verksamhetspolicy

Vi driver oss själva och branschen framåt genom att vara transparenta, ligga i teknisk framkant och ständigt utvecklas. Vi säkerställer en snabb och bra support genom hög tillgänglighet och pålitlighet.

I vår strävan efter att ha branschens nöjdaste kunder arbetar vi inom Binero Group efter tre värderingar med vidhängande beteenden:

Förtroende

Vi kommunicerar tydligt

  • För att säkerställa att medarbetare, kunder och partners får korrekt information på ett sätt som var part förstår och har behov av. Enkel, öppen och rak kommunikation.

Vi håller vad vi lovar

  • Genom att se till att de löften vi ger är förankrade, korrekta och genomförbara.

Vi tar ansvar

  • Genom att säkerställa att det vi levererar är hållbart. Vi tar konsekvenserna för våra handlingar och beslut. Vi är handlingskraftiga för att lösa uppkomna situationer.

Kundfokus

Vi är tillgängliga

  • Vi är tillgängliga genom att alltid sträva efter att erbjuda ett brett urval av kommunikationsvägar så att var och en kan välja den som är bekvämast för individen. Vi arbetar ständigt för att hålla svars och ledtider låga.

Vi lyssnar

  • Vi lyssnar på kund och omgivning, på kritik, önskemål och behov för att kunna utveckla produkter och kompetens i syfte att ge kunden en ännu bättre upplevelse.

Vi tar ansvar

  • Genom att säkerställa att det vi levererar är hållbart. Vi tar konsekvenserna för våra handlingar och beslut. Vi är handlingskraftiga för att lösa uppkomna situationer.

Kvalitet

Vi planerar

  • Vi planerar alltid vårt arbete för att förutse och åtgärda problem innan kund drabbas. Vi tar oss tiden att säkerställa att en produkt eller tjänst levereras på bästa sätt.

Vi utvärderar

  • Vi utvärderar alltid tjänster och produkter kontinuerligt för att säkerställa att kunden får en säkert, hållbar och tidsenlig lösning. Vi värdesätter den information vi har att tillgå och nyttjar den för att granska och utvärdera oss själva och ständigt förbättra våra leveranser.

Vi gör det lilla extra

  • Vi strävar alltid efter att överträffa kundens förväntan, i stort och smått. För att bygga långsiktiga relationer med våra kunder som leder till partner- och ambassadörsskap.

Det innebär att vi är lyhörda för kundens önskemål

Vi skapar trygghet för kunden och förbättrar oss ständigt i vårt kvalitetsarbete. Vi erbjuder utveckling som skapar bästa möjliga resultat för kunden, vilket vi alltid följer upp och utvärderar. Vi är öppna för nya idéer och innovationer. Arbetsmiljön ska vara trygg och säker. För att säkerställa att alla har rätt kompetens erhåller samtliga anställda den kompetensutveckling som bedöms nödvändig för att kunna utföra sina arbetsuppgifter i både nuvarande och eventuella framtida befattningar. Samtliga medarbetare ska förstå verksamhetens övergripande mål.

Lagar och avtal ställer många krav på hur informationshanteringen ska utformas och fungera, och de minimikrav som ställs på informationssäkerheten måste alltid uppfyllas. Detta innebär att ledningen har det yttersta ansvaret för IT-säkerheten. För samordning av informationssäkerhetsarbetet har vi IT-säkerhetssamordnare som har tilldelats befogenheter och ansvar.

Vi arbetar för en god säkerhet

Vi har ett djupgående och systematiskt säkerhetsarbete, både internt och för våra kunder. För att reducera effekter av exempelvis säkerhetsincidenter finns framtagna riktlinjer för hur risker och hot kartläggs och hanteras samt hur säkerhetsarbetet ska bedrivas. Samtliga medarbetare ska vara medvetna om dessa processer för att störningar i våra system ska kunna minimeras. En större säkerhetsanalys genomförs minst en gång om året och utmynnar i relevanta skyddsåtgärder för att en tillräcklig nivå av informationssäkerhet ska uppnås och upprätthållas. Risknivån ska vara känd och accepterad av all personal. Detaljerade anvisningar för hur säkerhetsarbetet ska bedrivas inom företaget tas fram.

I säkerhetsarbetet ingår också att utbilda och informera berörd personal om de säkerhetsregler som gäller och göra dem medvetna om deras eget ansvar för säkerheten samt motivera och bidra till ökad informationssäkerhet. Kunderna ska alltid känna att deras information är i säkra händer när de anlitar Binero Group.

Vi bedriver ett aktivt miljöarbete tillsammans med våra anställda för att uppfylla och överträffa de krav som ställs

Vår miljöpolicy ska kommuniceras till samtliga anställda inom bolaget. De lagkrav som finns avseende miljöaspekter kommer alltid att uppfyllas. Det är respektive chefs ansvar att säkerställa att medarbetare som berörs av specifika rutiner får ta del av detta. Ansvariga inköpare ansvarar för att miljöhänsyn vägs in vid inköp och upphandling för bolagets räkning.

Vi utgår årligen från en utarbetad miljöplan och tar fram åtgärder för att nå målen. Dessa åtgärder ska vara möjliga att följa upp. Uppföljning och utvärdering sker av Miljösamordnaren genom rapportering till ledningsgruppen. Vår miljöpolicy ska ses över årligen och revideras vid behov. Samtliga lösningar som Binero Group erbjuder är och förblir framtagna med miljöhänsyn i åtanke.