20 oktober 2016

Oniva Online Group Europe AB (publ)Delårsrapport januari – september 2016

Juli – september 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 41,7 MSEK (43,6). En minskning med 4 procent.
· Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 4,5 MSEK (1,0).
· Periodens resultat före skatt uppgick till 3,0 MSEK (-1,3) och periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter var 3,0 MSEK (-0,8).
· Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till 0,15 SEK(-0,06)

Januari – september 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 130,4 MSEK (133,8). En minskning med 3 procent.
· Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 10,3 MSEK (-10,2).
· Periodens resultat före skatt uppgick till 5,5 MSEK (-17,5) och periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter var -16,2 MSEK (-16,7).
·  Under andra kvartalet har vår brittiska verksamhet avyttrats. I och med detta har resultat från avvecklade verksamheter belastats med en kostnad för omräkningsdifferenser om 24,7 MSEK. Detta påverkar inte det egna kapitalet utan är bara en justering mellan omräkningsreserver och årets resultat.
· Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till 0,27 SEK(-0,97).

VD-kommentar

Årets tredje kvartal var positivt med ett EBITDA-resultat om 4,5 MSEK (1,0) och en nettoomsättning som uppgick till 41,7 MSEK (43,6).

Hostingverksamheten visade under det tredje kvartalet en fortsatt positiv utveckling, både vad gäller omsättning och resultat. Omsättningen var drygt 1,3 MSEK bättre än samma kvartal föregående år, vilket motsvarar en ökning med 4 procent. EBITDA förbättrades med 2 MSEK, eller 30 procent. Vi har en allt starkare position, och fortsätter att vinna nya kunder. Vår nya molnplattform (Cloud) som baseras på Openstack har fått ett mycket positivt mottagande, vilket vi inte minst ser i våra kundutvärderingar. Med det förtroendet i ryggen kommer vi under 2017 kunna börja lansera fler nya molnbaserade tjänster.

Onlineverksamheten visar en lägre omsättning samt ett lägre EBITDA-resultat jämfört med motsvarande period föregående år. Detta är till större delen ett resultat av att vi har gjort en omstrukturering av säljorganisationen och därför haft färre säljresurser under perioden.

I en värld där digitaliseringen tar mer och mer plats och där tillgänglighet blir allt viktigare, ligger våra erbjudanden inom både hostingverksamheten och onlineverksamheten rätt positionerade.

Göran Gylesjö

VD

Visa alla artiklar