Binero Group AB (publ) Kvartal 4 & Bokslutskommuniké 2021

Förvärvet av RedBridge ökar väsentligt intäktsbasen och lägger grunden för lönsam tillväxt. Vid utgången av året uppgick de återkommande intäkterna till 53,6 Mkr (39,0), vilket är en ökning med 37%.

Oktober – december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 20,0 Mkr (11,1), där omsättningen från RedBridge konsoliderats från 19 november
 • Årliga återkommande intäkter per 31 december 2021 uppgick till 53,6 Mkr (39,0), en ökning med 37 procent
 • EBITDA-resultatet uppgick till -2,7 Mkr (-3,2), varav -2,0 Mkr förvärvsrelaterade kostnader
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -5,6 Mkr (-5,8), varav -2,0 Mkr förvärvsrelaterade kostnader
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,2 Mkr (-5,0)
 • Periodens resultat uppgick till -6,1 Mkr (-2,0) motsvarande -0,22 kr (-0,30) per aktie och efter full utspädning till -0,21 kr (-0,30)

Januari – december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 52,4 Mkr (45,7), där omsättningen från RedBridge konsoliderats från 19 november
 • Årliga återkommande intäkter per 31 december 2021 uppgick till 53,6 Mkr (39,0), en ökning med 37 procent
 • EBITDA-resultatet uppgick till -7,7 Mkr (-11,5), varav -2,0 Mkr förvärvsrelaterade kostnader
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -18,1 Mkr (-21,9), varav -2,0 Mkr förvärvsrelaterade kostnader
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12,7 Mkr (-8,7)
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -19,0 Mkr (-23,1)
 • Periodens resultat uppgick till -19,1 Mkr (-19,0) motsvarande -0,87 kr (-1,16) per aktie och efter full utspädning till -0,83 kr (-1,13)

Väsentliga händelser under perioden
Binero meddelade den 18 oktober att man förvärvar bolagen RedBridge AB och RedBridge Technology AB. Bolagen är verksamma inom containerteknologi, modern applikationsutveckling och IT-drift med tillhörande tjänster. RedBridge-bolagen omsatte 76,2 Mkr för helåret 2021 med ett rörelseresultat på 3,7 Mkr. Köpeskillingen uppgick till 98,5 Mkr, varav 60,0 Mkr erlades kontant och 38,5 Mkr erlades genom nyemission av aktier i Binero till säljarna. I köpeskillingen ingick likvida medel om 14,1 Mkr. Binero tillträdde aktierna 19 november 2021 och RedBridge konsolideras från tillträdesdagen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga händelser av väsentlig karaktär har inträffat efter periodens utgång.

VD kommenterar

Förvärvet av RedBridge ökar kundbas och återkommande intäkter
Genom förvärvet av RedBridge stärker vi ytterligare vår position som det första svenska börsnoterade företaget med fokus på öppen källkod och öppna standarder med eget miljöfokuserat datacenter. Det var ett stort steg att förvärva ett bolag som är mer än dubbelt så stort som Binero, samtidigt var det en avgörande milstolpe i vår tillväxtresa. Syftet med förvärvet var att skapa förutsättningar för att kunna växa snabbare, att förstärka teamet med ytterligare spjutspetskompetens inom applikationsutveckling och containerteknologi samt att utöka kundbasen.

Binero tillträdde aktierna 19 november 2021 och vi är nu ett kvalificerat team på 60 medarbetare och en upparbetad kundbas bland större företag, offentlig sektor, digitala tillväxtbolag och e-handel.

Tillsammans tillhandahåller Binero och RedBridge ett brett utbud av tjänster baserade på öppna standarder och öppen källkod. Bineros högpresterande och säkra molntjänster blir nu även bas för RedBridges plattformstjänster, vilket innebär att vi nu tillhandahåller en kraftfull containerplattform på en svensk molntjänst. Dessutom tillför RedBridge specialister inom automatisering, digital infrastruktur och modern applikationsutveckling.

