styrelsen och dess arbete

Styrelsen i Binero ska bestå av minst fyra och högst åtta ledamöter. Bineros styrelse väljs av årsstämman för en period av ett år. Någon regel för hur länge en ledamot får sitta finns inte.

Carl-Magnus Hallberg, styrelseordförande

Invald i styrelsen 2013

Född: 1966
Erfarenhet: Carl-Magnus Hallberg har en lång erfarenhet från ledande befattningar inom teknologibolag och investeringar i olika startups. Han är Managing Director i EQT Digital samt innehar ett antal styrelseuppdrag. Tidigare var Carl-Magnus bl a CTO hos Telia Companys mobilverksamhet, President inom OMX AB och sedermera Senior Vice President på NASDAQ OMX.
Utbildning: Master of Science Computer Science and Engineering, Chalmers University of Technology.
Master of Business Administration, University of Gothenburg, School of Business and Chalmers University of Technology
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Datatalks AB, Grundare av C-M Hallberg AB samt Svenneby Herrgård Group AB.
Aktieinnehav i Binero Group: 230.370
Optionsinnehav i Binero Group: 120.000
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Jacob Ståhle, ledamot

Invald i styrelsen 2020

Född: 1986
Erfarenhet: 
Jacob Ståhle är Director på Einride. Jacob har en bakgrund från bl.a. EQT och Google och är specialist på digital affärsutveckling, marknadsföring och transformation.
Utbildning: 
Kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning på marknadsföring från Uppsala Universitet.
Övriga uppdrag: 

Aktieinnehav i Binero Group: 
Nej
Optionsinnehav i Binero Group: 
60.000
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: 
Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: 
Ja

Hellen Wohlin Lidgard, ledamot

Invald i styrelsen 2021

Född: 1969.
Erfarenhet: Hellen har 20 års erfarenhet som entreprenör, VD och styrelseledamot i snabbväxande tech-bolag inom dataanalys, AI och SaaS.
Utbildning: Civilingenjör i Elektroteknik, KTH, Diplomutbildning Finansanalytiker, Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga uppdrag: Hellen sitter även i styrelsen för Nordstjernan Growth, Vopy, Yellow Elk, Quantum Leap och Baloo Learning.
Aktieinnehav i Binero Group: Nej
Optionsinnehav i Binero Group: 30.000
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Victoria Dexback, ledamot

Invald i styrelsen 2021

Född: 1969
Erfarenhet: Victoria är fastighetsekonom och har över 15 års erfarenhet inom IT industrin. Hon har haft ett flertal positioner som försäljningschef inom IT-sektorn, bland annat på IBM Sweden, Mercury Interactive AB och Computer Associates AB.
Utbildning: Utbildad fastighetsekonom vid Gävle Högskola
Övriga uppdrag: –
Aktieinnehav i Binero Group: 767.680 aktier samt se aktuellt innehav för Richard Göransson och Rockpoint AB här
Optionsinnehav i Binero Group: 30.000
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

styrelsens arbetsordning

Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser om bolagsstyrning. Styrelsen för Binero har därvid upprättat en arbetsordning för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, vilken behandlar dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter, samt fastställt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen. Arbetsordningen ses över årligen.

Styrelsen håller styrelsemöten regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta beslutspunkter samt punkter vid behov. Styrelsen behandlade vid de ordinarie sammanträdena de fasta punkter som förelåg vid respektive styrelsemöte i enlighet med styrelsens arbetsordning som likviditet, affärsläge, budget, årsbokslut och delårsrapporter.

utvärdering av styrelsens och vd:s arbete

Styrelsen avser att genomföra en utvärdering av sitt arbete. Styrelsen gör löpande utvärdering av vd:s arbete.

ersättning till styrelsen

Ersättningen till styrelsen bestäms av årsstämman. Om Binero i något särskilt fall ger enskild styrelseledamot uppdrag för Bolaget utöver ordinarie styrelsearbete (och eventuellt utskottsarbete), ska styrelsen besluta om ersättningen, vilken ska vara marknadsmässig och skälig. Styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt ärende finns särskilda skäl för det.