10 februari 2014

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari – december 2013

Bästa kvartalet någonsin med en omsättningstillväxt om 111,7 procent till 76,6 MSEK med en EBITDA-marginal om 55,6 procent.
 • Fjärde kvartalet 2013
  Nettoomsättningen uppgick till 76,6 (36,2) MSEK, en ökning med 111,7 procent jämfört med samma period föregående år. Ny uppskattning av periodiserade intäkter i Q4 2013 påverkar omsättningen och EBITDA med 21 MSEK. Av dessa är 10 MSEK en engångseffekt och 11 MSEK bedöms vara återkommande intäkter kommande kvartalen 2014. Det beror på låg churn och stabila kontrakt i berörda bolag för dessa tjänster. Justerad EBITDA marginal uppgår till 40 procent.
 • Kassan vid årets utgång uppgick till 60,9 (7,7) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 68,9 (-111,6) MSEK, varav aktivering av uppskjutna skattefordringar netto utgjorde 34,5 MSEK (0).
 • Den positiva resultatutvecklingen under året kan man till stor del härleda till våra genomförda förvärv. I december hade bolaget sin bästa försäljningsmånad någonsin.
 • Delårsperioden januari – december 2013
  Nettoomsättningen uppgick till 242,1 (148,1) MSEK, en ökning med 63,4 procent jämfört med föregående år.
 • Rörelseresultatet exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick till 75,4 (1,3) MSEK.
 • Resultatet uppgick till 91,0 (-113,9) MSEK. Aktivering av uppskjutna skattefordringar netto utgjorde 34,5 MSEK. 
 • Händelser efter rapportperiodens utgång
  51% av Britiska Online bolaget Digital Next förvärvat
 • Resterande 52% av aktierna i Binero förvärvat
 • Tillträde av förvärvet Jamport AB har ägt rum i januari 2014

”Genom att förvärva bolag har vi under året successivt blivit marknadsledare inom webbhotell och onlinemarknadsföring. Jag är extra nöjd med att vi kommer att börja växa organiskt genom det största avtal i bolagets historia som vi skrev med Clear Sense till ett ordervärde på 14 MSEK. Det positiva resultatet och tillväxten under 2013 kan vi till stor del härleda till våra genomförda förvärv. Under 2014 kommer vi att fokusera på organisk tillväxt, och glädjande kan vi se att december månadsförsäljning var den bästa i bolagets historia", säger Urban Johansson, VD och koncernchef för Online Group AB, i en kommentar till bokslutsrapporten.

Visa alla artiklar