Binero Group offentliggör utfallet i den riktade emissionen

Den 1 november 2021 offentliggjorde Binero Group AB (publ) (”Binero” eller ”Bolaget”) att styrelsen i Bolaget beslutat, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2021, om att genomföra en riktad kontant nyemission om cirka 23,3 MSEK (”Riktade Nyemissionen”) för att delfinansiera förvärvet av RedBridge AB och RedBridge Technology AB. Teckning i den Riktade Nyemissionen har nu slutförts och 4 395 085 aktier har tecknats och tilldelats.

Den Riktade Nyemissionen omfattar 4 395 085 aktier till en teckningskurs om 5,29 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 19 oktober 2021 – 25 oktober 2021 och ger en total emissionslikvid om cirka 23,3 MSEK före emissionskostnader. Antalet aktier i Bolaget kommer genom den Riktade Nyemissionen att öka från 19 888 560 aktier till 24 283 685 aktier och aktiekapitalet ökar med 6 592 637,50 kronor från 29 832 840 kronor till 36 425 467,50 kronor, innebärande en utspädning om cirka 18,1 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Den Riktade Nyemissionen riktades till Arbona AB, Pejoni AB, Richard Göransson, Rockpoint AB, Victoria Dexback, Mölna Spar AB, Robert Sandin och Blibros AB.

Skälet till genom att genomföra en riktad nyemission var att stärka Bolagets finansiella ställning samt för att finansiera förvärvet av RedBridge.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Binero Group AB (publ) i någon jurisdiktion. Informationen i pressmeddelande kommer inte och får inte kopieras, publiceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.