Binero Group AB (publ) meddelar utfall av teckning i incitamentsprogram 2021/2024 I och incitamentsprogram 2021/2024 II

Årsstämman den 6 maj 2021 i Binero Group AB (publ) (”Binero”) beslutade att införa incitamentsprogram 2021/2024 I, som omfattar anställda och konsulter i Bolaget eller dess dotterbolag och maximalt 500 000 teckningsoptioner, samt incitamentsprogram 2021/2024 II, som omfattar styrelseledamöter och maximalt 150 000 teckningsoptioner. Binero meddelar idag att 2021/2024 II har fulltecknats. I avseende på incitamentsprogrammet 2021/2024 I har samtliga teckningsoptioner tecknats av Binero som i sin tur har överlåtit merparten av teckningsoptionerna till nuvarande medarbetare som omfattas av de incitamentsprogrammet. Ett antal teckningsoptioner kvarstår hos Binero och avses överlåtas till framtida medarbetare i enlighet med villkoren i programmet.

”Vi gläder oss åt det stora intresset från både styrelsen och Bineros medarbetare att delta i incitamentsprogrammet. Vi har under året byggt upp nya sätt att arbeta mellan teamen, vilket gör ett företagsgemensamt incitamentsprogram extra värdefullt”, säger Charlotte Darth, VD för Binero.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i Binero till en teckningskurs om 7,19 kronor, vilket motsvarar 120 procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 7 maj 2021 till och med den 14 maj 2021 noterade betalkurserna på Nasdaq First North Growth Market för Binero-aktien.
Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna kan ske från och med den 1 juni 2024 till och med den 31 juli 2024.