd för datadrift och molntjänster att säkerställa efterlevnad av lagar kopplade till personuppgiftshantering och val av infrastrukturleverantörer. Alla EU-medborgare har en i EU-stadgan fastslagen rätt till skydd för sitt privatliv och sina personuppgifter. EU-domstolens dom behandlar många frågor men den grundläggande frågan kan sägas vara: respekteras denna fundamentala rättighet när personuppgifter överförs till USA? Varje personuppgiftsansvarig måste göra sin egen bedömning, utifrån sina egna överföringar och sina egna syften. Nu är det därför kanske värt att tänka efter en andra gång om det verkligen är värt att använda en tjänst där du riskerar att bryta mot europeisk lagstiftning genom att  föra över data till USA. Det finns redan idag aktörer, som till exempel Binero, som utgör ett mycket bra alternativ och komplement till amerikanskt IT-drift och molntjänster och som redan följer och värnar europiska lagar.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Vårt löfte blir att så mycket vi kan, bidra till att hjälpa Sverige med molntjänster som är integritetssäkra och hållbara.

Stockholm i augusti 2020

Charlotte Darth, VD Binero Group