Binero Group slutför förvärvet av RedBridge

Binero Group AB (”Binero” eller ”Bolaget), har idag tillträtt samtliga aktier i RedBridge AB och RedBridge Technology AB (”RedBridge”), för en köpeskilling om 98,2 Mkr[1] som erlagts genom en kombination av kontanter och aktier i Binero. Genom förvärvet av RedBridge stärker Binero sitt erbjudande inom automatisering av digital infrastruktur, modern applikationsutveckling och containerteknologi.

Binero har idag slutfört förvärvet av RedBridge som totalt har 40 anställda och kontor i centrala Stockholm. Det sammanslagna bolagets proforma för första halvåret 2021 uppgick till en omsättning om 64,5 Mkr med en EBITDA om -1,2 Mkr. RedBridge och Binero kommer att integreras för att realisera synergier, bland annat inom marknadsföring och för molntjänster och managerade IT-tjänster och drift. Verksamheterna har kompletterande kunderbjudanden inom exempelvis offentlig sektor, digitala tillväxtbolag och e-handel, vilket stärker den gemensamma positionen på marknaden och skapar förutsättning för starkare tillväxt.

”Vi är mycket glada över samgåendet med open source-fokuserade RedBridge och affären visar på och förstärker den strategiska inriktning som Binero har valt. Genom förvärvet av RedBridge ökar Binero väsentligt intäktsbasen och lägger grunden för lönsam tillväxt, då RedBridge tillför såväl återkommande intäkter som efterfrågade konsulttjänster i teknikens framkant”, kommenterar Charlotte Darth, VD Binero Group.

Köpeskillingen på kassa- och skuldfri basis har uppgått till 98,2 Mkr varav 59 950 000[2] kronor har erlagts kontant och 38 250 000 kronor har erlagts genom nyemission av 7 230 624 aktier i Binero. Aktievederlaget baserades på den volymviktade genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 19 oktober 2021 – 25 oktober 2021 vilken uppgick till 5,29 kronor per aktie. Per den 30 juni 2021 hade RedBridge sammanlagt en kassa om 16,3 Mkr.

För att delfinansiera kontantvederlaget har Binero erhållit bankfinansiering om 23,5 Mkr samt genomfört en riktad nyemission om cirka 23,3 Mkr genom en nyemission av 4 395 085 aktier till en teckningskurs om 5,29 kronor per aktie, dvs motsvarande teckningskursen för aktievederlaget. Den riktade emissionen kommunicerades den 1 november samt 18 november 2021. Resterande del av kontantvederlaget finansieras genom egna medel.

Emissionen av vederlagsaktierna beslutades på extra bolagsstämma den 18 november 2021 och medför en ökning av antalet från 24 283 685 aktier till 31 514 309 aktier samt att aktiekapitalet ökar med 10 845 936 kronor från 36 425 467,50 kronor till 47 271 403,50 kronor, innebärande en utspädning om cirka 23,0 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Binero i samband med transaktionen.

[1] Mot bakgrund av en justering avseende kassan i RedBridge från 17,3 MSEK till 16,3 MSEK har den kontanta köpeskillingen justerats ned med 1 MSEK i förhållande till den köpeskilling som angavs när transaktionen offentliggjordes den 18 oktober 2021.
[2] Se fotnot 1.