hybridmoln 18 november 2019

Skriande efterfrågan på hybridmoln

Allt fler företag har redan – eller planerar att – investera kraftigt i hybrida molnlösningar under de kommande fem åren. Det visar en ny undersökning från analysföretaget Vanson Bourne, som utförts på uppdrag av Nutanix.

Vanson Bourne tillfrågade 2 650 IT-beslutsfattare, i många olika branscher i 24 länder runt om i världen, om var de kör sina affärsapplikationer idag, var de planerar att köra dem i framtiden, vad deras molnutmaningar är och hur deras molninitiativ förhåller sig till övriga IT-projekt och prioriteringar som deras organisationer arbetar med.

Hybrida molnlösningar framtidens IT-modell

Det som står ut är det kraftigt ökade behovet och intresset för hybridmoln – hela 85 procent av de svarande menade att detta var deras idealiska och önskade IT-modell för framtiden. Men undersökningen illustrerar också att framtagandet och genomförandet en molnstrategi har blivit en mångdimensionell utmaning.

Tidigare var satsningar på molntjänster primärt kopplade till att organisationer hoppades att det omedelbart skulle innebära betydande kapitalbesparingar. Nu har allt fler upptäckt att det finns andra överväganden att göra vid valet av den optimala molnlösningen för företaget, och att det inte finns någon one-size-fits-all-modell som alla kan anamma.

Fler överväganden än de rent ekonomiska

Även om applikationer med oförutsägbar användning ofta är bäst lämpade för att köras i de publika molntjänster som erbjuder elastiska IT-resurser, kan vissa arbetsbelastningar med strikt förutsägbara egenskaper ibland köras lokalt till en lägre kostnad.

Besparingar är också beroende av företags förmåga att matcha varje applikation med lämplig molntjänst och prissättningsnivå och att vara noga med att regelbundet granska serviceplaner och avgifter, som ofta ändras och paketeras om. Kort sagt: i denna ständigt föränderliga miljö är flexibilitet avgörande, och ett hybridmoln ger just detta.

Hybridmolnens flexibilitet gör att företag enklare kan anpassa sina infrastrukturer utifrån deras fluktuerande krav. Appmobilitet nämns som mycket viktigt och 95 procent av de svarande menar att det är väsentligt eller önskvärt att enkelt kunna flytta applikationer mellan molnmiljöer.

Säkerhet är dock fortfarande den enskilt största faktorn som påverkar hur företagens framtida molnstrategier ser ut – 6o procent av de svarade uppger att säkerhetsläget i olika molnlösningar kommer att ha det största inflytandet på deras strategier framöver.

Många har inte tagit klivet till molnet ännu

Uppseendeväckande är att nästan en fjärdedel (23,5 procent) av de svarande inte utnyttjar någon molnteknik överhuvudtaget för närvarande – många företag släpar alltså efter rejält med implementering av moderna molnlösningar. Dock indikerar emellertid de svarandes rapporterade planer på molninvesteringar att antalet företag utan molntillämpningar inom ett år kommer att ha sjunkit till 6,5 procent, och om två år till blott 3 procent. 

För det är knappast tal om någon avstannande marknad. De allra flesta företag strävar i ganska hög grad efter att integrera molnlösningar med sina digitala transformationsmål. Nästan tre fjärdedelar (72 procent) av de svarande säger att digital transformation driver deras molnimplementeringar, och 64 procent säger att digital transformation är den allra högsta affärsprioriteten i deras organisationer.

Läs vidare
Visa alla artiklar