Press

Interim

21 augusti 2020

Delårsrapport Binero Group AB (publ)   januari – juni 2020

Kvartalet april - juni 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 11,8 Mkr (8,5) · Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -6,2 Mkr (-9,1) · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,7 Mkr (-9,5) · Periodens resultat före skatt uppgick till -6,7 Mkr (-9,7) · Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,33 kr (-0,49) · Årliga återkommande intäkter per 30 juni 2020 uppgick till 38,9 Mkr (29,5), en ökning med 32 procent Delårsperioden januari - juni 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 23,0 Mkr (16,4) · Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -11,7 Mkr (-16,8) · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,3 Mkr (-7,1) · Periodens resultat före skatt uppgick till -12,3 Mkr (-18,2) · Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,62 kr (-0,91) · Årliga återkommande intäkter per 30 juni 2020 uppgick till 38,9 Mkr (29,5), en ökning med 32 procent

27 februari 2020

Binero Group AB (Publ) Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019 I bokslutskommunikén för 2019 redovisas resultatet efter skatt för den sålda webbhotellverksamheten på raden Avvecklad verksamhet i koncernens resultaträkning. Koncernens redovisade nettoomsättning och rörelseresultat avser koncernens kvarvarande verksamhet, IT-infrastruktur & Molntjänster[1], och koncerngemensamma kostnader. Under fjärde kvartalet 2019 har Binero Group sålt webbhotellverksamheten till Loopia AB. Köpeskillingen uppgick till 384 Mkr och nettovinsten blev 232 Mkr. Kassaflödet från försäljningen var 333 Mkr. På en extra bolagstämma den 9 december beslutades om en utdelning på 3,00 kronor per aktie, totalt 59,7 Mkr, vilken utbetalades till aktieägarna den 16 december 2019. Styrelsen föreslår att den ordinarie stämman tidigareläggs till den 15 april och en ytterligare utdelning på 8,50 kronor per aktie.

28 november 2019

Delårsrapport januari – september 2019

I delårsrapporten för tredje kvartalet och årets första nio månader 2019 redovisas resultatet efter skatt för den sålda webbhotellverksamheten på raden Avvecklad verksamhet i koncernens resultaträkning. Nettovinsten från försäljningen redovisas först i fjärde kvartalet då försäljningen genomfördes den 31 oktober 2019. Koncernens redovisade nettoomsättning och rörelseresultat avser koncernens kvarvarande verksamhet, Cloud & Solutions, och koncerngemensamma kostnader.

22 augusti 2019

Delårsrapport januari – juni 2019*

Fokus på Binero Cloud & Solutions efter avyttring av webbhotellsdelen Siffrorna avser i enlighet med IFRS, när inget annat anges, Bineros kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive den sålda webbhotellsdelen.

25 april 2019

Binero Group AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2019

Kvartalet januari - mars 2019 · ·Nettoomsättningen uppgick till 31,2 MSEK (33,0). · ·Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -2,7 MSEK (3,1). · ·Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,2 MSEK (3,4). · ·Periodens resultat före skatt uppgick till -3,4 MSEK (2,7). · ·Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,17 SEK (0,14). · ·ARR* per 31 mars 2019 uppgick till 128,3 MSEK. Väsentliga händelser under kvartalet I mars 2019 tecknade bolaget ett nytt låneavtal med Nordea som ersätter 12 MSEK av serverhallslånet från Rockpoint. Väsentliga händelser efter kvartalet utgång. I april 2019 invigde vi vårt nya klimatsmarta datacenter. *ARR står för "Annual Recurring Revenue", dvs. den årliga återkommande intäkten.

24 oktober 2018

Binero Group AB (publ) Delårsrapport januari – september 2018

Kvartalet juli - september 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 33,0 MSEK (32,6). · Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 4,0 MSEK (5,6). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,7 MSEK (4,1). · Periodens resultat, EBT, var 3,6 MSEK (5,3). · Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,18 SEK (0,27). Delårsperioden januari - september 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 97,3 MSEK (97,2). · Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 8,3 MSEK (8,7). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,9 MSEK (7,5). · Periodens resultat, EBT, uppgick till 7,5 MSEK (7,8). · Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,38 SEK (0,39).

24 april 2018

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2018

Kvartalet januari - mars 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 33,0 MSEK (32,8). · Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 3,1 MSEK (1,6). · Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 3,5 MSEK (5,1). · Periodens resultat före skatt, EBT, uppgick till 2,7 MSEK (1,3 exklusive avvecklade verksamheter). · Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till 0,14 SEK (0,06).

26 april 2017

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2017

Vi är på rätt väg · Nettoomsättningen uppgick till 40,5 MSEK (46,3). · Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 5,9 MSEK (4,4). · Periodens resultat före skatt, EBT, uppgick till 1,6 MSEK (2,6) och periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter, EAT, var 1,6 MSEK (2,6). · Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till 0,08 SEK(0,13) · För att öka effektiviteten och förbättra lönsamheten i vår Hosting verksamhet har vi under kvartalet koncentrerat och samordnat vår support till Kramfors. · Under marsmånad har vi avyttrat Just Search, vår Onlineverksamhet i Frankrike.