Med förvärvet ökar Binero väsentligt intäktsbasen och lägger grunden för fortsatt lönsam tillväxt. Vid utgången av året uppgick våra återkommande intäkter till 53,6 Mkr (39,0), en ökning med 37%. Vi har en stabil kundbas och har tagit ett stort steg mot vår vision, att bli Sveriges ledande leverantör av moln- och plattformstjänster byggda på öppna standarder och öppen källkod.

Ett kvartal med fokus på genomförande av förvärvet
Försäljningen under fjärde kvartalet ökade jämfört med föregående år och uppgick till 20,0 Mkr (11,1). EBITDA för kvartalet förbättrades jämfört med föregående år och uppgick till -2,7 Mkr (-3,2). Detta trots engångskostnader på 2,0 Mkr hänförligt till förvärvet av RedBridge. Vi ser även en fortsatt fin utveckling av de användarbaserade intäkterna som i årsomräknat format uppgick till 2,3 Mkr, vilket är en ökning med 15% jämfört med kvartalet innan.

Skatteverket satte ner foten om digitala plattformar
Molntjänstmarknaden domineras fortsatt av de amerikanska molntjänstleverantörerna, men vi ser ett ökat intresse för, och även användande av, europeiska molntjänster. Det har nu snart gått två år sedan ogiltigförklarandet av dataskyddslagen Privacy Shield genom den så kallade Schrems II-domen. Men anammandet av regulatoriskt efterlevande molntjänster har gått långsamt då marknaden valde att inta en avvaktande hållning i frågan.

I höstas satte så en arbetsgrupp med Skatteverket i förarsätet ned foten med sin rapport om digitala samarbetsplattformar, i vilken man redogör för vilka molntjänster som rent regulatoriskt kan användas i offentlig sektor. Man visade i rapporten att det finns fullgoda alternativ till de globala aktörerna, som tillämpar och följer svenska och europeiska persondatalagar. Rapporten satte fart på debatten och vi såg en ökning av förfrågningar på vår svenska molntjänst i slutet av året.

Partnerskap för ökad räckvidd och distribution
Viktiga partnerskap har etablerats som ökar distribution, räckvidd och kännedom. En ny partner är Pexip, en norsk koncern som levererar videobaserad kommunikation och samarbete, har utsett Binero till distributionspartner. Samarbetet innebär att Pexip-lösningen nu distribueras på Bineros lokala, helt GDPR-kompatibla molnplattform, vilket ger en idealisk lösning för kunder som ställer höga krav på dataintegritet, till exempel finansiella tjänster, hälso- och sjukvård och myndigheter.

Ökad kännedom och stärkt position med marknadsföringsinsatser
Under året har vi regelbundet genomfört varumärkesundersökningar och under 2021 har vi sett en tydlig ökning i kännedom om Bineros uppdaterade varumärke och position på marknaden, samt vad våra tjänster byggda på öppna standarder innebär och vilka fördelar den bär med sig. Det är idag fler IT-köpare som förknippar Binero med molntjänster än med vår tidigare affär inom webbhotell.

Nästa steg
2021 har liksom 2020 präglats av pandemin, med tuffa restriktioner som begränsat samhället, företag och människor, men starten på 2022 ger för handen att vi nu får se samhället öppna upp. Vårt 2022 inleds med att vi hittar det nya normala i vårt sammanslagna bolag där Binero och RedBridge ska bli ett. Ett samgående kräver sina insatser och jag vill rikta ett stort tack till våra medarbetare på Binero och RedBridge för er positiva inställning till vårt samgående och ert engagemang för ett samgående där ett plus ett blir tre! Nu fortsätter vi vår resa mot målet att bli en ledande leverantör av moln- och plattformstjänster baserade på öppna standarder.

Stockholm i februari 2022

Charlotte Darth, VD Binero Group