Binero Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2018

Den elastiska molntjänsten Binero.Cloud lanserad – bättre prestanda än både Amazon Web Services (AWS) och Microsoft Azure

Kvartalet oktober – december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 33,8 MSEK (33,8).
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -1,8 MSEK (4,5).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,1 MSEK (2,5).
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -2,3 MSEK (4,2) och periodens resultat efter skatt var 2,7 MSEK (4,4). Periodens redovisade skattekostnad är påverkad av en positiv engångseffekt om 5.0 MSEK hänförlig till möjlig utnyttjande av underskottsavdrag. 
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,14 SEK (0,22).
 • Kvartalet har belastats med 3,5 MSEK i engångskostnader primärt hänförligt till lansering av Binero.Cloud samt kostnader för vårt nya datacenter.

Perioden januari – december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 131,1 MSEK (131,0). 
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 6,6 MSEK (13,2).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,7 MSEK (10,0).
 • Periodens resultat före skatt uppgick till 5,2 MSEK (12,0) och periodens resultat efter skatt var 10,2 MSEK (-1,9). Årets redovisade skattekostnad är påverkad av en positiv engångseffekt om 5.0 MSEK hänförlig till möjlig utnyttjande av underskottsavdrag. 
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,51 SEK (-0,10).
 • Under året har 7,4 MSEK (15,4) av bolagets finansiella skulder amorterats.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2018.

Väsentliga händelser under kvartalet

Ny serverhall

Binero lanserade under december en av världens klimatsmartaste datorhallar.

Binero.Cloud

I slutet av november lanserades den elastiska molntjänsten Binero.Cloud. Bolagets nya cloudtjänst baseras på OpenStack som är en kärnkomponent i nästa generations mobilnät 5G.

Ny lokal

Den första november flyttade bolaget in i nya och moderna kontorslokaler i Alvik Strand. Flytten innebär en besparing på cirka 1,0 MSEK per år.

VD-kommentar

Vi kan nu sammanfatta ett spännande fjärde kvartal, och ett på alla sätt händelserikt år för Binero Group. De historiska utmaningarna är nu över och vi kan leverera ett positivt resultat per aktie, 0,51 SEK (-0,10). Under fjärde kvartalet lanserade vi vår nya molnbaserade infrastrukturtjänst Binero.Cloud som bygger på molnplattformen OpenStack. Den växer snabbt och används över hela världen. Vi kan med glädje konstatera att i alla tester vi genomfört, bland annat genom externa ledande internationella testexperter specialiserade på molntjänster, VoerEir, så presterar Binero.Cloud bättre än både AWS (Amazon Web Services) och Microsoft Azure. Detta både vad gäller den grundläggande prestandan, CPU och lagring, och på den kanske viktigaste aspekten: prestanda per krona. Vi kan med andra ord, tack vare de senaste årens arbete tillsammans med det ständigt växande OpenStack-communityt, erbjuda en integritetssäkrad, konkurrenskraftig, skalbar, elastisk molntjänst till bättre och högre prestanda per krona än de stora globala molnleverantörerna.

Vi har nu också färdigställt ett av världens mest klimatsmarta datacenter – som till 100 procent drivs av förnybar el från sol, vind och vatten. Ingen energi går till spillo utan överskottsvärmen från datacentret tas tillvara och återförs till fjärrvärmekunder. Vi har satsat hårt på att bygga ett så grönt datacenter som möjligt. När vi jämför med alla andra datacenter i Sverige är vi väldigt stolta över slutresultatet – som är mycket attraktivt för kunder som kräver både hög prestanda samt hållbara och miljövänliga lösningar. Vi kommer nu fortsätta att intensifiera vårt arbete med tillväxtfrämjande åtgärder inom marknadsföring och försäljning, med målet att bli ledande inom vårt geografiska fokusområde.

Lansering av Binero.Cloud

Vi ser ett kraftigt växande behov av helhetslösningar för företags digitala infrastrukturer, såväl hantering av drift, backup och underhåll som webbplatser för större applikationer och webbtjänster. I november lanserade vi molntjänsten Binero.Cloud som är ett starkt svenskt alternativ till de internationella molnjättarna. Här kan företag även flytta in sina kritiska affärssystem – många har i dagsläget egna, dyra och inte särskilt miljövänliga lösningar. Med ett fokus på såväl säkerhet och prestanda som på miljö och hållbarhet kan vi erbjuda en publik molntjänst i absolut världsklass, där alla data alltid lagras i svenskägt datacenter på svensk mark och därmed enbart lyder under svensk lagstiftning – och inte omfattas av regleringar som till exempel Cloud Act.