28 februari 2017

Oniva Online Group Europe AB (publ), Bokslutskommuniké januari – december 2016

Stark hostingtillväxt och starkt kassaflöde September - december 2016 · Nettoomsättningen uppgick till 42,1 MSEK (43,9). · Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 1,1 MSEK (2,4). · Periodens resultat före skatt EBT uppgick till -0,7 MSEK (-18,7) och periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter var -0,7 MSEK (-23,4). · Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till -0,03 SEK(-0,94) Januari - december 2016 · Nettoomsättningen uppgick till 172,5 MSEK (177,7). · Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 11,5 MSEK (-7,8). · Periodens resultat före skatt EBT uppgick till 4,8 MSEK (-36,3) och periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter var -16,9 MSEK (-40,1). · Under andra kvartalet har vår brittiska verksamhet avyttrats. I och med detta har resultat från avvecklade verksamheter belastats med en kostnad för omräkningsdifferenser om 24,7 MSEK. Detta påverkar inte det egna kapitalet utan är bara en justering mellan omräkningsreserver och årets resultat. · Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till 0,24 SEK(-1,96).

20 oktober 2016

Oniva Online Group Europe AB (publ)Delårsrapport januari – september 2016

Juli - september 2016 · Nettoomsättningen uppgick till 41,7 MSEK (43,6). En minskning med 4 procent. · Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 4,5 MSEK (1,0). · Periodens resultat före skatt uppgick till 3,0 MSEK (-1,3) och periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter var 3,0 MSEK (-0,8). · Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till 0,15 SEK(-0,06) Januari - september 2016 · Nettoomsättningen uppgick till 130,4 MSEK (133,8). En minskning med 3 procent. · Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 10,3 MSEK (-10,2). · Periodens resultat före skatt uppgick till 5,5 MSEK (-17,5) och periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter var -16,2 MSEK (-16,7). · Under andra kvartalet har vår brittiska verksamhet avyttrats. I och med detta har resultat från avvecklade verksamheter belastats med en kostnad för omräkningsdifferenser om 24,7 MSEK. Detta påverkar inte det egna kapitalet utan är bara en justering mellan omräkningsreserver och årets resultat. · Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till 0,27 SEK(-0,97).

17 augusti 2016

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2016

April - juni 2016 · Nettoomsättningen uppgick till 42,5 MSEK (43,0). En minskning med 1 procent. · Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 1,4 MSEK (-9,6). · Periodens resultat före skatt uppgick till -0,2 MSEK (-12,2) och periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter var -21,8 MSEK (-11,7). · Under andra kvartalet har vår brittiska verksamhet avyttrats. I och med detta har resultat från avvecklade verksamheter belastats med en kostnad för omräkningsdifferenser om 24,7 MSEK. Detta påverkar inte det egna kapitalet utan är bara en justering mellan omräkningsreserver och årets resultat. · Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till -0,01 SEK(-0,71) · Göran Gylesjö tillträdde som ny VD 1 juni 2016. Januari - juni 2016 · Nettoomsättningen uppgick till 88,7 MSEK (90,2). En minskning med 2 procent. · Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 5,8 MSEK (-11,1). · Periodens resultat före skatt uppgick till 2,5 MSEK (-16,3) och periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter var -19,2 MSEK (-15,9). · Under andra kvartalet har vår brittiska verksamhet avyttrats. I och med detta har resultat från avvecklade verksamheter belastats med en kostnad för omräkningsdifferenser om 24,7 MSEK. Detta påverkar inte det egna kapitalet utan är bara en justering mellan omräkningsreserver och årets resultat. · Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till 0,12 SEK(-0,95)

27 april 2016

Oniva Online Group Europe AB (publ)Delårsrapport januari – mars 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 46,3 MSEK (47,2). En minskning på 2 procent. · Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 4,4 MSEK (-1,5). · Periodens resultat före skatt, EBT, uppgick till 2,6 MSEK (-4,0) och periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter, EAT, var 2,6 MSEK (-4,3). · Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till 0,13 SEK(-0,24) · Som ett led i vår omstrukturering har styrelsen beslutat att under 2016 avyttra vår brittiska verksamhet. Bolagets produktportfölj avviker från koncernens inriktning mot ett mer specialiserat kunderbjudande inom digital marknadsföring. Beslutet innebär att verksamheten redovisas som verksamhet under avveckling. Händelser efter periodens utgång · Styrelsen har utsett Göran Gylesjö till ny VD för Online Group. Han är idag chef för Hostingverksamheten som utgör mer än 70 procent av vår affär. Göran var med och grundade Binero och har framgångsrikt drivit utvecklingen av Hostingverksamheten. Göran tillträder sin nya befattning den 1 juni 2016. · Valberedningen föreslår till årsstämman den 18 maj 2016 att styrelsen utökas med en person och ska bestå av sex ledamöter. Cecilia Lager har avböjt omval. Till styrelseledamöter föreslås omval av Lars Wahlström, Britta Dalunde, Carl-Magnus Hallberg och Victoria Dexback. Till ordförande i styrelsen föreslås Lars Wahlström. Vidare föreslås att Mia Forsgren och Anders Harrysson väljs till nya styrelseledamöter.

Bildarkiv & logotyper

Typsnitt

Binero primär font. Titillium Web – en öppen teckensnittlicens.

Hämta fil

Logotyp

Binero logotyper med ett urval av storlekar och formatalternativ.

Hämta fil

Pressbilder

Binero företagsbilder i webb-format med filter.

Hämta fil

Grafisk profil

Binero manual för den grafiska profilen. (eng)

Hämta fil