Press

Pressmeddelanden

Binero är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Här hittar du våra pressmeddelanden, samt nerladdningsbart material såsom bilder, logotyper, typsnitt och grafisk profil.

26 april 2017

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2017

Vi är på rätt väg · Nettoomsättningen uppgick till 40,5 MSEK (46,3). · Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 5,9 MSEK (4,4). · Periodens resultat före skatt, EBT, uppgick till 1,6 MSEK (2,6) och periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter, EAT, var 1,6 MSEK (2,6). · Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till 0,08 SEK(0,13) · För att öka effektiviteten och förbättra lönsamheten i vår Hosting verksamhet har vi under kvartalet koncentrerat och samordnat vår support till Kramfors. · Under marsmånad har vi avyttrat Just Search, vår Onlineverksamhet i Frankrike.

18 april 2017

Kallelse till årsstämma i Oniva Online Group Europe AB (publ.)

Aktieägarna i Oniva Online Group Europe AB (publ.), org.nr 556264-3022 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 maj 2017 kl. 14.00 CET på Bolagets kontor på Lindhagensgatan 126 i Stockholm, Sverige. Inregistrering till stämman börjar klockan 13.30 CET.

28 februari 2017

Oniva Online Group Europe AB (publ), Bokslutskommuniké januari – december 2016

Stark hostingtillväxt och starkt kassaflöde September - december 2016 · Nettoomsättningen uppgick till 42,1 MSEK (43,9). · Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 1,1 MSEK (2,4). · Periodens resultat före skatt EBT uppgick till -0,7 MSEK (-18,7) och periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter var -0,7 MSEK (-23,4). · Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till -0,03 SEK(-0,94) Januari - december 2016 · Nettoomsättningen uppgick till 172,5 MSEK (177,7). · Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 11,5 MSEK (-7,8). · Periodens resultat före skatt EBT uppgick till 4,8 MSEK (-36,3) och periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter var -16,9 MSEK (-40,1). · Under andra kvartalet har vår brittiska verksamhet avyttrats. I och med detta har resultat från avvecklade verksamheter belastats med en kostnad för omräkningsdifferenser om 24,7 MSEK. Detta påverkar inte det egna kapitalet utan är bara en justering mellan omräkningsreserver och årets resultat. · Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till 0,24 SEK(-1,96).

16 november 2016

Valberedning utsedd inför årsstämma 2017

Valberedning utsedd inför årsstämma 2017 Stockholm, Oniva Online Group Europe AB publ, (ONG), meddelar att valberedningen nu har utsetts inför årsstämman 18 maj 2017. Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållanden per den 30 september 2016. Ägarrepresentanterna är Robert Sandin utsedd av Parkerhouse Investments Sweden AB (15 procent), Richard Göransson (12 procent) och Jonas Lindström utsedd av SSE Funds (8 procent). Robert Sandin är ordförande i valberedningen som tillsammans representerar cirka 35 procent av rösterna i bolaget.

20 oktober 2016

Oniva Online Group Europe AB (publ)Delårsrapport januari – september 2016

Juli - september 2016 · Nettoomsättningen uppgick till 41,7 MSEK (43,6). En minskning med 4 procent. · Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 4,5 MSEK (1,0). · Periodens resultat före skatt uppgick till 3,0 MSEK (-1,3) och periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter var 3,0 MSEK (-0,8). · Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till 0,15 SEK(-0,06) Januari - september 2016 · Nettoomsättningen uppgick till 130,4 MSEK (133,8). En minskning med 3 procent. · Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 10,3 MSEK (-10,2). · Periodens resultat före skatt uppgick till 5,5 MSEK (-17,5) och periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter var -16,2 MSEK (-16,7). · Under andra kvartalet har vår brittiska verksamhet avyttrats. I och med detta har resultat från avvecklade verksamheter belastats med en kostnad för omräkningsdifferenser om 24,7 MSEK. Detta påverkar inte det egna kapitalet utan är bara en justering mellan omräkningsreserver och årets resultat. · Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till 0,27 SEK(-0,97).

