Binero Group AB (publ) Kvartal 4 & Bokslutskommuniké 2020

Kvartalet oktober – december 2020 

 • Nettoomsättningen uppgick till 11,1 Mkr (10,3)
 • Årliga återkommande intäkter per 31 december 2020 uppgick till 39,0 Mkr (35,9), en ökning med 9 procent
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -5,8 Mkr (-8,3)
 • EBITDA-resultatet uppgick till -3,3 Mkr (-5,9)
 • Periodens resultat inklusive avvecklade verksamheter uppgick till -2,0 Mkr (-216,8)
 • Periodens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,10 kr (10,90)

 
Perioden januari – december 2020 

 • Nettoomsättningen uppgick till 45,7 Mkr (34,7)
 • Årliga återkommande intäkter per 31 december 2020 uppgick till 39,0 Mkr (35,9), en ökning med 9 procent
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -21,9 Mkr (-30,4)
 • EBITDA-resultatet uppgick till -11,5 (-21,9) Mkr
 • Periodens resultat inklusive avvecklade verksamheter uppgick till -19,0 Mkr (211,1)
 • Periodens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,96 kr (10,61)
 • Nettokassan uppgick vid årets utgång till 52,3 Mkr (239,1)
 • Styrelsen föreslår ingen utdelning (8,50 kr)

VD kommentar
 
Binero.Cloud – en konkurrenskraftig, svenskproducerad publik molntjänst
Binero har under det fjärde kvartalet fortsatt att med hög hastighet utveckla den publika molntjänsten Binero.Cloud med funktionalitet som efterfrågas av kunder och av marknaden. Vi ser ett ökat intresse från både offentlig och privat sektor att flytta från amerikanska molntjänster till Binero.Cloud. Detta då de har kundgrupper som kräver lagring i europeiska molntjänster. Ett resultat av detta är att vi fått förtroendet från kunder inom exempelvis iGaming & Gaming, HealthTech, IoT samt SaaS. Genom att inkludera våra kunder i utvecklingsplaneringen har vi snabbt realiserat funktioner som hjälper dem att växa, och på så sätt ökar vi värdet av deras investering i Binero.Cloud.

Gaming Corps och VirtuGrp valde Binero
Gaming Corps verkar inom segmentet iGaming och Gaming där kraven på driftsäkerhet är en viktig fråga för verksamheten. Det och den kundnära supporten var avgörande faktorer när valet föll på Binero.Cloud som molntjänst. Intresset för ett klimatcertifierat datacenter med klimatneutral produktion av molntjänsterna ökar och blev ett extra plus i kanten för Gaming Corps.

En annan spännande ny kund är det framåtlutade bolaget VirtuGrp, som erbjuder en plattform för hantering av IoT-utrustning. Som en aktör inom samhällsviktiga tjänster har VirtuGrp höga krav på tillgänglighet och säkerhet och valde därför Bineros moderna containerplattform för sina tjänster.

Marknaden för molnbaserade infrastrukturtjänster växer
Intresset för molntjänster har fortsatt att öka under hösten. IT-utredningen lämnar inga klara besked och offentlig sektor står utan direktiv efter ogiltigförklarandet av Privacy Shield-avtalet i juli 2020. Men ingen vill backa bandet tillbaka till traditionell infrastruktur, utan istället söker man sig till regulatoriskt hållbara molntjänster från svenska och europeiska leverantörer.
 
Stabila intäkter och minskade kostnader
Försäljningen för kvartalet ökade med 8 procent till 11,1 Mkr (10,3) jämfört med samma kvartal föregående år. Intäkter relaterade till licensförsäljning och kunduppdrag avseende kortare projekt ingick med 1,5 Mkr (0,0) för kvartalet. Kundstocken, med drygt 500 kunder, hade avtalade årliga intäkter till ett värde på 39,0 Mkr (35,9) vid utgången av kvartalet, en ökning med 9 procent från årets början. Försäljningen för helåret ökade med 31,7 procent till 45,7 (34,7) Mkr.
Under året har vi vuxit de återkommande intäkterna och även minskat våra kostnader enligt plan. Kompetensväxling och ökade marknadsföringsaktiviteter påverkade resultatet. Rörelseresultatet, EBIT, för det fjärde kvartalet uppgick till –5,8 Mkr (-8,3). I rörelseresultatet, EBIT, ingår avskrivningar av bl.a. vårt klimatneutrala datacenter med 2,6 (2,4) Mkr. EBITDA-resultatet för perioden uppgick till -3,3 Mkr (-5,9), en förbättring med 2,6 Mkr.

För helåret uppgick rörelseresultatet, EBIT, till -21,9 (-30,4) Mkr där avskrivningar ingår med 10,4 (8,5) Mkr. EBITDA-resultatet för perioden uppgick till -11,5 (-21,9) Mkr.

Personalkostnaderna har till följd av VD-bytet i februari belastats med dubbla VD-kostnader om 0,7 Mkr under fjärde kvartalet. Denna ökade kostnad uppgår till totalt 2,2 Mkr för 2020 och har kostnadsförts och betalats ut löpande under året. Från och med januari 2021 kommer bolaget inte ha dessa dubbla VD-kostnader. Övriga externa kostnader har belastats med konsultkostnader i samband med kompetensväxling i organisationen och ny strategisk inriktning.

När nu sista kvartalet av 2020 är till ända kan vi sammanfattningsvis se tillbaka på ett år att vara stolta över. Från mitten av mars har vi till stor del arbetat från hemmakontor, vilket ställt höga krav på teamet och genomförandet av den nya affärsplanen. Och trots en pågående pandemi har Binero levererat molntjänster och digital infrastruktur med hög kvalitet, samtidigt som vi i hög takt fortsatt att utveckla vår tekniska plattform och våra erbjudanden.

Binero har genomgått en stor förändring under 2020 och nu går vi in i 2021 med full styrka. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare, kunder och partners – tillsammans gjorde vi 2020 till ett år värt att minnas för så mycket mer än Covid-19. Vi går mot ljusare tider och fortsätter vårt gemensamma arbete med en omstart av Sverige. Bollen är redan i rullning!
 
Stockholm i februari 2021
 
Charlotte Darth, VD Binero Group