TCO CERTIFIED 14 november 2019

TCO Certified driver på hållbarheten i IT-industrin

Under torsdagsmorgonen anordnade TCO Development frukostseminariet ”Nycklarna till att lösa hållbarhetsproblem i IT-industrin”. Binero var på plats och lyssnade på många intressanta insikter om utvecklingen. 

Seminariet sammanföll med att TCO Development släppte sin senaste rapport Impacts and Insights 2019, som omfattar utvecklingen 2015-2018, då den sjunde generationen av TCO Certified har tillämpats. Även om fokuset för både seminariet och rapporten låg på tillverkningen av IT-produkter, och hur den lett till en problematisk situation som kräver förändring på många plan, så är ämnet otvivelaktigt något som berör och påverkar alla som levererar IT-produkter och tjänster – och alla som köper dem. Det handlar i slutändan om att ta ansvar för både sin leverans (oavsett om det är fysiska enheter eller tjänster) och för sina inköp. 

Morgonen inleddes av TCO Developments vd Sören Enholm som lyfte faktumet att många fortfarande inte tänker på IT-produkters påverkan, utan ser dessa som rena och effektiva laboratorieprodukter – när IT-industrin i själva verket är ganska lik klädbranschen med tillverkning i låglöneländer, där arbetslivet är mindre reglerat och skyddet för arbetstagare är otillräckligt.

I princip är det så illa att fattigdom kan ge tillverkare en ökad vinst, genom att arbetstagarna ofta blir beroende av att till exempel jobba långa dagar.

Därför behöver det givetvis ställas hårda krav på varumärkesägare, men Sören Enholm betonade att kraven bara är en del av den större bilden – kontinuerlig uppföljning är minst lika viktig för att säkerställa en positiv utveckling. Han slog också fast att det är kraven från inköpare som bidragit till att allt fler tillverkare tar ansvar på fler sätt. 

– Vi har lyckats få med oss de flesta stora aktörer i någon skala, vilket beror på att inköpare ställer krav. Det är det som får branschen att certifiera produkter. Besluten är hele enkelt i hög utsträckning ekonomiska, det är inköparnas krav som skapar förändring. 

Han menade också att Sverige är ett föregångsland inom hållbar IT, och att tillverkare därför håller koll på Sverige och vad som händer här, eftersom de räknar med att det kommer att hända samma sak i resten av Europa och världen i framtiden. 

Flera områden med bristande hållbarhet

Därefter gick Stephen Fuller, Senior Criteria Manager på TCO Development, igenom den nya rapportens innehåll, med fokus på tre övergripande områden: Socialt ansvar i fabrikerna, skadliga ämnen och konfliktmineraler.

Och det är tydligt att det är komplexa områden att överblicka och genomlysa, med många intressenter och led som alla utgör en del i produktionskedjan. Stephen Fuller började med att berätta att det ofta är svårt att ställa krav på socialt ansvarsfull tillverkning, och vad som sker i fabrikerna. Enligt honom handlar det om att ställa krav på ledningssystemen i företagen. Dessutom måste fabriker besökas för att säkerställa att förändring verkligen sker.

Samtidigt är det tydligt att arbetet med TCO Certified har haft en påtaglig effekt på arbetsflörhållanden i fabrikerna. I rapporten lyfts 20 fabriker fram, där oberoende audits genomfördes vid två separata tillfällen mellan 2015-2018. Vid den första granskningen fann man 109 avvikelser från kraven som ställs i TCO Certified. 51 av dem härrörde till hälso- och säkerhetsaspekter, 54 handlade om brister i arbetsrättsförhållanden och 4 var brister i ”uppförandekod”. Vid den andra granskningen hade 77 procent av avvikelserna rättats till. Detta innebär enligt TCO Developments beräkningar att 44 600 arbetare hade fått en bättre arbetsmiljö och bättre arbetsvillkor.

Men, det återstår en hel del att göra på den här fronten, enligt Stephen Fuller. Till exempel är arbetstiden ett stort problem i Asien, där arbetsveckorna i fabrikerna ofta klockar in på över 60 timmar i veckan. 
Varumärkesägare försöker ibland svära sig fria med att arbetstagarna vill jobba så mycket som möjligt för att tjäna så mycket pengar som möjligt på kort tid och ha möjlighet att skicka hem pengar och sedan lämna branschen efter några år.

Så ser det dock oftast inte ut – Sören Enholm gjorde jämförelsen med om vi svenskar skulle åka till Island och rensa fisk under långa arbetspass i flera månader, men inte gjorde det frivillig för att snabbt få ihop pengar till en utlandsresa, utan för att överleva. Övertid är i dessa länder tyvärr ofta en nödvändighet för en levnadslön – och om de anställda bara får färre timmar per vecka påverkar det i stället deras möjligheter att faktiskt kunna leva på lönen. De behöver med andra ord högre lön så att de har råd att arbeta mindre.

 Stephen Fuller menar att många fabriksaktörer förvisso ser en lägre arbetstid som eftersträvansvärt, men inte som något de måste genomföra av legala skäl. Det finns också komplexa problem kring föreningsfriheten, inte minst i Kina. I slutändan faller alltså ett stort ansvar på varumärkesägarna att förändra situationen. 

