Several hot air balloons in the sky. Flera luftballonger i skyn.
 1. Startsida
 2. /
 3. Investerare
 4. /
 5. Bolagsstyrning

Våra riktlinjer

Vi tillämpar svensk aktiebolagslag samt de regler och rekommendationer som följer av vår listning på marknadsplatsen First North Growth Market. Dessutom följer vi de bestämmelser som föreskrivs i vår bolagsordning.

Kod för bolagsstyrning

Den svenska koden för bolagsstyrning (”Koden”) ska tillämpas av alla bolag vars aktier eller depåbevis handlas på en reglerad marknad i Sverige. Reglerade marknader är för närvarande Nasdaq Stockholm och NGM Main Regulated. Binero Group är listat på First North Growth Market och är därmed inte skyldigt att tillämpa Koden. Koden utgör emellertid en viktig del av Bolagets riktlinjer för bolagsstyrning och Bolaget följer Kodens regler i väsentliga delar avseende styrelsearbetet. För det fall Koden blir bindande för Binero Group kommer Bolaget att tillämpa den.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet där aktieägarna utövar sin rösträtt. På årsstämma fattas beslut avseende årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och i förekommande fall val av revisor, ersättning till styrelseledamöter och revisor samt andra frågor i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Enligt Bineros bolagsordning ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse till bolagsstämma skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Anmälan till bolagsstämma sker i enlighet med vad som anges i kallelsen.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid bolagsstämma ska begära detta skriftligen hos styrelsen. Begäran måste normalt vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan kallelse till bolagsstämma tidigast får utfärdas enligt aktiebolagslagen. Varje aktieägare som anmäler ett ärende med tillräcklig framförhållning har rätt att få ärendet behandlat vid bolagsstämman.

allman-02

Finansiella rapporter

Revision och revisor

Vald Revisor: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, org.nr. 556029-6740
Huvudansvarig revisor: Tobias Stråhle
Adress till Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB: Torsgatan 21, 113 97 STOCKHOLM

Certified adviser

Redeye AB

I rollen som Certified Adviser vägleder och övervakar Redeye att bolaget lever upp till reglerna på Nasdaq First North Growth Market.

Redeye Certified Advisers nås på

E-post: certifiedadviser@redeye.se

Telefon: 08-121 576 90

Insynsregister

Detta register avser personer med insynsställning som har anmälningsskyldighet gällande sitt innehav och sin handel med aktier och andra värdepapper i Binero Group AB. Binero Groups praxis är att personer med insynsställning inte bör handla i bolagets aktier eller andra värdepapper under tyst period, 30 dagar före finansiell rapport. finansinspektionens insynsregister

allman-02

Valberedning

Instruktion för valberedningen

Valberedningen ska bestå av företrädare för de tre största aktieägarna, varav företrädaren för den största aktieägaren ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast den 31 oktober och baseras på det kända ägandet per den 30 september.

Vid förändring av innehav

Om ägare, som är representerad i valberedningen i egenskap av representant för någon av de tre största aktieägarna, efter offentliggörandet inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska dess representant ställa sin plats till förfogande och sådan aktieägare som vid denna tidpunkt tillhör de tre största aktieägarna ska erbjudas plats i bolagets valberedning istället. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas.

Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant.

Uppdrag

Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:

 1. Ordförande vid stämman
 2. Styrelsearvoden
 3. Val av styrelseledamöter och ordförande
 4. Val av revisorer samt arvoden till dessa
 5. Eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av av valberedning
 6.  

Arvode till valberedningen utgår inte. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader för utförande av valberedningens uppdrag.

allman-02

Bolagsordning

Styrelsen skall bestå av fyra till åtta ledamöter utan suppleanter. För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall utses ett registrerat revisionsbolag eller en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 1

Bolagets firma är Binero Group AB (publ).

§ 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms stad.

§ 3

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, marknadsföring och drifthållning av dataservrar samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 stycken.

§ 6

Styrelsen skall bestå av fyra till åtta ledamöter utan suppleanter. För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall utses ett registrerat revisionsbolag eller en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 7

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett. För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Bolagsstämma skall hållas i Stockholm. Aktieägare skall också anmäla antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 8

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut
  1. Om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen
  2. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 9. Fastställande av styrelse- och i förekommande fall revisorsarvode
 10. Val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, revisionsbolag eller revisor och eventuella suppleanter
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 10

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Övrig information

Bolagets organisationsnummer är 556264-3022.

* * * * * *

Denna bolagsordning antogs av extra bolagsstämma den 5 juni 2023.

allman-02

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar?

Här hittar du kontaktuppgifter till Binero och även till våra olika team inom Moln- och IT-infrastrukturtjänster för företag och organisationer. Du kan också fylla i formuläret till höger så återkommer vi till dig direkt.

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig

*” anger obligatoriska fält

Samtycke*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.