21 oktober 2013

Oniva Online Group Europe AB (publ)Delårsrapport januari – september 2013

Bästa kvartalet någonsin med en omsättningstillväxt om 41 procent till 58,4 MSEK med en EBITDA-marginal om 30 procent.

Tredje kvartalet 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 58,4 (41,5) MSEK, en ökning med 41 procent.
  • Rörelseresultatet exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick till 17,3 (1,4) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 15,8 (2,2) MSEK
  • Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 13,3 (-5,0) MSEK
  • Periodens resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamheter uppgick til1,73 (-0,06) SE

Delårsperioden januari – september 2013

  • Nettoomsättning 159,1 (111,9) MSEK (proforma ca 80 MSEK inkluderandes alla förvärv från 2013-01-01)
  • EBITDA 33,6 (6,2) MSEK (proforma 37,3 MSEK inkluderandes alla förvärv från 2013-01-01)
  • EBITDA-marginal 21 procent (proforma 33% inkluderandes alla förvärv från 2013-01-01).

Händelser efter rapportperiodens utgång

  • Försäljningen i oktober ser fortsatt bra ut
  • Publicerad artikel i DI den 18 oktober med indikationer om koncernens vinst gjorde att ONG enligt börsens regler skickade ut en pressrelease den 2013-10-18. ONG lämnade i den sin prognos för 2013 gällandes proforma omsättning, EBITDA samt vinst efter skatt.

Rapporten skulle ursprungligen ha lämnats den 2013-11-13. Vi väljer att släppa rapporten den 21 oktober 2013 givet att vi nu lämnat vårt pressmeddelande med prognos för 2013.

Informationen är sådan som Online Group är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande den 21 oktober 2013.

Visa alla artiklar