Press

Report of the AGM

15 april 2020

Kommuniké från årsstämma i Binero Group AB (publ) den 15 april 2020

Vid årsstämma i Binero Group AB (publ), org.nr 5556264-3022, ("Bolaget") den 15 april 2020 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.binerogroup.com.

22 maj 2019

Kommuniké från årsstämma i Binero Group AB (publ) den 22 maj 2019

Vid årsstämma i Binero Group AB (publ), org. nr 5556264-3022, ("Bolaget") den 22 maj 2019 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.binerogroup.com.

18 maj 2016

Kommuniké från Oniva Online Group Europe:s årsstämma 2016

Kommuniké från Oniva Online Group Europe:s årsstämma 2016 Oniva Online Group Europe AB (publ.), höll årsstämma onsdagen den 18 maj 2016 på bolagets kontor i Stockholm. Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Det beslutades att bolagets vinstmedel balanseras i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2015. Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

19 augusti 2014

Kommuniké från extra bolagsstämma i Oniva Online Group Europe AB (publ) den 19 augusti 2014

Extra bolagsstämma i Oniva Online Group Europe AB (publ) har idag fattat beslut dels om att upphäva det beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare till en teckningskurs om 24 kronor per aktie som fattades av bolagsstämman den 9 juli 2014 och att istället genomföra en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare till en teckningskurs om 12 kronor per aktie, dels att genomföra en riktad nyemission.

10 november 2011

Kommuniké från extra bolagsstämma i Getupdated Internet Marketing AB (publ)

Den extra bolagsstämman i Getupdated Internet Marketing AB (publ) ("Getupdated"/"Bolaget") den 10 november 2011 beslutade: · I enlighet med styrelsens förslag från den 25 oktober 2011 om nyemission om cirka 20,5 MSEK med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna · Att till ny styrelseledamot välja nuvarande verkställande direktör, Peter Eriksson · Att till nytt revisionsbolag välja PricewaterhouseCoopers, med auktoriserade revisorn Ulf Hartell Borgstrand som ny huvudansvarig revisor

Bildarkiv & logotyper

Typsnitt

Binero primär font. Titillium Web – en öppen teckensnittlicens.

Hämta fil

Logotyp

Binero logotyper med ett urval av storlekar och formatalternativ.

Hämta fil

Pressbilder

Binero företagsbilder i webb-format med filter.

Hämta fil

Grafisk profil

Binero manual för den grafiska profilen. (eng)

Hämta fil