Press

Q1

25 april 2019

Binero Group AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2019

Kvartalet januari - mars 2019 · ·Nettoomsättningen uppgick till 31,2 MSEK (33,0). · ·Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -2,7 MSEK (3,1). · ·Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,2 MSEK (3,4). · ·Periodens resultat före skatt uppgick till -3,4 MSEK (2,7). · ·Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,17 SEK (0,14). · ·ARR* per 31 mars 2019 uppgick till 128,3 MSEK. Väsentliga händelser under kvartalet I mars 2019 tecknade bolaget ett nytt låneavtal med Nordea som ersätter 12 MSEK av serverhallslånet från Rockpoint. Väsentliga händelser efter kvartalet utgång. I april 2019 invigde vi vårt nya klimatsmarta datacenter. *ARR står för "Annual Recurring Revenue", dvs. den årliga återkommande intäkten.

24 april 2018

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2018

Kvartalet januari - mars 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 33,0 MSEK (32,8). · Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 3,1 MSEK (1,6). · Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 3,5 MSEK (5,1). · Periodens resultat före skatt, EBT, uppgick till 2,7 MSEK (1,3 exklusive avvecklade verksamheter). · Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till 0,14 SEK (0,06).

26 april 2017

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2017

Vi är på rätt väg · Nettoomsättningen uppgick till 40,5 MSEK (46,3). · Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 5,9 MSEK (4,4). · Periodens resultat före skatt, EBT, uppgick till 1,6 MSEK (2,6) och periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter, EAT, var 1,6 MSEK (2,6). · Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till 0,08 SEK(0,13) · För att öka effektiviteten och förbättra lönsamheten i vår Hosting verksamhet har vi under kvartalet koncentrerat och samordnat vår support till Kramfors. · Under marsmånad har vi avyttrat Just Search, vår Onlineverksamhet i Frankrike.

27 april 2016

Oniva Online Group Europe AB (publ)Delårsrapport januari – mars 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 46,3 MSEK (47,2). En minskning på 2 procent. · Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 4,4 MSEK (-1,5). · Periodens resultat före skatt, EBT, uppgick till 2,6 MSEK (-4,0) och periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter, EAT, var 2,6 MSEK (-4,3). · Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till 0,13 SEK(-0,24) · Som ett led i vår omstrukturering har styrelsen beslutat att under 2016 avyttra vår brittiska verksamhet. Bolagets produktportfölj avviker från koncernens inriktning mot ett mer specialiserat kunderbjudande inom digital marknadsföring. Beslutet innebär att verksamheten redovisas som verksamhet under avveckling. Händelser efter periodens utgång · Styrelsen har utsett Göran Gylesjö till ny VD för Online Group. Han är idag chef för Hostingverksamheten som utgör mer än 70 procent av vår affär. Göran var med och grundade Binero och har framgångsrikt drivit utvecklingen av Hostingverksamheten. Göran tillträder sin nya befattning den 1 juni 2016. · Valberedningen föreslår till årsstämman den 18 maj 2016 att styrelsen utökas med en person och ska bestå av sex ledamöter. Cecilia Lager har avböjt omval. Till styrelseledamöter föreslås omval av Lars Wahlström, Britta Dalunde, Carl-Magnus Hallberg och Victoria Dexback. Till ordförande i styrelsen föreslås Lars Wahlström. Vidare föreslås att Mia Forsgren och Anders Harrysson väljs till nya styrelseledamöter.

29 april 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport Januari – Mars 2015

· Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i stor utsträckning hänförlig till den svenska online- marknadsföringen och avveckling av olönsamma verksamheter · Rörelseresultat exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick till cirka -1,3 MSEK (1,1) · EBITDA marginalen uppgick till -2,3 %(1,7) procent · Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -2,7 MSEK (-0,8) · Periodens resultat uppgick till -3,9 MSEK (-3,7) · Periodens resultat per aktie uppgick till -0,23 SEK (-0,31)

28 april 2014

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2014

Positiv utveckling av omsättning och resultat för Oniva Online Group under första kvartalet. Online Group väljer att tidigarelägga rapporten för Q1 som en följd av stora kurssvängningar de senaste veckorna och ett ökat intresse för information om bolagets utveckling. Första kvartalet under 2014 har utvecklats positivt både vad avser omsättning och resultat. Omsättnings- och vinstutvecklingen är i linje med tidigare angivna prognoser.

12 maj 2011

Delårsrapport januari-mars 2011

Första kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 45,1 (59,8) MSEK. Exklusive MediaAnalys uppgick omsättningen under 2010 till 48,9 MSEK. Den organiska tillväxten inom kärnverksamheten internetmarknadsföring var cirka 5...

Bildarkiv & logotyper

Typsnitt

Binero primär font. Titillium Web – en öppen teckensnittlicens.

Hämta fil

Logotyp

Binero logotyper med ett urval av storlekar och formatalternativ.

Hämta fil

Pressbilder

Binero företagsbilder i webb-format med filter.

Hämta fil

Grafisk profil

Binero manual för den grafiska profilen. (eng)

Hämta fil