25 februari 2016

Oniva Online Group Europe AB (publ)Bokslutskommuniké 2015

September-december 2015

· Nettoomsättningen uppgick till 43,9 MSEK (47,2). En minskning på 7 procent som huvudsakligen var hänförlig till nedläggningar av produktområden inom Onlinemarknadsföring.
· Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 2,4 MSEK (-51,9), i förgående års resultat ingick kostnader av engångskaraktär med (27,0) MSEK.
· Nedskrivningar av goodwill på 19,1 MSEK (147)
· Periodens resultat före skatt, EBT, uppgick till -18,7 MSEK (-196,0) och periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter, EAT, var -23,4 MSEK (-242,5).
· Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till -0,94 SEK(-13,75)
· Som ett led i vår omstrukturering har styrelsen beslutat att under 2016 avyttra vår brittiska verksamhet. Beslutet innebär att verksamheten redovisas som verksamhet under avveckling räkenskapsåret 2015. Bolagets produktportfölj avviker från koncernens inriktning mot ett mer specialiserat kunderbjudande inom digital marknadsföring.

Helåret 2015

· Nettoomsättningen uppgick till 177,7 MSEK (217,9).  En minskning med 18 procent som huvudsakligen var hänförlig till nedläggningar av produktområden inom Onlinemarknadsföring.
· Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -7,8 MSEK (-38,3), kostnader av engångskaraktär ingick med 6,0 MSEK (30,0).
· Periodens resultat före skatt, EBT, uppgick till -36,3 MSEK (-194,1) och periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter, EAT -40,1 MSEK (-255,4).
· Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till -1,96 SEK(-17,50).

Ordförande och VD-kommentar

Omstruktureringsarbetet för att renodla och effektivisera Online Group börjar ge resultat. Arbetet innebär att vi utvecklar och förstärker Hosting som tillsammans med vår verksamhet inom Onlinemarknadsföring kommer att skapa en stark plattform att bygga vidare på inför framtiden.

Nettoomsättningen uppgick under det fjärde kvartalet till 43,9 MSEK (47,2). En minskning på 7 procent som huvudsakligen var hänförlig till nedläggningar av två produktområden inom Onlinemarknadsföring. Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 2,4 MSEK (-51,9), i föregående års resultat ingick kostnader av engångskaraktär med (27,0) MSEK.

Under kvartalet gjordes goodwillnedskrivningar på 19,1 (120,9) MSEK. Det är därmed vår bedömning att kostnaderna för omstruktureringsarbetet i allt väsentligt är tagna.

Affärsområdet Hosting uppvisar en positiv trend när det gäller både försäljning samt resultat och vi fortsätter utveckla verksamheten genom såväl effektiviseringar som tillväxtinriktade åtgärder under 2016. Målsättningen är att migrera kunderna från ett antal olika driftstödssystem och datahallar till ett gemensamt driftsstödssystem och en toppmodern datahall. Organisation och processer har redan stabiliserats och vi har mycket kompetenta medarbetare att bygga på. Samtidigt arbetar vi vidare med att ständigt förbättra vår support som är en hörnsten i verksamheten. Hostingtjänsterna ger repetitiva intäkter och processen är i det närmaste industriell till sin karaktär vilket innebär möjlighet till både skalfördelar och synergier.

Även inom affärsområdet Onlinemarknadsföring har resultatet förbättras under året, om än i långsammare takt. Här återstår dock en del arbete för att stärka resultattrenden ytterligare. Inom sökordsoptimering och sökordsmarknadsföring har vi en stark marknadsposition mycket tack vare våra kompetenta konsulter och ett starkt systemstöd. I Sverige förväntas sökmarknadsföring omsätta lika mycket som hela TV-reklammarknaden under 2016. Vi har även noterat en ökad efterfrågan av digitala marknadsföringsaktiviteter inom sociala medier. För att ytterligare renodla och förbättra lönsamheten har vi lagt ner produktområdena medieplanering och affiliator under året

Som ett led i vår omstrukturering har styrelsen beslutat att under 2016 avyttra vår brittiska verksamhet. Beslutet innebär att verksamheten redovisas som verksamhet under avveckling räkenskapsåret 2015. Bolagets produktportfölj avviker från koncernens inriktning mot ett mer specialiserat kunderbjudande inom digital marknadsföring.

Utöver en ökad renodling av verksamheten ökas takten för lansering av nya tjänster. Inom Hosting har vi bland annat nyligen lanserat vår OpenStack-baserade molntjänst där kunden har friheten att själv bygga upp sin egen plattform i sitt eget moln. Ett utökat tjänsteutbud tillsammans med en tydligare centralisering av stödfunktioner kommer att underlätta tillväxt genom förvärv på sikt. Under inledningen av 2016 implementerades ett gemensamt affärssystem i den svenska verksamheten som en viktig del i det fortsatta effektiviseringsarbetet. Därmed blir vi också snabbare och bättre att fatta rätt beslut.

Lars Wahlström                            Thomas Broberger

Ordförande                                     tf. VD

Visa alla artiklar