Delårsrapport april–juni 2022

Försäljningen under andra kvartalet ökade jämfört med föregående år och uppgick till 27,0 Mkr (11,4) inklusive förvärvet av RedBridge AB.

April – juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 27,0 Mkr (11,4), en ökning med 137 procent.
 • Årliga återkommande intäkter per 30 juni 2022 uppgick till 52,7 Mkr (34,1), en ökning med 55 procent.
 • EBITDA-resultatet uppgick till -4,1 Mkr (-0,8). I EBITDA resultatet ingår en omstruktureringsreserv på 2,5 Mkr innehållande kostnader för dubbla VD-kostnader, avveckling av kontorslokaler plus övriga integrationskostnader.
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -8,1 Mkr (-3,6).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,2 Mkr (-2,3).
 • Periodens resultat per aktie uppgick före utspädning till -0,27 kr (-0,19) och efter utspädning till -0,26 kr (-0,18).

Januari – juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 54,4 Mkr (23,0).
 • EBITDA-resultatet uppgick till -6,0 Mkr (-4,8).
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -14,1 Mkr (-9,8).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,0 Mkr (-8,8).
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -15,2 Mkr (-10,2).
 • Periodens resultat per aktie uppgick före utspädning till -0,48 kr (-0,51) och efter utspädning till -0,46 kr (-0,49).

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 6 juni tillträdde Stefan Andersson, tidigare VD i RedBridge AB som VD i Binero Group AB där Charlotte Darth då avgick som VD.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga händelser av väsentlig karaktär har inträffat efter periodens utgång.

VD-kommentar

Försäljningen ökade under andra kvartalet
Försäljningen under andra kvartalet ökade jämfört med föregående år och uppgick till 27,0 Mkr (11,4) inklusive förvärvet av RedBridge AB. EBITDA för kvartalet försämrades jämfört med föregående år och uppgick till -4,1 Mkr (-0,8 Mkr). I EBITDA resultatet ingår en omstruktureringsreserv på 2,5 Mkr innehållande kostnader för dubbla VD-kostnader, avveckling av kontorslokaler plus övriga integrationskostnader. Vi ser även en fortsatt fin utveckling av de cloudbaserade intäkterna som i ARR (avtalade årliga intäkter) uppgick till 6,0 Mkr, vilket är en dubblering jämfört med kvartalet innan.

Vår omvärld
Det första halvåret har styrts av de internationella händelserna med kriget i Ukraina, den stigande inflationen och de höjda räntorna i fokus. Vi har inte sett att det påverkat kundernas investeringar i digitalisering, utan den är fortsatt hög.

Digitaliseringen driver vår tillväxt
Binero Group är väl positionerat för att gynnas av den fortsatta digitaliseringen. Efterfrågan från såväl privata som offentliga kunder drivs av behovet av flexibla IT-plattformar för att snabbt kunna starta nya utvecklingsprojekt, anpassa kapaciteten efter prestandabehovet som växlar över tid samt förstå hur applikationerna mår under drift. Vi levererar Cloud-plattformar till våra kunder för utveckling och drift av applikationer som är anpassade efter kundens behov. Molnplattformarna är baserade på Open Source. Vi har valt den strategin eftersom det ger våra kunder snabb tillgång till ny teknik, undviker inlåsning till en leverantör och ett bra pris. Med våra managerade tjänster kan vi i samarbete med kunden även automatisera och effektivisera produktionssättningen av ny kod. Övergången till molnplattformar ökar behovet av transparens och synlighet ännu högre än tidigare, men kraven och metoderna har förändrats. Med våra tjänster inom övervaknings- och mätområdet är vi väl positionerade för att hjälpa kunden att bevaka sin ständigt föränderliga miljö.

Långa kundrelationer och återkommande intäkter
Långa kundrelationer och en affärsmodell med en stor andel återkommande intäkter bidrar till stabilitet över tid. En investering i en digital lösning för en verksamhetskritisk process är ett åtagande både för våra kunder och oss som leverantör. Det är inte ovanligt med kundrelationer som sträcker sig över 10 år tillbaka i tiden. Återkommande intäkter ökade med 55 procent till 52,7 (34,1) Mkr under det första halvåret.

Integrationen skapar nya tjänster
Under kvartalet har integrationen mellan företagen fortsatt. Arbetet fokuseras på att lära känna varandras produkter och tjänster i de båda bolagen. Ett exempel på integrationen, är att vi har driftsatt de första kunderna med managerade tjänster från RedBridge på Bineros publika molnplattform (Binero Cloud). De tjänsterna har varit baserade på företagets containerplattform.

GPU processorer för snabb bearbetning av data
Under kvartalet har även Binero Cloud lanserat de första servrarna med GPU-processor. De kan till skillnad från traditionella processorer (CPU) bearbeta enorma mängder data på kort tid. De vänder sig till kunder som har höga krav på avancerad dataanalys. Det kan vara användningsområden som blockkedjeteknik (blockchain) eller maskininlärning (machine learning/AI).

Rekryteringen skapar fortsatt växtkraft
Rekryteringen stödjer försäljningen av konsult- och managerade tjänster. Under kvartalet sjösattes ett rekryteringsprojekt för att stödja våra kunder i ett effektivare användande av cloudtjänsterna. Trots ett stort underskott på personer som har hög kompetens att utveckla applikationer eller bygga modern digital infrastruktur, har insatsen resulterat i anställning av ett antal nya medarbetare som kommer börja under hösten. Eftersom vi inte ser någon nedgång i efterfrågan på våra konsult- eller managerade tjänster, kommer rekryteringsprojektet fortsätta under hösten.

Visualisering av mätvärden av affärsfunktioner
Vi ser en stark tillväxt inom området Observerbarhet (Observability). Med dagens övergång till molnet och containeriserade miljöer är behovet av transparens och synlighet ännu högre än tidigare, men kraven och metoderna har förändrats. Med de nya verktygen inom området ges kunderna strategiska fördelar när det gäller förståelsen för hur deras applikationer används. Sammanfattningsvis lämnar vi ett kvartal med fortsatt starka kundrelationer och införandet av nya innovativa tjänster som kommer stärka företagets position som det ledande svenska Open Source företaget.

Förenklad rapportering framöver
För att minska tiden som läggs på administration kommer fullständig finansiell rapportering framöver göras endast halvårsvis. För kvartalen Q1 och Q3 kommer istället en mer kortfattad och summarisk beskrivning av verksamhetens utfall publiceras.

Stockholm den 18 augusti 2022
Stefan Andersson, VD