29 mars 2013

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Fjärde kvartalet 2012 ¹)  

 • Nettoomsättningen uppgick till 36,2 (41,3) MSEK,
 • Rörelseresultatet exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick till -6,4 (5,6) MSEK och inkluderar engångskostnader.
 • Rörelseresultatet uppgick till -105,6 (4,4) MSEK och inkluderar nedskrivning av goodwill om 90 MSEK, nedskrivning av immateriella tillgångar om 8 MSEK samt förvärvskostnader och reserveringar.
 • Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till -111,7 (0,2) MSEK
 • Periodens resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamheter uppgick till -0,89 (-0,00) SEK
 • Online Groups nyemission övertecknades med 24 procent
 • Crystone och Domain invest förvärvades för 50 MSEK samt ytterligare 12,4 procent av aktierna i Servage förvärvades för en total köpeskilling om 4,2 MSEK.
 • Online Group lämnade den 27 december ett offentligt erbjudande till ägarna i NGM noterade Servage om att förvärva utestående aktier.

Helårsperioden januari – december 2012 ¹)

 • Nettoomsättningen uppgick till 148,1 (161,5) MSEK,
 • Rörelseresultatet exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,3 (13,7) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -101,2 (9,6) MSEK
 • Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till -113,9 (-4,8) MSEK
 • Periodens resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamheter uppgick till -0,90 -0,06) SEK

1) Den i fjärde kvartalet 2011 avyttrade konsultverksamheten Circuit, redovisas som verksamhet under avveckling från och med fjärde kvartalet 2011, i enlighet med IFRS 5. Siffrorna är omräknade för byte av redovisningsprincip. Crystones eller Servages resultat ingår inte i koncernens räkenskaper 2012.
2) Proforma inklusive Crystone samt Servage omsätter Online Group 210 MSEK med ett EBITDA, inklusive engångskostnader, om 12,7 MSEK. Crystones resultaträkning konsolideras från 1 januari 2013 och Servages resultaträkning konsolideras från 15 februari 2013.  

För rapporten i sin helhet se bilagd PDF.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Urban Johansson
Verkställande direktör och koncernchef
Tel: +46 (0)704 16 95 00
urban.johansson@onlinegroup.com

Informationen är sådan som Online Group är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande den 29 mars 2013.

Visa alla artiklar