Press

Pressmeddelanden

Binero är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Här hittar du våra pressmeddelanden, samt nerladdningsbart material såsom bilder, logotyper, typsnitt och grafisk profil.

29 april 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport Januari – Mars 2015

· Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i stor utsträckning hänförlig till den svenska online- marknadsföringen och avveckling av olönsamma verksamheter · Rörelseresultat exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick till cirka -1,3 MSEK (1,1) · EBITDA marginalen uppgick till -2,3 %(1,7) procent · Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -2,7 MSEK (-0,8) · Periodens resultat uppgick till -3,9 MSEK (-3,7) · Periodens resultat per aktie uppgick till -0,23 SEK (-0,31)

20 april 2015

Kallelse till årsstämma i Oniva Online Group Europe AB (publ.)

Aktieägarna i Oniva Online Group Europe AB (publ.), org.nr 556264-3022 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2015 kl. 10.00 CET på Bolagets kontor på Lindhagensgatan 126 i Stockholm, Sverige. Inregistrering till stämman börjar klockan 09.30 CET. Kallelsen finns att läsa i sin helhet på Bolagets hemsida www.onlinegroup.com.

20 april 2015

Årsredovisning publicerad med upplysning av särskild betydelse i förvaltningsberättelse och revisionsberättelse samt uttalande med avvikande mening

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 finns tillgänglig på Oniva Online Group Europe AB publ (ONG) hemsida www.onlinegroup.com. Årsredovisningen innehåller upplysning av särskild betydelse i förvaltningsberättelsen under rubriken finansiering och i revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

26 februari 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

Fjärde kvartalet 2014 · Nettoomsättningen uppgick till 58,3 MSEK (57,4), en ökning med 2 procent jämfört med samma period föregående år. · Rörelseresultat exklusive avskrivningar (EBITDA) före engångsnedskrivningar av gamla kundfordringar och reservering för osäkra fordringar, uppgick till cirka -1,0 MSEK (11,0). · EBITDA efter nedskrivningar uppgick till -28,0 MSEK (11,0). Rörelseresultatet innehåller engångskostnader om ca 27 MSEK avseende reservering för osäkra fordringar och nedskrivning av kundfordringar. · EBITDA marginalen uppgick till -48,0% (19,2) procent. · Genomgång av koncernens goodwill har resulterat i nedskrivningar med 147 MSEK. · Periodens resultat uppgick till -242,5 MSEK (10,3). · Periodens resultat per aktie uppgick till -14,16 SEK (1,81).

4 februari 2015

Kallelse till extra bolagsstämma i Oniva Online Group Europe AB (publ.)

Aktieägarna i Oniva Online Group Europe AB (publ.), org.nr 556264-3022 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 6 mars 2015 kl. 10.00 CET på Bolagets kontor på Lindhagensgatan 126 i Stockholm, Sverige. Kallelsen finns att läsa i sin helhet på Bolagets hemsida http://www.onlinegroup.com/.

4 februari 2015

Jakob Söderbaum utses till ny VD för Online Group

Styrelsen för Oniva Online Group Europe AB (publ) ("Online Group" eller "Bolaget") har idag utsett Jakob Söderbaum till ny VD. Jakob Söderbaum kommer närmast från WyWallet där han idag är VD. Han kommer att tillträda posten som VD för Online Group den 23 mars.

4 februari 2015

Engångsnedskrivning av gamla kundfordringar och reservering för osäkra fordringar: Sänkt helårsprognos för rörelseresultat(EBITDA) och omsättning 2014

· Helårsprognos 2014 för omsättningen justeras från 260 MSEK till cirka 256 MSEK. · Helårsprognos 2014 för rörelseresultatet (EBITDA), före engångsnedskrivningar av gamla kundfordringar och reservering för osäkra fordringar, justeras från cirka 10 MSEK till cirka 6 MSEK. · Helårsprognos 2014 för rörelseresultatet (EBITDA) efter engångsnedskrivningar av gamla kundfordringar och reservering för osäkra fordringar sänks från cirka 10 MSEK till cirka -24 MSEK. · Totalt är behovet för nedskrivningar av gamla kundfordringar och reservering av osäkra fordringar i storleksordningen 30 MSEK vilket kommer att påverka resultatet för 2014.

20 november 2014

Valberedning utsedd inför årsstämma 2015

Valberedningens ledamöter inför Oniva Online Groups årsstämma 2015 har nu utsetts. I enlighet med årsstämmans beslut ska Online Groups valberedning bestå av tre ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna.

17 november 2014

Ägarförändring i Online Group: 9,9 procent

Styrelsen för Oniva Online Group Europe AB (publ) ("Online Group" "Bolaget") har fått information om att SSE Opportunity Fund har sålt 1 700 000 aktier motsvarande knappt 10 procent (9,9) av Bolagets utestående aktier och röster till Richard Göransson. Online Groups nya aktieägare Richard Göransson är närstående till Bolagets styrelseledamot Victoria Dexback.

30 oktober 2014

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari – september 2014

Juli-september 2014 · Nettoomsättningen uppgick till 66,8 MSEK (58,4), en tillväxtökning med 14,3 procent jämfört med samma period föregående år. Tillväxten är främst hänförlig till förvärvade hostingbolag. · Rörelseresultatet exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,4 MSEK (17,4), rörelseresultatet innehåller en engångskostnad om 3 MSEK avseende reservering för kundfordringar · EBITDA marginalen uppgick till 0,6 % (29,8) procent. · Periodens resultat uppgick till -4,2 MSEK (13,3). · Periodens resultat per aktie uppgick till -0,52 SEK (1,73). · Startat omställningsprogram under sommaren med fokus på att minska kostnader och effektivisera organisationen. · En del av hosting verksamheten har haft en mycket positiv utveckling under perioden och online verksamheten har börjat utvecklas bra. · Väsentliga händelser efter periodens utgång: Nyemission som tillförde Online Group 34 MSEK före emissionskostnader, ny helårsprognos för helåret 2014 med omsättning 260 MSEK mot tidigare 280 MSEK och EBITDA 10 MSEK från tidigare 30 MSEK, ny tillförordnad VD Anders Aleborg från och med 1 november 2014.

25 september 2014

Online Groups företrädesemission övertecknad

"Nyemissionen övertecknades och är nu klar. Vi tackar nya och gamla aktieägare för förtroendet. Nu har vi ordning och reda på finansieringen och kan koncentrera oss på vår affär, våra kunder och våra anställda." säger Carl-Magnus Hallberg, vice ordförande i Online Group. Oniva Online Group Europe AB (publ) ("Online Group" eller "Bolaget") har slutfört sin fullt garanterade nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Det slutliga resultatet visar att totalt 2 597 204 aktier tecknades med företräde, motsvarande cirka 91 procent av nyemissionen. Därutöver inkom intresseanmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter om totalt 1 606 420 aktier motsvarande cirka 56 procent av nyemissionen. Nyemissionen tecknades därmed till cirka 147 procent. Företrädesemissionen är således övertecknad och garantiåtagandena behöver inte tas i anspråk. Genom företrädesemissionen kommer Online Group att tillföras 34 MSEK före kostnader hänförliga till företrädesemissionen.

Bildarkiv & logotyper

Typsnitt

Binero primär font. Titillium Web – en öppen teckensnittlicens.

Hämta fil

Logotyp

Binero logotyper med ett urval av storlekar och formatalternativ.

Hämta fil

Pressbilder

Binero företagsbilder i webb-format med filter.

Hämta fil

Grafisk profil

Binero manual för den grafiska profilen. (eng)

Hämta fil