Binero Group AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2019

Kvartalet januari – mars 2019

· ·Nettoomsättningen uppgick till 31,2 MSEK (33,0).
· ·Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -2,7 MSEK (3,1).
· ·Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,2 MSEK (3,4).
· ·Periodens resultat före skatt uppgick till -3,4 MSEK (2,7).
· ·Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,17 SEK (0,14).
· ·ARR* per 31 mars 2019 uppgick till 128,3 MSEK.  

Väsentliga händelser under kvartalet

I mars 2019 tecknade bolaget ett nytt låneavtal med Nordea som ersätter 12 MSEK av serverhallslånet från Rockpoint. 

Väsentliga händelser efter kvartalet utgång.

I april 2019 invigde vi vårt nya klimatsmarta datacenter.

*ARR står för ”Annual Recurring Revenue”, dvs. den årliga återkommande intäkten.

VD-kommentar

Det som främst låg till grund för vår satsning på Binero.cloud är att vi såg ett tydligt behov av en svensk leverantör som kombinerar hög prestanda med en kundnära service- och supportfunktion. När vi nu summerar det första kvartalet av 2019, ser vi att vi har kunder som kommit från alla de stora publika molnen. Deras budskap är tydligt – de behöver en kompetent leverantör som kan ge stöd och råd genom hela deras molnresa. Sammantaget gör detta att vi känner att vi har en gynnsam position att bygga vidare från – och att vi är på rätt väg mot en lönsam tillväxt i framtiden. Vi har ett miljösäkrat och hypermodernt datacenter samt en integritetssäkrad, konkurrenskraftig och skalbar publik molntjänst, med ett attraktivt pris och högre prestanda per krona jämfört med våra konkurrenter.

Publika, privata och hybrida cloudtjänster

Vi ser ett kraftigt växande behov av helhetslösningar för kundernas digitala infrastruktur, med allt från hantering till drift, backup och underhåll av såväl webbplatser som större applikationer och webbtjänster. Efterfrågan av hybrida moln har ökat på grund av möjligheten och kravet att kunna segmentera information beroende på säkerhetsklassning men också för att effektivisera användningen av sin IT-miljö. Vi kan erbjuda förstklassiga tjänster och produkter inom alla delar i en hybrid lösning genom vårt miljösäkrade nya datacenter samt vår integritetssäkrade, konkurrenskraftiga och skalbara publika molntjänst, Binero.Cloud. Genom våra snabba anslutningar direkt till bland annat Google Cloud Plattformen, Microsoft Azure och Amazon Web Services kan våra kunder även kombinera dessa publika molntjänster med Bineros infrastruktur.

Invigning av datacenter

Den 3:e april 2019 invigde vi officiellt vårt hypermoderna datacenter i Vallentuna norr om Stockholm. Datacentret har designats med fokus på hållbarhet, genom grön energi för drift, via miljösmarta teknikval och en effektiv intern hantering av alla komponenter, till att slutligen återanvända överskottsvärmen som genereras.

Omsättning och resultat

Första kvartalets resultat har påverkats av ett intensifierat arbete med tillväxtfrämjande åtgärder med målsättningen att ta en ledande position inom vårt geografiska fokusområde. Omsättningen minskar jämfört med föregående år och förklaras i huvudsak av en förväntad men tillfälligt högre churn i samband med migrering av befintliga kunder.

Resultatet har påverkats negativt av temporärt högre kostnader för marknadsföring och försäljning i samband med lanseringen av Binero.Cloud, tillfälligt högre kostnader för vår nya serverhall och av investeringar i vår maskinpark. Under det första halvåret bär vi dubbla kostnader avseende serverhallar och tillhörande licenser. Dessa kostnader uppgår till cirka 1,8 miljoner kronor per kvartal och upphör per den sista juni. Den negativa resultatutvecklingen ska således inte tolkas som en permanent större kostnadskostym utan av tillfälligt högre kostnader i samband med lansering och positionering inom cloudtjänster.

Internt mäter vi vår kundstock genom ett nyckeltal som definieras som Annual Recurring Revenue, ARR, vilket är ett viktigt mått när man bedriver en abonnemangsbaserad verksamhet. Det visar hur mycket den aktuella kundbasen är värd över en 12 månaders period framåt. Vi har valt att börja redovisa detta nyckeltal även externt för att öka förståelsen för vår verksamhet. Vår ARR per 31 mars är 128,3 MSEK.  

Personliga reflektioner

Vi har lagt mycket fokus på våra nya tjänster det senaste året, då vi känner oss säkra på att det är inom dessa områden vi kan skapa lönsam tillväxt framöver. Vi har fått fina vitsord från de kunder som nu använder våra nya infrastrukturtjänster och det känns mycket stimulerande att kunna erbjuda både nya och befintliga kunder en hög prestanda till ett konkurrensmässigt pris. Vi är nu i en period där vi satsar offensivt på våra nya marknader. En del i det ledet är nyrekryteringar inom säljavdelningen för att stärka upp denna del av företaget. Arbetet med konsolideringen av våra serverhallar är även det ett viktigt projekt under det följande kvartalet.

Stockholm i april 2019,

Göran Gylesjö, VD