Skadliga ämnen fortfarande vanliga 

Stephen Fuller berättade att det finns tusentals okända ämnen på marknaden. Lagstiftningen släpar dock efter och förbjuder bara de som bevisats vara skadliga. TCO Development anser att det inte räcker att bara förbjuda ämnen, tillverkarna måste också uppmuntras att välja säkra kemikalier. Därför har man påbörjat arbetet med att ta fram en ”positiv” lista där säkra ämnen identifieras och rekommenderas. Till exempel har man tagit fram en lista på 15 säkrare alternativ för flamskyddsmedel, som är granskade av tredje part. Men Fuller slog fast att det är viktigt att också få med kemikalieindustrin på tåget – alltför ofta sitter de på kunskap och forskning som de inte delar med sig av. 

Konfliktmineraler orsakar och förvärrar problem

Om arbetet med sociala och arbetsrättsliga frågor och kemikalier är komplexa områden är frågan om konfliktmineraler ännu svårare att överblicka. Det är ingen nyhet att den teknik vi använder möjliggörs av en hel del mycket sällsynta och dyrbara metaller och mineraler. Flertalet av dem bryts i Afrika och dessvärre är såväl miljöförstöring som tvångsarbete och barnarbete vanligt på de platser där konfliktmineraler bryts – och brytningen driver också på konflikter och människorättsbrott i redan utsatta regioner. 

Dock handlar det om mycket komplexa kedjor att analysera och identifiera konsekvenserna av, och tyvärr saknas effektiv lagstiftning som hanterar problemen. Till exempel är det enligt TCO Development svårt att kartlägga leverantörsleden för konfliktmineraler – men det är högst nödvändigt för att förbättra situationen i utsatta gruvsamhällen. Det är också relativt få och stora bolag, nästan uteslutande noterade på den amerikanska börsen, som bedriver brytningen av dessa metaller och mineraler och det är hos dem slutansvaret ligger. 

Stephen Fuller gav också en känga till hur EU lagstiftat kring konfliktmetaller. EU har nämligen nästan uteslutande fokuserat på importen av själva råmaterialet, trots att den övervägande mängden av konfliktmineraler som kommer in i EU redan sitter i produkter som importerats. Lagstiftningen blir med andra ord tandlös om en konfliktmineral monterats i en telefon i asiatisk fabrik och sedan importerats till EU för att säljas här – vi har ju i princip inga egna fabriker som tillverkar IT-produkter från grunden. Han menade också att EU gjort en stor miss i att inte betrakta kobolt som en konfliktmineral, något som TCO Development gör, och vill påverka andra att göra.

Dock finns det även här en hel del ljusglimtar. Tidigare hade de flesta asiatiska länder och företag inte ens någon policy kring hur man skulle förhålla sig till konfliktmineraler, men mellan 2015 och 2018 skedde stora och viktiga förändringar. Faktum är att engagemanget i flerpartsinitiativ kring konfliktmineraler dubblerades under den senaste treårsperioden, och allt fler varumärkesägare har antagit hårdare policyer för konfliktmineraler.

Hålbar IT mycket mer än en miljöfråga

Sammantaget står det klart att hållbar IT är så mycket mer än bara miljöpåverkan och utsläpp – hela produktcykeln måste tas med i beräkningen. Från hur metaller utvinns till hur långa arbetsdagar arbetstagarna i fabrikerna har. Och mycket mer. Lyckligtvis pekade Sören Enholm på att intresset för hållbar IT ökar – och att gemensamma krav och samordning ger allt större effekt. Men verkliga förändringar kräver givetvis både engagemang och att organisationer avsätter tillräckligt med resurser. Det behövs också konsekvenser som incitament för att få IT-industrin att rätta till hållbarhetsproblemen – som att de riskerar att förlora affärer om de inte lever upp till inköparnas krav. 

Sören Enholm berättade också att arbetet med TCO Certified kommer att utökas under nästa år till att även omfatta datacenterindustrin. 

– Den branschen har främst fokuserat på energifrågan men nu vill TCO Development bredda detta till ett större helhetstänk och till att omfatta även servrar, datalagring och nätverksprodukter.  

På en direkt fråga om man planerade en certifiering även av IT-tjänster svarade Sören Enholm att det var en ”tänkbar väg” men att det är en lite knepig fråga. Han pekade på att TCO Certified är en global certifiering men att väldigt många IT-tjänster är mer lokala till sin natur och att det därför kan bli svårt att skala upp det, exempelvis skulle det kanske gå att genomföra i Sverige och Norden, men inte på samma sätt över hela världen. 

Slutligen slog han ett slag för vikten av cirkulär IT, där vi ytterligare rör oss bort ifrån det slit-och-släng-tänk som länge präglat IT-branschen.
– Vi vill givetvis bidra till att skapa förutsättningar för längre livslängd, och att organisationer ska komma bort alla standardavtal som skrivs på treårsbasis. Men i slutändan är det ändå upp till användarna att öka livslängden för sina produkter.  

 

Läs vidare
Visa alla artiklar