Press

VPML

24 oktober 2018

Binero Group AB (publ) Delårsrapport januari – september 2018

Kvartalet juli - september 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 33,0 MSEK (32,6). · Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 4,0 MSEK (5,6). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,7 MSEK (4,1). · Periodens resultat, EBT, var 3,6 MSEK (5,3). · Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,18 SEK (0,27). Delårsperioden januari - september 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 97,3 MSEK (97,2). · Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 8,3 MSEK (8,7). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,9 MSEK (7,5). · Periodens resultat, EBT, uppgick till 7,5 MSEK (7,8). · Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,38 SEK (0,39).

2 juli 2015

Online Group har genomfört en riktad nyemission om 22,9 MSEK

Stockholm, Oniva Online Group Europe AB (publ), ("Online Group" eller "Bolaget"), ONG, meddelar idag att Bolaget har genomfört en riktad nyemission av 2 763 087 aktier, vilket tillför Bolaget cirka 22,9 MSEK före avdrag före emissionskostnader och kvittningar.

18 september 2014

OFFENTLIGGÖRANDE AV TILLÄGGSPROSPEKT AVSEENDE erbjudande till aktieägarna i Oniva Online Group Europe AB (publ)

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Styrelsen i Oniva Online Group Europe AB (publ) ("Online Group" eller "Bolaget") har upprättat ett tilläggsprospekt till det prospekt som godkändes och publicerades den 3 september 2014 avseende föreliggande nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Online Group har efter Finansinspektionens godkännande av prospektet upptäckt ett sakfel avseende ett av de låneavtal som beskrivs i prospektet. Korrigeringen påverkar inte den finansiella informationen i prospektet. Med anledning därav och i enlighet med 2 kap. 34 § i Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument har Online Group upprättat detta tilläggsprospekt.

3 september 2014

Offentliggörande av Oniva Online Groups prospekt avseende företrädesemission.

KOPIOR AV DETTA PRESSMEDDELANDE GÖRS INTE OCH FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER SKICKAS, I SIN HELHET ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER TILL NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN RESPEKTIVE UTSKICKET AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.

28 april 2014

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2014

Positiv utveckling av omsättning och resultat för Oniva Online Group under första kvartalet. Online Group väljer att tidigarelägga rapporten för Q1 som en följd av stora kurssvängningar de senaste veckorna och ett ökat intresse för information om bolagets utveckling. Första kvartalet under 2014 har utvecklats positivt både vad avser omsättning och resultat. Omsättnings- och vinstutvecklingen är i linje med tidigare angivna prognoser.

19 november 2013

Oniva Online Group Europes riktade nyemission fulltecknad

Som kommunicerades genom pressmeddelande den 6 november 2013 fattade styrelsen den 5 november 2013 bland annat beslut om en riktad nyemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Den riktade emissionen har blivit fulltecknad och styrelsen har den 18 november 2013 fattat beslut om tilldelning av aktier till sju stycken kvalificerade investerare.

13 november 2012

Getupdated offentliggör tilläggsprospekt

Getupdated offentliggör tillägg till det prospekt som offentliggjordes den 13 november 2012. Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att: Getupdated ändrade starten för teckningstiden till den 14...

Bildarkiv & logotyper

Typsnitt

Binero primär font. Titillium Web – en öppen teckensnittlicens.

Hämta fil

Logotyp

Binero logotyper med ett urval av storlekar och formatalternativ.

Hämta fil

Pressbilder

Binero företagsbilder i webb-format med filter.

Hämta fil

Grafisk profil

Binero manual för den grafiska profilen. (eng)

Hämta fil