Binero.Cloud baseras på opensource-plattformen OpenStack, vilket säkerställer en kontinuerlig utveckling av nya verktyg och funktioner som förenklar automatisering och hantering av IT-miljön. Vi deltar tillsammans med några av världens största IT-företag och andra ledande industrier i vidareutvecklingen av OpenStack.

Driftsättning av datacenter

I december lanserade vi vårt nya moderna datacenter norr om Stockholm. Vi har använt den allra senaste tekniken för att nå våra högt ställda hållbarhetsmål, och för att säkerställa stabil och högpresterande produktion. Datacentret drivs uteslutande av förnybar energi och står dessutom för ett betydande direkt tillskott till hela fjärrvärmenätet i området norr om Stockholm. Att tänka grönt är inte bara en trend – vi inte bara hoppas, utan förväntar oss, att miljömedvetenhet kommer att vara en hygienfaktor för alla företag i framtiden, även de som har ett stort teknik- och IT-fokus.

I samband med lanseringen påbörjades även migrationen av våra befintliga kunder till det nya datacentret. Vi kommer därmed att koncentrera vår existerande produktion och säkerställa driftsäkerhet och kostnadseffektivitet i vår verksamhet. Denna flytt beräknas vara helt klar i maj 2019. Vi kommer under denna övergångsperiod ha dubbla kostnader för våra datacenter vilket innebär extra kostnader på ca 1,8 MSEK. 

Konsolidering av tjänsteportfölj

När vi nu renodlat och lanserat nya tjänster kommer resan framgent att fortsätta med att koncentrera våra olika varumärken och deras respektive tjänster till tre områden; Binero Solutions, Binero Cloud och Binero Webbhosting. Migreringar av våra affärssystem, från 12 system till 2, har medfört en högre churn under året då främst Crystones och Servages kundstockar har bestått av en hel del inaktiva kunder som vi ärvt från tidigare förvärvade bolag. Trots denna ökade churn (vilken påverkat omsättningen negativt med ca 4 MSEK på helårsbasis) har vi ändå lyckats behålla samma omsättning och har nu en mycket bra kundstock bestående av aktiva företag och privatpersoner. Genom våra nya satsningar som nu stegvis lanseras, skall vi öka vår attraktionskraft och omsättning ytterligare.

Omsättningen uppgick till 33,8 MSEK (33,8) under fjärde kvartalet. Vårt rapporterade EBITDA-resultat minskade till -1,0 MSEK (5,1), vilket primärt förklaras av kostnader på 3,5 MSEK av engångskaraktär relaterade till lanseringen av Binero.Cloud och bolagets flytt till nya och mer kostnadseffektiva lokaler. Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -1,8 MSEK (4,5).

Personliga reflektioner

Personligen engagerar jag mig mycket i frågor som rör datasäkerhet och integritet. Jag anser att det är extra viktigt att svenska företag och myndigheter som använder, eller är på väg att börja använda, molntjänster verkligen sätter sig in i integritets- och miljöfrågorna. Det senaste året har vi inom Binero Group arbetat intensivt med att stärka och lyfta vikten av både integritet och miljömedvetenhet i våra svenska datacenter och molntjänster. Vi vill sprida vårt koncept ”Närodlad IT” med ett högt fokus på miljöansvar, lokal närvaro och garanterad säkerhet och integritet, till resten av IT branschen.

Miljö och hållbarhet är centrala pelare i vår essens som företag och det är viktigt för oss att utgå från dessa i allt vi gör. Målet är att vara den ledande lokala och hållbara aktören på den svenska marknaden för kvalitativa hosting- och molnbaserade tjänster med OpenStack som grund. Med vår nya portfölj ser jag fram emot en tid av lönsam tillväxt, när vi nu kan styra om mycket av vår kraft och energi mot marknadsföring, försäljning och på att helt enkelt hjälpa våra kunder till säkra, hållbara lösningar med hög prestanda per betald krona.

Stockholm i februari 2019,

Göran Gylesjö

VD