24 april 2018

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2018

Kvartalet januari – mars 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 33,0 MSEK (32,8).
· Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 3,1 MSEK (1,6).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 3,5 MSEK (5,1).
· Periodens resultat före skatt, EBT, uppgick till 2,7 MSEK (1,3 exklusive avvecklade verksamheter).  
· Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till 0,14 SEK (0,06).

VD-kommentar

Det är glädjande att renodlingen av vår verksamhet mot hosting och molnbaserade tjänster med lokal närvaro i fokus redan visar synbara resultat. Vi uppvisar bättre lönsamhet för verksamhetsårets första kvartal. En ökad efterfrågan från både befintliga och nya kunder ger oss styrka att fortsätta utveckla vårt tjänsteutbud. Vår infrastrukturtjänst (IaaS) kommer att lanseras i samband med driftsättningen av vårt nya datacenter under det tredje kvartalet.

Positiv tillväxt och kraftfull resultatutveckling

Omsättningen ökade med 0,2 MSEK till 33,0 MSEK (32,8) under verksamhetsårets första kvartal. EBITDA steg med 50 procent till 3,9 MSEK (2,6), motsvarande en EBITDA-marginal om 11,8 procent (7,9). Kvartalets rörelseresultat, EBIT, ökade till 3,1 MSEK (1,6), vilket ger en kraftfull förstärkning av rörelsemarginalen från 4,9 procent till 9,4 procent. Vi har en stabil och välfungerande tjänst som grund och ser en allt bättre kvalitet i vår intjäning.

Fortsatt tjänsteutveckling

Vi arbetar nu hårt med att bredda vårt tjänsteerbjudande och positionera oss inom IaaS-tjänster (Infrastruktur som tjänst). Allt fler företag väljer idag att outsourca både infrastruktur och personal i syfte att förbättra sin lönsamhet och kvalitet. Genom att istället hyra dessa tjänster allteftersom behovet ökar eller minskar, får de en mer anpassad kostnad. Vi ser en stor potential för framtida tillväxt inom detta område.

Datacenter enligt plan

Byggnationen av vårt nya datacenter går enligt plan och kommer att bli Sveriges modernaste och klimatsmartaste datacenter. Datacentret som byggs i samarbete med E.ON är en naturlig del i vår molnsatsning, som kretsar kring en stark lokal närvaro och görs för att koncentrera den existerande kapaciteten och samtidigt säkerställa driftsäkerhet och kostnadseffektivitet. Driftsättning kommer att ske under det tredje kvartalet 2018.

GDPR skapar möjligheter

Vi har själva anpassat vårt bolag i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR som börjar gälla den 25 maj. Denna anpassning är ett arbete många företag just nu går igenom, vilket ställer höga krav på just IT och då främst hur företagens data hanteras och lagras. Många företag ser sig om efter lösningar som hjälper dem inom dessa områden. Det är verkligen en möjlighet för oss och har bidragit till många intressanta möten. Vi har både kunskapen och produkterna som klarar kraven.

Ledande lokal aktör

Efter många år inom hosting, molntjänster och IT-drift har vi en bra förståelse för vad kunderna behöver i form av service, närvaro och säkerhet. Renodlingen av vår verksamhet kommer att följas av fler kraftfulla steg genom utveckling av såväl vår interna infrastruktur och tekniska plattform som nya applikationer. Målet är att inom en treårsperiod vara en ledande lokal aktör på den svenska marknaden för klimatsmarta hosting- och molnbaserade tjänster med OpenStack som grund.

Göran Gylesjö

Visa alla artiklar