allman-01
 1. Startsida
 2. /
 3. Investerare
 4. /
 5. Bolagsstyrning

våra riktlinjer

Vi tillämpar svensk aktiebolagslag samt de regler och rekommendationer som följer av vår listning på marknadsplatsen First North Growth Market. Dessutom följer vi de bestämmelser som föreskrivs i vår bolagsordning.

kod för bolagsstyrning

Den svenska koden för bolagsstyrning (”Koden”) gäller alla svenska företag som är noterade på NASDAQ OMX Stockholm och NGM Equity. Binero Group är listat på First North Growth Market och är därmed inte skyldigt att tillämpa Koden. Koden utgör emellertid en viktig del av Bolagets riktlinjer för bolagsstyrning och Bolaget följer Kodens regler i väsentliga delar avseende styrelsearbetet. För det fall Koden blir bindande för Binero Group kommer Bolaget att tillämpa den.

årsstämma

Årsstämman i Binero hålls i Stockholm under första halvåret varje år och genomförs i enlighet med tillämplig lagstiftning. För åren 2019 och 2020 finns kommunikéer och protokoll från stämmorna samlade här. Kommunikéer från tidigare år finns under Finansiella rapporter. Kallelsen införs i dagstidningar i Sverige och på denna webbplats. Efter kallelse har skett kan anmälan ske antingen via denna webbsida, per telefon, fax eller post i enlighet med vad som anges i kallelsen.

Ärenden till bolagsstämma

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat på stämman måste skriftligen begära detta hos styrelsen. Sådan begäran måste vara styrelsen tillhanda i god tid före stämma.

Rösträtt

Alla aktier har samma rätt till vinst och överskott vid likvidation samt berättigar till en röst vid Binero Groups bolagsstämma. För mer information, kontakta Investor Relations: ir@binero.com

allman-02

Finansiella rapporter

Finansiell rapportering

Som ett komplement till aktiebolagslagens bestämmelser och Binero Groups bolagsordning har styrelsen upprättat en arbetsordning med instruktioner avseende intern och extern ekonomisk rapportering. Samtliga delårsrapporter, bokslutskommunikéer och pressmeddelanden publiceras på Binero Groups webbplats i direkt anslutning till offentliggörandet.

Revision och revisor

Vald Revisor: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, org.nr. 556029-6740
Huvudansvarig revisor: Tobias Stråle
Adress till Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB: Torsgatan 21, 113 97 STOCKHOLM

Intern kontroll

Binero Groups interna kontrollstruktur har sin utgångspunkt i arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. En regelbunden rapportering och granskning av ekonomiskt utfall sker i såväl de operativa enheternas ledningsorgan som i styrelsen.

Insynsregister

Detta register avser personer med insynsställning som har anmälningsskyldighet gällande sitt innehav och sin handel med aktier och andra värdepapper i Binero Group AB. Binero Groups praxis är att personer med insynsställning inte bör handla i bolagets aktier eller andra värdepapper under tyst period, 30 dagar före finansiell rapport. finansinspektionens insynsregister

allman-02

Valberedning

instruktion för valberedningen

Valberedningen ska bestå av företrädare för de tre största aktieägarna, varav företrädaren för den största aktieägaren ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast den 31 oktober och baseras på det kända ägandet per den 30 september.

Vid förändring av innehav

Om ägare, som är representerad i valberedningen i egenskap av representant för någon av de tre största aktieägarna, efter offentliggörandet inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska dess representant ställa sin plats till förfogande och sådan aktieägare som vid denna tidpunkt tillhör de tre största aktieägarna ska erbjudas plats i bolagets valberedning istället. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas.

Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant.

Uppdrag

Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:

 1. Ordförande vid stämman
 2. Styrelsearvoden
 3. Val av styrelseledamöter och ordförande
 4. Val av revisorer samt arvoden till dessa
 5. Eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av av valberedning
 6.  

Arvode till valberedningen utgår inte. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader för utförande av valberedningens uppdrag.

allman-02

Bolagsordning

Styrelsen skall bestå av fyra till åtta ledamöter utan suppleanter. För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall utses ett registrerat revisionsbolag eller en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 1

Bolagets firma är Binero Group AB.

§ 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms stad.

§ 3

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, marknadsföring och drifthållning av dataservrar samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 stycken.

§ 6

Styrelsen skall bestå av fyra till åtta ledamöter utan suppleanter. För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall utses ett registrerat revisionsbolag eller en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 7

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett. För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Bolagsstämma skall hållas i Stockholm. Aktieägare skall också anmäla antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 8

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut
  1. Om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen
  2. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 9. Fastställande av styrelse- och i förekommande fall revisorsarvode
 10. Val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, revisionsbolag eller revisor och eventuella suppleanter
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 10

Aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i av¬stämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 sistnämnda lag, skall anses vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Övrig information

Bolagets organisationsnummer är 556264-3022.


* * * * * *


Denna bolagsordning antogs av årsstämma den 18 november 2021.

allman-02

riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ersättning till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, övriga förmåner samt pension. Förmåner och pension ska vara i enlighet med praxis på marknaden. Avgångsvederlag ska avse högst motsvarande tolv månaders ersättning. Den totala ersättningen för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig.

Avvikelse från dessa riktlinjer kan komma att ske för det fall särskilda skäl föreligger. Ersättning kan även utgå i form av värdepappersrelaterade incitamentsprogram enligt beslut av bolagsstämma.

Ersättningar, förmåner och andra villkor avseende den verkställande direktören beslutas av styrelsen. För övriga ledande befattningshavare fastställs ersättningen av verkställande direktören efter det att styrelseordföranden konsulterats.

Inga avtal om förmåner eller pensionsavsättningar finns mellan Bolaget och de ledande befattningshavarna efter det att uppdraget avslutats. Det finns inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner.

Dessa riktlinjer antogs av årsstämman 2012.

kontakta oss

Har du frågor eller funderingar?

Här hittar du kontaktuppgifter till Binero och även till våra olika team inom Moln- och IT-infrastrukturtjänster för företag och organisationer. Du kan också fylla i formuläret till höger så återkommer vi till dig direkt.

kontakta oss via formulär

fyll i formuläret nedan och vi kontaktar dig