Styrelsen

Styrelsen och dess arbete.

Bineros styrelse väljs av årsstämman för en period av ett år.

Carl-Magnus Hallberg, Styrelseordförande

Invald i styrelsen 2013

Född: 1966
Erfarenhet: Carl-Magnus Hallberg har en lång erfarenhet från ledande befattningar inom teknologibolag och investeringar i olika startups. Han är Managing Director i EQT Digital samt innehar ett antal styrelseuppdrag. Tidigare var Carl-Magnus bl a CTO hos Telia Companys mobilverksamhet, President inom OMX AB och sedermera Senior Vice President på NASDAQ OMX.
Utbildning: Master of Science Computer Science and Engineering, Chalmers University of Technology.
Master of Business Administration, University of Gothenburg, School of Business and Chalmers University of Technology
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Datatalks AB, Grundare av C-M Hallberg AB samt Svenneby Herrgård Group AB.
Aktieinnehav i Binero Group: 230.370
Optionsinnehav i Binero Group: 60.000
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Fredrik Alpsten, Ledamot

Invald i styrelsen 2017

Född: 1966.
Erfarenhet: Sedan 2020 är Fredrik Alpsten VD för Devyser Diagnostics AB. Han har tidigare bland annat varit finansdirektör (CFO) och medlem i koncernledningen på Boule Diagnostics AB, noterat på Nasdaq Stockholm. Under sin tid på Boule var Fredrik också VD för deras amerikanska dotterbolag. Han har också varit vice VD och CFO på IRRAS AB, noterat på Nasdaq Stockholm, VD för Doxa AB, noterat på Nasdaq First North Growth Market, och CFO på AlgiPharma AS.
Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga uppdrag: Ordförande för Personlig Almanacka Nordic AB och styrelseledamot i Pharmetheus AB.
Aktieinnehav i Binero Group: 15.051
Optionsinnehav i Binero Group: 30.000
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Mattias Lindroth, Ledamot

Invald i styrelsen 2020

Född: 1972
Erfarenhet: Mattias Lindroth är investeringsansvarig på Rockpoint AB och har en bakgrund från private banking. Han tillför styrelsen finansiell kompetens och kapitalmarknadskunnande. Mattias har en lång bakgrund inom bank och fondkommissionärer sedan 1994.
Utbildning: Ekonomiskt gymnasium, 3 år.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Lendify AB, Korsholmsvarvet i Dalarö AB och MKL i Enköping AB. Styrelsesuppleant i Solbacken Förvaltnings AB samt i Lancaster Consulting AB.
Aktieinnehav i Binero Group: Nej
Optionsinnehav i Binero Group: 30.000
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Jacob Ståhle, Ledamot

Invald i styrelsen 2020

Född: 1986
Erfarenhet: Jacob Ståhle är Director på EQT Digital. Jacob har en bakgrund från bl.a. Google och är specialist på digital affärsutveckling, marknadsföring och transformation.
Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning på marknadsföring från Uppsala Universitet.
Övriga uppdrag:
Aktieinnehav i Binero Group: Nej
Optionsinnehav i Binero Group: 30.000
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Styrelsen i Binero ska bestå av minst fyra och högst åtta ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs av årsstämman för en period av ett år. Någon regel för hur länge en ledamot får sitta finns inte. Bineros nuvarande styrelse består av ledamöterna Carl-Magnus Hallberg (styrelseordförande), Fredrik Alpsten, Mattias Lindroth och Jacob Ståhle.

Styrelsens arbetsordning

Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser om bolagsstyrning. Styrelsen för Binero har därvid upprättat en arbetsordning för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, vilken behandlar dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter, samt fastställt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen. Arbetsordningen ses över årligen.

Styrelsen håller styrelsemöten regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta beslutspunkter samt punkter vid behov. Styrelsen behandlade vid de ordinarie sammanträdena de fasta punkter som förelåg vid respektive styrelsemöte i enlighet med styrelsens arbetsordning som likviditet, affärsläge, budget, årsbokslut och delårsrapporter.

Utvärdering av styrelsens och vd:s arbete

Styrelsen avser att genomföra en utvärdering av sitt arbete. Styrelsen gör löpande utvärdering av vd:s arbete.

Ersättning till styrelsen

Ersättningen till styrelsen bestäms av årsstämman. Om Binero i något särskilt fall ger enskild styrelseledamot uppdrag för Bolaget utöver ordinarie styrelsearbete (och eventuellt utskottsarbete), ska styrelsen besluta om ersättningen, vilken ska vara marknadsmässig och skälig. Styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt ärende finns särskilda skäl för det.