Styrelsen i Binero Group har beslutat att genomföra en riktad nyemission av aktier

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Styrelsen i Binero Group AB (”Binero” eller ”Bolaget”) kommunicerade den 18 oktober 2021 att styrelsen har ingått avtal om att förvärva RedBridge AB och RedBridge Technology AB (bolagen benämns gemensamt ”RedBridge”) och att förvärvet ska finansieras bland annat genom en riktad nyemission av aktier. Styrelsen har idag beslutat om att genomföra den riktade nyemissionen om cirka 23,3 MSEK (den ”Riktade Nyemissionen”). Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen uppgår till 5,29 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 19 oktober 2021 – 25 oktober 2021.

Den Riktade Nyemissionen har beslutats med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2021 och omfattar högst 4 395 085 aktier till en teckningskurs om 5,29 SEK per aktie vilket ger en total emissionslikvid om cirka 23,3 MSEK före emissionskostnader. Antalet aktier i Bolaget kommer genom den Riktade Nyemissionen att öka från 19 888 560 aktier till 24 283 685 aktier, innebärande en utspädning om cirka 18,1 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Teckningsberättigade i den Riktade Nyemissionen är Arbona AB, Pejoni AB, Richard Göransson, Rockpoint AB, Victoria Dexback, Mölna Spar AB, Robert Sandin och Blibros AB. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från samtliga teckningsberättigade.

Skälet till genom att genomföra en riktad nyemission är att stärka Bolagets finansiella ställning samt för att finansiera förvärvet av RedBridge. Styrelsen har med anledning av det föregående gjort bedömningen att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att genomföra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

För ytterligare information avseende förvärvet av RedBridge, vänligen se pressmeddelandet per den 18 oktober 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Charlotte Darth, VD Binero Group AB
charlotte.darth@binero.com, +46 (0) 8 511 05 500

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Binero Group AB (publ) i någon jurisdiktion. Informationen i pressmeddelande kommer inte och får inte kopieras, publiceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.