17 augusti 2016

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2016

April - juni 2016 · Nettoomsättningen uppgick till 42,5 MSEK (43,0). En minskning med 1 procent. · Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 1,4 MSEK (-9,6). · Periodens resultat före skatt uppgick till -0,2 MSEK (-12,2) och periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter var -21,8 MSEK (-11,7). · Under andra kvartalet har vår brittiska verksamhet avyttrats. I och med detta har resultat från avvecklade verksamheter belastats med en kostnad för omräkningsdifferenser om 24,7 MSEK. Detta påverkar inte det egna kapitalet utan är bara en justering mellan omräkningsreserver och årets resultat. · Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till -0,01 SEK(-0,71) · Göran Gylesjö tillträdde som ny VD 1 juni 2016. Januari - juni 2016 · Nettoomsättningen uppgick till 88,7 MSEK (90,2). En minskning med 2 procent. · Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 5,8 MSEK (-11,1). · Periodens resultat före skatt uppgick till 2,5 MSEK (-16,3) och periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter var -19,2 MSEK (-15,9). · Under andra kvartalet har vår brittiska verksamhet avyttrats. I och med detta har resultat från avvecklade verksamheter belastats med en kostnad för omräkningsdifferenser om 24,7 MSEK. Detta påverkar inte det egna kapitalet utan är bara en justering mellan omräkningsreserver och årets resultat. · Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till 0,12 SEK(-0,95)

18 maj 2016

Kommuniké från Oniva Online Group Europe:s årsstämma 2016

Kommuniké från Oniva Online Group Europe:s årsstämma 2016 Oniva Online Group Europe AB (publ.), höll årsstämma onsdagen den 18 maj 2016 på bolagets kontor i Stockholm. Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Det beslutades att bolagets vinstmedel balanseras i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2015. Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

27 april 2016

Oniva Online Group Europe AB (publ)Delårsrapport januari – mars 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 46,3 MSEK (47,2). En minskning på 2 procent. · Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 4,4 MSEK (-1,5). · Periodens resultat före skatt, EBT, uppgick till 2,6 MSEK (-4,0) och periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter, EAT, var 2,6 MSEK (-4,3). · Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till 0,13 SEK(-0,24) · Som ett led i vår omstrukturering har styrelsen beslutat att under 2016 avyttra vår brittiska verksamhet. Bolagets produktportfölj avviker från koncernens inriktning mot ett mer specialiserat kunderbjudande inom digital marknadsföring. Beslutet innebär att verksamheten redovisas som verksamhet under avveckling. Händelser efter periodens utgång · Styrelsen har utsett Göran Gylesjö till ny VD för Online Group. Han är idag chef för Hostingverksamheten som utgör mer än 70 procent av vår affär. Göran var med och grundade Binero och har framgångsrikt drivit utvecklingen av Hostingverksamheten. Göran tillträder sin nya befattning den 1 juni 2016. · Valberedningen föreslår till årsstämman den 18 maj 2016 att styrelsen utökas med en person och ska bestå av sex ledamöter. Cecilia Lager har avböjt omval. Till styrelseledamöter föreslås omval av Lars Wahlström, Britta Dalunde, Carl-Magnus Hallberg och Victoria Dexback. Till ordförande i styrelsen föreslås Lars Wahlström. Vidare föreslås att Mia Forsgren och Anders Harrysson väljs till nya styrelseledamöter.

27 april 2016

Göran Gylesjö utses till VD i Online Group

Göran Gylesjö utses till VD i Online Group Stockholm, Oniva Online Group Europe AB (publ), ONG: Styrelsen för Online Group har utsett Göran Gylesjö till ny VD. Han var tidigare affärsområdeschef för Hosting och tillträder sin nya befattning 1 juni 2016.

19 april 2016

Kallelse till årsstämma iOniva Online Group Europe AB (publ.)

Kallelse till årsstämma i Oniva Online Group Europe AB (publ.) Aktieägarna i Oniva Online Group Europe AB (publ.), org.nr 556264-3022 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016 kl. 10.00 CET på Bolagets kontor på Lindhagensgatan 126 i Stockholm, Sverige. Inregistrering till stämman börjar klockan 09.30 CET.

