Binero Group AB (Publ)

Delårsrapport januari – mars 2020

I delårsrapporten för första kvartalet avser jämförelsetalen den kvarvarande verksamheten om inget annat anges.

Kvartalet januari – mars 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 11,3 Mkr (8,0)
  • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -5,5 Mkr (-7,6)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,6 Mkr (2,3)
  • Periodens resultat före skatt uppgick till -5,7 Mkr (-8,4)
  • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,29 kr (-0,42)
  • ARR* per 31 mars 2020 uppgick till 37,4 Mkr (29,1), en ökning med 29 procent

Väsentliga händelser under kvartalet

Den första februari tillträdde Charlotte Darth som ny VD för bolaget. Charlotte Darth kommer närmast från CGI Sverige AB där hon var Vice President Emerging Technologies. Dessförinnan har hon haft ett flertal ledande roller inom tillväxtbolag i IT-branschen, bl.a. som VD för Affecto Sverige AB och ReadSoft Sverige AB.

Väsentliga händelser efter kvartalet utgång.

På årsstämman den 15 april beslutade stämman om en utdelning på 8,50 kronor per aktie till aktieägarna, totalt 169 052 760 kronor. Utdelningen utbetalades den 22 april.

VD kommentar

Ökad försäljning 

Kvartalets nettoomsättning uppgick till 11,3 (8,0) Mkr. Intäkter relaterade till licensförsäljning och kunduppdrag avseende kortare projekt ingick med 1,5 Mkr. Binero hade vid utgången av kvartalet cirka 500 kunder och avtalade årliga intäkter, så kallad ARR (Annual Recurring Revenue) som uppgick till 37,4 (29,0) Mkr, en ökning med 29 procent.  

Det här är nya Binero

Efter försäljningen av webbhotellverksamheten är Binero nu helt inriktad på den svenska företagsmarknaden för molnlösningar och digitala infrastrukturtjänster Vi gör storbolagens IT tillgänglig för små och medelstora företag och organisationer. Fördelen med Bineros erbjudande är att vi erbjuder lagring i vårt klimatsmarta datacenter på svensk mark och med svensk support. Det gör att vi kan möta kundernas behov av flexibilitet, prestanda och säkerhet samt dataintegritet.

Svenskt, säkert och hållbart

Vi har tre huvudtjänster; en privat molntjänst som är ditt företags avskilda molnmiljö; en publik molntjänst som är en delad miljö där kunden betalar timme för timme och bara för den kapacitet som används och ett colocation-erbjudande där kunder ställer sina servrar i vårt datacenter med tilläggstjänster som back-up, övervakning och svensk support. Våra tjänster kombineras efter kundens behov till hybrida lösningar, inklusive andra lokala och internationella molntjänster.

Slutet av första kvartalet präglades av den pågående Coronapandemin. Över en natt blev det extra viktigt för våra kunder att säkra upp digitala lösningar för att kunna bedriva sina verksamheter med medarbetare arbetandes från hemmakontor. Även Binero ställde snabbt om verksamheten till distansarbete, och det har varit betryggande att se hur enkelt denna omställning kunde ske.

Säkerhetsfrågorna har varit i fokus under omställningen och man kunde observera en stor ökning av “brute-force”-attacker, dvs. attacker där angripare systematiskt och automatiserat testar olika lösenord för att hitta punkter med svagt lösenordsskydd eller bristfälliga säkerhetskonfigurationer. Bineros kunder är väl skyddade mot den typen av attacker och vi kompletterade våra automatiska tjänster med en kanal för digitala rådgivning.  Covid-19 har tvingat samhället att öka takten på omställningen. Digitalisering handlar nu framför allt om möjligheten att fortsätta göra affärer. Allt fler företag och organisationer investerar därför i olika typer av skalbara och flexibla molnlösningar och tillhörande infrastruktur. 

Resultatutveckling

Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -5,5 (-7,6) Mkr. EBITDA-resultatet uppgick till -2,9 (-4,8) Mkr, en förbättring med 1,9 Mkr drivet av den ökade försäljningen. Vi fortsätter arbetet med att anpassa våra kostnader till storleken på nya Binero och var vid utgången av första kvartalet 24 medarbetare jämfört med 26 vid ingången av året.

Nästa steg – växa med ambitionen att ta en ledande position 

Vi kommer under året att utveckla våra marknadsföringsinsatser för att ännu bättre nå ut till marknaden och våra målgrupper, samtidigt som vi förstärker vår försäljningsorganisation. Ett steg i detta var rekryteringen av Linda Siwe som ny Chief Marketing & Strategy Officer.

Binero står väl rustade för 2020, ett år då möjligheterna med digitala lösningar kommer att spela en viktig roll – för såväl individer och företag som för samhället i stort. Som leverantör av klimatsmarta och säkra molnbaserade tjänster och IT-infrastruktur är vi redo att hjälpa svenska företag och organisationer till konkurrenskraftiga digitala lösningar. 

Stockholm den 28 april 2020

 

Charlotte Darth, VD

 

Rapportpresentation

En rapportpresentation med Bineros VD Charlotte Darth kommer att finnas tillgänglig på hemsidan från kl. 10 idag,

https://binerogroup.com/investor-relations/