30 oktober 2014

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari – september 2014

Juli-september 2014

· Nettoomsättningen uppgick till 66,8 MSEK (58,4), en tillväxtökning med 14,3 procent jämfört med samma period föregående år. Tillväxten är främst hänförlig till förvärvade hostingbolag.
· Rörelseresultatet exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,4 MSEK (17,4), rörelseresultatet innehåller en engångskostnad om 3 MSEK avseende reservering för kundfordringar
· EBITDA marginalen uppgick till 0,6 % (29,8) procent.
· Periodens resultat uppgick till -4,2 MSEK (13,3).
· Periodens resultat per aktie uppgick till -0,52 SEK (1,73).
· Startat omställningsprogram under sommaren med fokus på att minska kostnader och effektivisera organisationen.
· En del av hosting verksamheten har haft en mycket positiv utveckling under perioden och online verksamheten har börjat utvecklas bra.
· Väsentliga händelser efter periodens utgång: Nyemission som tillförde Online Group 34 MSEK före emissionskostnader, ny helårsprognos för helåret 2014 med omsättning 260 MSEK mot tidigare 280 MSEK och EBITDA 10 MSEK från tidigare 30 MSEK, ny tillförordnad VD Anders Aleborg från och med 1 november 2014.

Januari – september 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 198,1 MSEK (159,1), en tillväxtökning med 24,5 procent jämfört med samma period föregående år. Tillväxten är främst hänförlig till förvärvade hostingbolag.
  • Rörelseresultatet exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,0 MSEK (33,0), rörelseresultatet innehåller en engångskostnad om 9 MSEK avseende reserveringar av kundfordringar.
  • EBITDA marginalen uppgick till 2,0 (20,7) procent.
  • Periodens resultat uppgick till -10,7MSEK (21,9).
  • Periodens resultat per aktie uppgick till -1,05 SEK (2,85).
  • Rättelse av fel avseende intäktsredovisningen har påverkat det ackumulerade resultatet för 2014 och rättelser för kvartal 4 2013 har påverkat vår ingående balansräkning för 2014.

Delårsrapport juli – september 2014

Kommentarer från styrelseordförande och tillförordnad VD

Vi är på rätt väg och det omfattande förändringsarbetet som inleddes i juni genomförs under 2014. En del av hosting verksamheten har haft en mycket positiv utveckling, väl inom de planer som tidigare lagts upp, och arbetet framåt kommer nu fokusera på att bredda åtgärder inom framför allt marknadsföring och kund support till hela affärsområdet. Även inom online verksamheten har bolaget börjat utvecklas positivt efter de omställningar som börjat ta effekt från åtgärdsprogrammet.

För fullständig information se bifogad delårsrapport.

Visa alla artiklar