26 februari 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

Fjärde kvartalet 2014

· Nettoomsättningen uppgick till 58,3 MSEK (57,4), en ökning med 2 procent jämfört med samma period föregående år.
· Rörelseresultat exklusive avskrivningar (EBITDA) före engångsnedskrivningar av gamla kundfordringar och reservering för osäkra fordringar, uppgick till cirka -1,0 MSEK (11,0).
· EBITDA efter nedskrivningar uppgick till -28,0 MSEK (11,0). Rörelseresultatet innehåller engångskostnader om ca 27 MSEK avseende reservering för osäkra fordringar och nedskrivning av kundfordringar.
· EBITDA marginalen uppgick till -48,0% (19,2) procent.
· Genomgång av koncernens goodwill har resulterat i nedskrivningar med 147 MSEK.
· Periodens resultat uppgick till -242,5 MSEK (10,3).
· Periodens resultat per aktie uppgick till -14,16 SEK (1,81).

Helåret 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 256,4 MSEK (216,5), en tillväxtökning med 18,4 procent jämfört med samma period föregående år. Tillväxten är främst hänförlig till förvärvade hostingbolag.
 • Rörelseresultatet exklusive avskrivningar (EBITDA) före engångsnedskrivningar av gamla kundfordringar och reservering för osäkra fordringar, uppgick till cirka 6,0 MSEK (44,0).
 • EBITDA efter nedskrivningar uppgick till -24,0 MSEK (44,0). Rörelseresultatet innehåller en engångskostnad om ca 30 MSEK avseende reserveringar av fordringar och kundfordringar.
 • EBITDA marginalen uppgick till -9,4 % (20,3) procent.
 • Genomgång av goodwillvärden i koncernbalansräkningen har resulterat i nedskrivningar med 147 MSEK.
 • Nedskrivning av skattefordran har påverkat årets skattekostnad och resultat efter skatt med 40 MSEK.
 • Genomgång av samtliga fordringar inklusive kundfordringar har resulterat i nedskrivningar och reserveringar om 30 MSEK.
 • Årets resultat uppgick till -253,2 MSEK (32,2).
 • Årets resultat per aktie uppgick till -18,93 SEK (4,85).
 • Jämförande siffror för 2014 har rättats efter det att fel upptäckts i redovisningen. Alla jämförelsetal avser rättade siffror.
 • Väsentliga händelser efter periodens utgång:

        Ny VD utsedd Jakob Söderbaum tillträder den 23 mars 2015.

        Kallelse till extra bolagstämma den 6 mars 2015: Förslag på ny styrelse och incitametprogram för ny VD.

Delårsrapport januari – december 2014

Årets första kvartal var expansivt.  Online Group förvärvade 51 procent av det UK-baserade SEO företaget Digital Next och stärkte sin position i England. Det femstjärniga webbhotellet Jämtport i Östersund förvärvades och tidigare delägda Binero med hosting verksamhet i Sverige köptes upp och blev ett helägt dotterbolag.

På ägarsidan skedde förändringar och Parkerhouse Investment blev ny stor ägare. Per den 31 december 2014 ägde Parkerhouse Investment 12,4%.  Vidare förvärvade Richard Göransson aktier och ägde per den 31 december 2014, 9,9% av aktierna i Online Group.

På årsstämman i maj valdes en delvis ny styrelse som i juni lanserade ett omfattande åtgärdsprogram med fokus på att skapa en helhetsstruktur, ordning och reda. Åtgärdsprogrammet som genomfördes under 2014 omfattade bland annat kapitalanskaffning, genomgång av administrativa rutiner, byte av VD, utfasning av icke lönsamma produkter, nedläggning av JustSearch i Italien, effektivisering av online och hosting-verksamheterna, genomgång av samtliga tillgångar och fordringar i samband med årsbokslutet.  

Genomgången av samtliga fordringar och tillgångar i samband med årsbokslutet resulterade i stora nedskrivningar och reserveringar, 2014 blev ett städ år. Åtgärdsprogrammet påverkade vår affär och utvecklingen under 2014.

Vår strategi är att under 2015 successivt återta initiativet inom försäljning, marknadsföring samtidigt som vi fortsätter att effektivisera processer, stödsystem, anläggningar och att förbättra våra erbjudanden. Vi planerar att i nära dialog med våra större aktieägare föreslå aktiviteter för att säkerställa likviditet och finansiering på längre sikt.

Online Group går nu in i en ny fas och styrelsen har kallat till extra bolagsstämma den 6 mars med förslag på nya styrelseledamöter med Lars Wahlström som ny styrelseordförande. Jakob Söderbaum har rekryterats som ny VD och tillträder den 23 mars.

Online Group har en stark position och är ledande i segmentet små och medelstora företag inom både online marknadsföring och hosting. Vi är positionerade på en marknad som växer. Det är vår utgångspunkt för 2015 som handlar om att ta initiativet i marknaden, utveckla vår affär och att fortsätta effektiviseringsarbetet med ett tydligt mål: Att skapa en lönsam marknadsledare.

Peter Kopelman                                                                                                            Anders Aleborg

Styrelseordförande                                                                                                     tf. VD fr.o.m. 1 november 2014

Visa alla artiklar