25 februari 2016

Oniva Online Group Europe AB (publ)Bokslutskommuniké 2015

September-december 2015 · Nettoomsättningen uppgick till 43,9 MSEK (47,2). En minskning på 7 procent som huvudsakligen var hänförlig till nedläggningar av produktområden inom Onlinemarknadsföring. · Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 2,4 MSEK (-51,9), i förgående års resultat ingick kostnader av engångskaraktär med (27,0) MSEK. · Nedskrivningar av goodwill på 19,1 MSEK (147) · Periodens resultat före skatt, EBT, uppgick till -18,7 MSEK (-196,0) och periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter, EAT, var -23,4 MSEK (-242,5). · Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till -0,94 SEK(-13,75) · Som ett led i vår omstrukturering har styrelsen beslutat att under 2016 avyttra vår brittiska verksamhet. Beslutet innebär att verksamheten redovisas som verksamhet under avveckling räkenskapsåret 2015. Bolagets produktportfölj avviker från koncernens inriktning mot ett mer specialiserat kunderbjudande inom digital marknadsföring. Helåret 2015 · Nettoomsättningen uppgick till 177,7 MSEK (217,9). En minskning med 18 procent som huvudsakligen var hänförlig till nedläggningar av produktområden inom Onlinemarknadsföring. · Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -7,8 MSEK (-38,3), kostnader av engångskaraktär ingick med 6,0 MSEK (30,0). · Periodens resultat före skatt, EBT, uppgick till -36,3 MSEK (-194,1) och periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter, EAT -40,1 MSEK (-255,4). · Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till -1,96 SEK(-17,50).

28 oktober 2015

Delårsrapport januari – september 2015

Juli-september 2015 · Nettoomsättningen uppgick till 50,6 MSEK (66,8). En minskning på 24 procent som huvudsakligen var hänförlig till nedläggningar av produktområden inom Onlinemarknadsföring. · Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 1,0 MSEK (0,4), kostnader av engångskaraktär ingick med 2,2 MSEK (3,0). · Periodens resultat före skatt, EBT, uppgick till -1,4 MSEK (-3,6) och periodens resultat, EAT, var -0,8 MSEK (-6,4). · Periodens resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,52).

12 oktober 2015

Online Groups VD avgår

Stockholm, Oniva Online Group Europe AB publ, (ONG): Styrelsen och VD Jakob Söderbaum har i samförstånd kommit överens om att han lämnar VD-rollen av privata skäl. Styrelsen för Online Group har beslutat att säga upp avtalet med Jakob Söderbaum som lämnar samtliga engagemang inom koncernen idag.

2 juli 2015

Online Group har genomfört en riktad nyemission om 22,9 MSEK

Stockholm, Oniva Online Group Europe AB (publ), ("Online Group" eller "Bolaget"), ONG, meddelar idag att Bolaget har genomfört en riktad nyemission av 2 763 087 aktier, vilket tillför Bolaget cirka 22,9 MSEK före avdrag före emissionskostnader och kvittningar.

20 maj 2015

Kommuniké från Oniva Online Groups årsstämma 2015

Stockholm, Oniva Online Group Europe AB publ., (ONG) höll årsstämma onsdagen den 20 maj 2015 på bolagets kontor i Stockholm. Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Det beslutades att bolagets vinstmedel balanseras i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2014. Stämman beslutade, i enlighet med revisorns avstyrkan, att inte bevilja en f.d. verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. Vidare beslutade stämman att inte bevilja ansvarsfrihet för den f.d. styrelseledamoten Åke Eriksson. Därefter beviljades övriga styrelseledamöter och övriga under året utsedda verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Bildarkiv & logotyper

Typsnitt

Binero primär font. Titillium Web – en öppen teckensnittlicens.

Hämta fil

Logotyp

Binero logotyper med ett urval av storlekar och formatalternativ.

Hämta fil

Pressbilder

Binero företagsbilder i webb-format med filter.

Hämta fil

Grafisk profil

Binero manual för den grafiska profilen. (eng)

Hämta fil