1. Startsida
  2. /
  3. Aktuellt
  4. /
  5. Ökad molnmognad

Norden allt mer molnmoget – och tilltron till molnet ökar

 

En ny undersökning visar att mognadsgraden för molnbaserade lösningar har ökat markant i Norden de senaste fem åren, både ur ett strategiskt och operativt perspektiv – och Sverige slåss om förstaplatsen med Finland. 

 

Undersökningen som kallas Cloud Maturity Index 2019 är utförd av IT-leverantören Tieto och bygger på svar från över 300 nordiska IT-beslutsfattare inom både privat och offentlig sektor. Den visar att nästan var femte organisation (18 procent) i Norden i dag kan betraktas som ”mogna” i sitt förhållande till molntjänster. Ytterligare 27 procent sågs som ”kunniga”, medan 42 procent befinner sig på en basnivå och 13 procent anses som ”omogna”. Att klassificeras som en mogen molnverksamhet motsvarar att man genom molnet uppnått cirka 20 procent lägre kostnader för IT-drift och i genomsnitt 15 procent ökad effektivitet – och därmed en ökad konkurrenskraft.

 

Det som är signifikativt för de organisationer som betraktas som mogna är att de har ett mycket omfattande och frekvent användande av molntjänster och molnplattformar – hela 97 procent av deras IT är molnbaserad och de är överlag mycket bättre på att utnyttja fördelarna med molnet, jämfört med mer omogna organisationer.

 

Offentlig sektor omogen köpare av molntjänster

Vad gäller specifika branscher, så ligger finansindustrin i topp bland nordiska organisationer, något som även var fallet när samma undersökning genomfördes 2015 och 2017. Den offentliga sektorn fortsätter dessvärre att ha såväl lägsta strategiska som operativa mognad. Tillverkningsindustrin är den bransch där mognaden växt snabbast jämfört med tidigare års mätningar. 

 

I rapporten lyfts också vikten av att väga in miljöfaktorer i organisationens molninitiativ. Drygt hälften av de undersökta företagen uppgav att de redan övervägde frågor som energiförbrukning och koldioxidutsläpp som en del av deras molnstrategi. Föga förvånande ligger de mogna organisationerna i framkant här också, och har bättre kunskap om varför det är viktigt med miljöinitiativ kopplade till IT och molnet. 

 

Vad gäller datasuveränitet pekar Tieto på Finland som ett föregångsland som med sin avancerade molnsäkerhet gör att man sticker ut lite extra – inte minst ligger man i framkant inom den offentliga sektorn i Norden. I Sverige är datasuveränitet, enligt Tieto, ett ”ganska polariserat” område. 

 

Generellt ökad tilltro till molnlösningar

En annan undersökning, från Barracuda Networks, visar att organisationer världen över i allt högre utsträckning litar på det publika molnet. I undersökningen tillfrågades över 850 IT-säkerhetsansvariga från hela världen. Deras svar visar på ett kraftigt växande förtroende för publika molninstallationer. Över två femtedelar (44 procent) anser nu att publika molnmiljöer är ”lika säkra” som lokala IT-miljöer, medan 21 procent hävdar att de är ”ännu säkrare”. Dessutom säger 60 procent att de är ”ganska” eller ”mycket” övertygade om att deras organisations användning av molnteknologi är säker.

 

Att förtroendet växer i takt med att allt fler sätter sig in i – och fullt ut förstår – hur molnteknik fungerar, och vad molnleverantörer gör för att skydda sina kunders data, är på många sätt fullt logisktt. Molnleverantörer kan trots allt använda sig av betydligt modernare och säkrare infrastruktur än vad de allra flesta enskilda organisationer är i närheten av att ha råd med (eller har kompetens att upphandla på rätt sätt).

 

I molnet kan organisationer däremot dra nytta av anpassad och maximalt säker utrustning, infrastruktur och säkerhetsrutiner – molnleverantörer har av konkurrensskäl helt enkelt inte råd att tumma på dessa områden. Så länge organisationer väljer rätt partners och säkerhetsverktyg och fullt ut förstår vad delat ansvar i molnet innebär, kan säkerhetsriskerna kring deras data minskas betänkligt. Inte minst genom att molnet ofta erbjuder fler alternativ för säkerhetskopiering och mycket högre redundans för att ytterligare minimera riskerna.

 

Viss tveksamhet kring känslig data i molnet

Men, även om förtroendet växer så finns det fortfarande en del farhågor som bromsar organisationers antagande av molnet. Organisationerna i Barracuda Networks undersökning tvekar kring att lägga vissa typer av känslig data i molnet. 53 procent anser att kundinformation är mest tveksamt att lägga i molnet, 55 procent menar att interna finansiella data är känsligast. 

 

Här finns med andra ord en klar förbättringspotential för molnleverantörerna som måste bli bättre på att tydligt visa hur säkerheten fungerar och varför molnet är ett säkrare alternativ än till exempel rena ”on premise”-lösningar. Inte minst med tanke på att 47 procent av de svarande i undersökningen klagar över brister i cybersäkerheten och 42 procent menar att det finns brister i molntjänsternas insyn och transparens, vilket kan försvåra organisationernas arbete med molnsäkerheten.

 

Dela artikeln

relaterade artiklar

vill du veta mer?

Vi drivs av att hjälpa våra kunder till högre innovationskraft och kostnadseffektiv IT. Vill du också ta del av det senaste inom högpresterande molntjänster?