Press

Yearend

27 februari 2020

Binero Group AB (Publ) Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019 I bokslutskommunikén för 2019 redovisas resultatet efter skatt för den sålda webbhotellverksamheten på raden Avvecklad verksamhet i koncernens resultaträkning. Koncernens redovisade nettoomsättning och rörelseresultat avser koncernens kvarvarande verksamhet, IT-infrastruktur & Molntjänster[1], och koncerngemensamma kostnader. Under fjärde kvartalet 2019 har Binero Group sålt webbhotellverksamheten till Loopia AB. Köpeskillingen uppgick till 384 Mkr och nettovinsten blev 232 Mkr. Kassaflödet från försäljningen var 333 Mkr. På en extra bolagstämma den 9 december beslutades om en utdelning på 3,00 kronor per aktie, totalt 59,7 Mkr, vilken utbetalades till aktieägarna den 16 december 2019. Styrelsen föreslår att den ordinarie stämman tidigareläggs till den 15 april och en ytterligare utdelning på 8,50 kronor per aktie.

28 februari 2017

Oniva Online Group Europe AB (publ), Bokslutskommuniké januari – december 2016

Stark hostingtillväxt och starkt kassaflöde September - december 2016 · Nettoomsättningen uppgick till 42,1 MSEK (43,9). · Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 1,1 MSEK (2,4). · Periodens resultat före skatt EBT uppgick till -0,7 MSEK (-18,7) och periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter var -0,7 MSEK (-23,4). · Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till -0,03 SEK(-0,94) Januari - december 2016 · Nettoomsättningen uppgick till 172,5 MSEK (177,7). · Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 11,5 MSEK (-7,8). · Periodens resultat före skatt EBT uppgick till 4,8 MSEK (-36,3) och periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter var -16,9 MSEK (-40,1). · Under andra kvartalet har vår brittiska verksamhet avyttrats. I och med detta har resultat från avvecklade verksamheter belastats med en kostnad för omräkningsdifferenser om 24,7 MSEK. Detta påverkar inte det egna kapitalet utan är bara en justering mellan omräkningsreserver och årets resultat. · Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till 0,24 SEK(-1,96).

25 februari 2016

Oniva Online Group Europe AB (publ)Bokslutskommuniké 2015

September-december 2015 · Nettoomsättningen uppgick till 43,9 MSEK (47,2). En minskning på 7 procent som huvudsakligen var hänförlig till nedläggningar av produktområden inom Onlinemarknadsföring. · Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 2,4 MSEK (-51,9), i förgående års resultat ingick kostnader av engångskaraktär med (27,0) MSEK. · Nedskrivningar av goodwill på 19,1 MSEK (147) · Periodens resultat före skatt, EBT, uppgick till -18,7 MSEK (-196,0) och periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter, EAT, var -23,4 MSEK (-242,5). · Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till -0,94 SEK(-13,75) · Som ett led i vår omstrukturering har styrelsen beslutat att under 2016 avyttra vår brittiska verksamhet. Beslutet innebär att verksamheten redovisas som verksamhet under avveckling räkenskapsåret 2015. Bolagets produktportfölj avviker från koncernens inriktning mot ett mer specialiserat kunderbjudande inom digital marknadsföring. Helåret 2015 · Nettoomsättningen uppgick till 177,7 MSEK (217,9). En minskning med 18 procent som huvudsakligen var hänförlig till nedläggningar av produktområden inom Onlinemarknadsföring. · Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -7,8 MSEK (-38,3), kostnader av engångskaraktär ingick med 6,0 MSEK (30,0). · Periodens resultat före skatt, EBT, uppgick till -36,3 MSEK (-194,1) och periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter, EAT -40,1 MSEK (-255,4). · Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till -1,96 SEK(-17,50).

20 maj 2015

Kommuniké från Oniva Online Groups årsstämma 2015

Stockholm, Oniva Online Group Europe AB publ., (ONG) höll årsstämma onsdagen den 20 maj 2015 på bolagets kontor i Stockholm. Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Det beslutades att bolagets vinstmedel balanseras i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2014. Stämman beslutade, i enlighet med revisorns avstyrkan, att inte bevilja en f.d. verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. Vidare beslutade stämman att inte bevilja ansvarsfrihet för den f.d. styrelseledamoten Åke Eriksson. Därefter beviljades övriga styrelseledamöter och övriga under året utsedda verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

26 februari 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

Fjärde kvartalet 2014 · Nettoomsättningen uppgick till 58,3 MSEK (57,4), en ökning med 2 procent jämfört med samma period föregående år. · Rörelseresultat exklusive avskrivningar (EBITDA) före engångsnedskrivningar av gamla kundfordringar och reservering för osäkra fordringar, uppgick till cirka -1,0 MSEK (11,0). · EBITDA efter nedskrivningar uppgick till -28,0 MSEK (11,0). Rörelseresultatet innehåller engångskostnader om ca 27 MSEK avseende reservering för osäkra fordringar och nedskrivning av kundfordringar. · EBITDA marginalen uppgick till -48,0% (19,2) procent. · Genomgång av koncernens goodwill har resulterat i nedskrivningar med 147 MSEK. · Periodens resultat uppgick till -242,5 MSEK (10,3). · Periodens resultat per aktie uppgick till -14,16 SEK (1,81).

Bildarkiv & logotyper

Typsnitt

Binero primär font. Titillium Web – en öppen teckensnittlicens.

Hämta fil

Logotyp

Binero logotyper med ett urval av storlekar och formatalternativ.

Hämta fil

Pressbilder

Binero företagsbilder i webb-format med filter.

Hämta fil

Grafisk profil

Binero manual för den grafiska profilen. (eng)

Hämta fil